Julkaistu numerossa 4/2012
Teemat

Lasten lääkemyrkytykset – vaarallisia ja vähemmän vaarallisia

Pikkulasten myrkytystapaturmat ovat tavallisia, mutta valtaosa niistä on vaarattomia. Jo tabletin tai parin annos aikuisten lääkettä voi aiheuttaa hengenvaarallisen myrkytyksen pikkulapselle. Murrosiästä lähtien myrkytykset liittyvät päihteiden käyttöön ja itsemurhiin, jolloin vakavan myrkytyksen riski on suurempi.

Myrkytyksissä, etenkin lasten myrkytyksissä, aiheuttaja ja annokset ovat usein epäselviä. Lasten äkillisten myrkytysten syntymekanismien ymmärtäminen auttaa myrkytyksen riskien arvioinnissa ja hoidosta päättämisessä.

Etenkin pikkulasten myrkytykset havaitaan yleensä nopeasti, jolloin imeytymistä estävät toimenpiteet ovat tarvittaessa tehtävissä tehokkaasti. Lääkehiilen anto on tavallisin välitön hoitotoimenpide. Hoitotoimenpiteitä on vältettävä, jos hoidon riskit ovat suuremmat kuin epäillyn myrkytyksen.

Myrkytysten syntymekanismit ovat erilaiset pikkulapsilla ja murrosikäisillä

Oraalisessa kehitysvaiheessa lapsi tutustuu ympäristöönsä panemalla kaiken eteen sattuvan suuhunsa, mutta nielee sen harvoin. Jos suuhun menee myrkyllistä ainetta, myrkytys on mahdollinen. Useimmiten kuitenkin annos on pieni. Paras keino estää myrkytystapaturmat on pitää vaaralliset aineet lasten ulottumattomissa.

Pikkulapsen myrkytystapaturma tai sen epäily ovat hyvin tavallisia. Niiden yleisyydestä kertoo se, että Myrkytystietokeskus vastaa vuosittain noin 16 000:een alle 5-vuotiasta lasta koskevaan myrkytyskyselyyn (56 % kaikista kyselyistä 2011).

Esi- ja alakouluikäisillä lapsilla myrkytykset ovat harvinaisia. Murrosiän myötä alkavat päihdyttävien aineiden kokeilu ja käyttö. Kouluiästä lähtien myrkytyksiä sattuu myös itsemurhatarkoituksessa. Päihde- ja itsemurhamyrkytykset ovat samantapaisia kuin aikuisten myrkytykset. Tyypillisesti myrkytyspotilas löydetään vasta viiveellä, moni liian myöhään. Murrosiässä myrkytykset ovat vakavampia kuin pikkulasten myrkytystapaturmat.

Pikkulapsia ei enää juuri kuole myrkytyksiin Suomessa

Mikrobilääkkeiden keksimisen ja käyttöönoton jälkeen 1950-luvulle tultaessa tapaturmat ohittivat infektiotaudit lasten yleisimpänä kuolinsyynä rikkaissa maissa. Pikkulasten tapaturmista jopa puolet johtui myrkytyksistä.

Toisen maailmansodan jälkeen markkinoille tuli uusia, erittäin tehokkaita kemianteollisuuden tuotteita kuten torjunta-aineita ja lääkkeitä. Monet niistä olivat hyvin myrkyllisiä. Turvapakkaukset olivat tuntemattomia, eikä pakkauksissa yleensä ollut tarkkoja koostumustietoja. Yleinen lääkkeiden valmistemuoto oli sokeripäällysteiset, karamellin makuiset ja näköiset tabletit. Lisäksi kodeissa oli edelleen käytössä vaarallisia vanhoja aineita kuten lipeää.

Suomessa kuoli 1950-luvun lopulla parikymmentä alle 5-vuotiasta lasta vuodessa äkillisiin myrkytyksiin (pois lukien häkämyrkytykset), lähes puolet lääkemyrkytyksiin. Sittemmin turvallisuutta lisäävät toimenpiteet, kuten monien vaarallisten kemikaalien poistaminen kuluttajien saatavilta ja turvakorkit, vähensivät riskejä kotona.

Myrkytysten kannalta vaarallisten lääkkeiden, kuten trisyklisten masennuslääkkeiden, korvautuminen vähemmän vaarallisilla SSRI-lääkkeillä vähensi niin ikään myrkytysten riskiä. Lääkkeissäkin otettiin käyttöön turvapakkauksia, ja sokeripäällysteiset valmistemuodot hävisivät.

Myrkytystietokeskuksia perustettiin antamaan nopeasti oikeita hoito-ohjeita. Ensimmäinen aloitti Chicagossa 1953. Suomessa Myrkytystietokeskus aloitti 1961 HYKS:n Lastenklinikalla. Tulokset näkyvät: pikkulasten tapaturmaisiin, muihin kuin häkään liittyviin myrkytyksiin on maassamme viimeisten 40 vuoden aikana menehtynyt 33 alle 5-vuotiasta lasta, 1980-luvulta lähtien vähemmän kuin yksi kymmenessä vuodessa (Hoppu 2011).

Murrosikäisten lasten myrkytyskuolleisuus ei ole juuri muuttunut

Erilaisen myrkytyksiin johtavan mekanismin vuoksi on ymmärrettävissä, että kuvatut turvallisuutta lisäävät toimenpiteet eivät ole juuri vaikuttaneet vanhempien lasten myrkytyskuolleisuuteen. 5–15-vuotiaiden ikäryhmässä muita kuin häkämyrkytyksiin liittyviä myrkytyskuolemia on viimeisten 40 vuoden aikana sattunut 8–12 vuosittain. Niistä noin 38 % oli lääkkeiden aiheuttamia (Kivistö ym. 2009).

Tavallisimmat lasten myrkytyksiä aiheuttavat lääkkeet

Pikkulasten myrkytystapaturmien aiheuttaja-aineet kertovat, mitä kotona on helposti käsillä. Myrkytystietokeskukseen tulleissa kyselyissä lääke, lääkkeenomainen tuote tai luontaistuote oli kyllä tavallisin epäilty myrkytyksen aiheuttaja pikkulasten (alle 6-vuotiaiden) ryhmässä, mutta vain noin kolmanneksen osuudella kyselyistä (kuvio 1). Muita isoja aiheuttaja-aineryhmiä kyselyissä olivat pesuaineet ja kasvit. Tavallisimmat lääkkeet olivat vitamiineja ja käsikauppalääkkeitä. Niitä tunnutaan pidettävän kodeissa helposti pikkulasten saatavilla.

Vanhempien lasten ikäryhmässä lääkkeiden osuus oli puolet, ja aikuisilla vielä hieman enemmän (kuvio 1). Näihin ikäryhmiin liittyvissä kyselyissä tavallisimpia lääkkeitä olivat keskushermostoon vaikuttavat lääkkeet. Vanhempien lasten ja nuorten ikäryhmässä myös viimeisten 40 vuoden aikana myrkytyskuoleman aiheuttaneet lääkkeet olivat tavallisimmin keskushermostoon vaikuttavia lääkkeitä (24 % kuolemista; 64 % lääkekuolemista) (Kivistö ym. 2009).

Kuvio 1. Lääkkeitä, luontaistuotteita ja lääkkeenomaisia tuotteita koskevat myrkytyskyselyt 2011.

Vaarallisia ja vähemmän vaarallisia lääkkeitä

Jos pikkulapsi ottaa itse iänmukaista käsikauppalääkettä, merkittävän myrkytyksen riski on pieni. Lapsille tarkoitetuissa lääkkeissäkin on silti joitakin todellisen myrkytysvaaran aiheuttavia, kuten rautavalmisteet, rautaa sisältävät vitamiinivalmisteet, voimakkaat kipulääkkeet ja monet muut keskushermostoon vaikuttavat lääkkeet.

Varsinainen vaara piilee aikuisten lääkkeissä. Eräät niistä voivat 1–2 tabletin tai teelusikallisen annoksena aiheuttaa hengenvaarallisen myrkytyksen 10-kiloiselle (taulukko 1) (Bar-Oz ym. 2004).

Lapsia on usein vaikea saada ottamaan pahanmakuisia lääkkeitä, joten pyrkimys hyvänmakuisten lääkkeiden kehittämiseen on ymmärrettävä. Hyvänmakuiset lääkkeet kuitenkin muodostavat myrkytysriskin (Lam ym. 2006). Sokeripäällystelääkkeiden aikakauden synkät lasten myrkytyskuolemaluvut tuntuvat unohtuneen, ja markkinoille on tullut lääkkeitä, joiden myyntivalttina on hyvä maku. Hieman vanhemmat pikkulapset, jotka eivät enää pane kaikkea suuhunsa, pystyvät saamaan karkin makuiseksi tietämänsä lääkkeen läpipainopakkauksesta ja syömään ison annoksen (Ceschi ym. 2011). Erityisen vaarallisia ovat aikuisille tarkoitetut hyvänmakuiset lääkkeet, joihin lapset pääsevät käsiksi.

Myrkytykseen johtanut tilanne voi auttaa arvioitaessa epäillyn myrkytyksen riskiä. Vaarallista on esimerkiksi se, jos lapset antavat lääkettä leikissä pienemmälle ja kodin esimerkin mukaisesti huolehtivat, että lapsi nielee annetun lääkkeen (Lundén ja Hoppu 1996).

Todellisen myrkytyksen riskiä lisää lapsen pica-oireyhtymä, outojen aineiden syömähimo tai tapa kehityshäiriön seurauksena syödä myös muuta kuin syötäväksi tarkoitettua. Nuoret tekevät päihdyttävien aineiden kokeiluvaiheessa kokemuksen puutteesta johtuvia annosteluvirheitä, jotka voivat johtaa vakavaan myrkytykseen.

Taulukko 1. Lääkeaineita, joista 1–2 tablettia tai teelusikallista voi aiheuttaa kuolemaan johtavan (fataalin) myrkytyksen 10 kg painoiselle lapselle.

Lasten myrkytysten hoidossa vältetään ylihoitoa mutta tositilanteessa toimitaan nopeasti

Pikkulasten myrkytykset tapahtuvat silloin, kun vanhempien silmä välttää. Ne kuitenkin huomataan usein nopeasti. Jos lapsella on vielä jotain suussa, se kannattaa poistaa varoen aiheuttamasta nielemisreaktiota.

Jos myrkyn nauttimisesta ei ole kulunut kauan, on lapsi yleensä oireeton. Jos oireita on, ne saattavat vaatia välitöntä hoitoa. Varhainen myrkytysepäily mahdollistaa tehokkaan imeytymisen estämisen, jos toimitaan nopeasti. Mieluiten estotoimet on tehtävä heti tapahtumapaikalla tai lähimmässä ensiapupisteessä. Lasta ei pidä lähteä kuljettamaan kauas sairaalaan ilman imeytymisen estotoimia, sillä myrkky ehtii imeytyä matkalla.

Ensisijainen myrkyn imeytymisen estotoimenpide on lääkehiilen anto (taulukko 2). Se tulee tehdä mahdollisimman nopeasti, mieluiten tunnin sisällä myrkyn nielemisestä. Tämä onnistuu parhaiten, jos kotona on lääkehiiltä. Lääkehiilen antoon voi liittyä haittavaikutuksia, joista pelätyin on lääkehiiliaspiraatio keuhkoihin. Lääkehiilen antaminen onnistuu kotona ja on myös turvallista, jos vasta-aiheet huomioidaan. Komplikaatiot ovat yleensä liittyneet lääkehiilen antamiseen tilanteissa, joissa lapsi on hangoitellut sitä vastaan ensiavussa.

Mahan tyhjennystä imeytymisen estotoimenpiteinä ei enää suositella kuin poikkeustapauksissa. Se tulee kyseeseen lähinnä silloin, jos on perusteltua syytä epäillä, että on otettu vaarallinen annos ainetta, jota lääkehiili ei sido. Näitä ovat esimerkiksi rauta ja alkoholit. Etenkin pikkulapsilla oksetus voi joskus olla paikallaan edellä kuvatuissa tilanteissa, kun mahahuuhtelu ei ole mahdollinen tai sitä ei osata tehdä. Ipekaa on siis syytä pitää saatavilla päivystyspisteissä.

Taulukko 2. Lääkehiilen antaminen ja sen vasta-aiheet.

Myrkytyksen ehkäisy on parempi kuin sen hoito

Pikkulasten myrkytystapaturmat pystytään varsin pitkälle estämään, jos vaaralliset aineet pidetään lasten ulottumattomissa. Lukolliset säilytystilat toimivat paremmin kuin korkeat säilytyspaikat, sillä lapsi pystyy kiipeämään yllättävän korkealle. Vierailijoiden, kuten isovanhempien, aikuisten lääkkeitä sisältävät käsilaukut on myös pidettävä lasten ulottumattomissa.

Erityisen tärkeää uuden myrkytyksen ehkäisy on nuorilla, koska seuraava myrkytys voi olla kohtalokas. Päihteiden käyttöön on puututtava heti, ja itsemurhaa yrittänyt on ohjattava hoitoon.

Kalle Hoppu

Kalle Hoppu

Professori, ylilääkäri
Myrkytystietokeskus, HUSLAB

Takaisin edelliselle sivulle

Fimean uusia tehtäviä käynnistetään Lääkehoitojen arviointi -prosessissa

Fimean toiminta

Fimean uusia tehtäviä käynnistetään Lääkehoitojen arviointi -prosessissa

Fimeaa perustettaessa päättäjiltä tuli selkeä viesti, että riippumaton tieto lääkehoidoista ja lääkealan kehittäminen on entistä tärkeämpää. Aiemmin hajanaisesti hoidettu tai ei kenenkään vastuulla ollut toiminta haluttiin osoittaa perustettavan uuden lääkealan keskuksen tehtäväksi. Uudet tehtävät on määritelty laissa Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksesta.

Lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointi, lääkealaa koskeva tutkimustoiminta, lääkealan kehittäminen sekä lääkkeitä koskevan tiedon koonti, arviointi ja välittäminen ovat Lääkehoitojen arviointi -prosessin keskeisiä tehtäviä. Uuden toiminnan ja prosessin johtajana aloitti 1.6.2010 Pertti Happonen.

Lääkehoitojen arviointi -prosessin toiminta alkoi rakentua Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksessa vuoden 2010 kesän ja syksyn aikana.

– Rekrytoimme parhaillaan lisää työntekijöitä ja ensi vaiheen tavoitevahvuus on 11 henkilötyövuotta, Pertti Happonen kertoo.

Lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointiin tulossa kansallinen ohjeistus

Fimean tehtävänä on tuottaa ja koota lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointeja sekä koordinoida tätä koskevaa yhteistyötä. Lääkkeiden hoidollista ja taloudellista arvoa koskevaa tietoa voivat hyödyntää esimerkiksi lääkepoliittiset päättäjät, lääkkeiden hintalautakunta ja lääkkeiden hankintapäätöksiä tekevät lääkeneuvottelukunnat sekä hankintarenkaat. Tämänkaltainen tieto on tarpeen myös hoitosuositusten laatijoille ja kirjoittajille sekä hoitopäätöksiä tekeville lääkäreille ja potilaille.

Arviointien toimintatavat eivät ole vielä vakiintuneet Suomessa, vaikka tarvetta on sekä laajoille ja perusteellisille arvioinneille että suppeille, hyvin nopealla aikataululla tehdyille arvioinneille.

– Mietimme parhaillaan, miten lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arvioinnin kohteet valitaan, mikä on arvioinnin sisältö ja toteutustapa sekä miten arviointitietoa voidaan hyödyntää käytännössä, Piia Peura toteaa.

Syksyllä käynnistetyn projektin tavoitteena on tuottaa kansallinen ohjeistus lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointiin. Ohjeistuksen suunnittelun tueksi kootaan projektiryhmä, jossa ovat edustettuina useat eri toimijat, kuten esimerkiksi lääkkeiden hintalautakunta, hankintapäätöksiä tekevät lääkeneuvottelukunnat ja lääketeollisuus.

– Fimean tuottamasta arvioinnista on esimerkkinä yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston Lääketalouden ja vaikuttavuuden tutkimusyksikön kanssa toteutettu TRIKUVA-projekti, jossa arvioidaan triptaanien kustannusvaikuttavuutta akuutin migreenikohtauksen hoidossa Suomessa, Peura kertoo. TRIKUVA-projektin tulokset julkaistaan vuoden 2011 alussa.

Yhtä lailla käytäntöön tarkentuvat myös lainsäädännössä edellytetty niin sanottu palomuuri Fimean myyntilupatoiminnan ja lääkehoitojen arvioinnin välillä.

– Haemme tasoa, joka mahdollistaa Fimean sisäisen synergian täysimääräisen hyödyntämisen vaarantamatta lupamenettelyn puolueettomuutta sekä toisaalta arvioinnin ja tutkimuksen riippumattomuutta.

Tutkimustoiminta aloitettu statiineista

Toinen tärkeä tehtäväalue on lääke-epidemiologinen, lääkepolitiikkaan liittyvä ja lääketaloustieteellinen tutkimus sekä yhteistyön rakentaminen näillä tutkimusalueilla.

Käytännön esimerkki Fimean omasta tutkimustoiminnasta on Kelan ja Turun yliopiston kanssa yhteistyössä toteutettava statiinien vaikuttavuutta käsittelevä tutkimushanke.

– Olemme tiiviisti mukana rekisteritutkimuksessa, jossa selvitetään statiinihoitoon sitoutumisen vaikutusta valtimotautitapahtumien riskiin sekä lääke- ja sairaalahoidon kustannuksiin sepelvaltimotaudin ennaltaehkäisyssä ja ennusteen parantamisessa Suomessa, kertoo Vesa Kiviniemi.

Lääkealan kehittäminen nojaa yhteistyöhön

Lääkealaan liittyvillä kehittämistehtävillä pyritään parantamaan lääkehuoltoa sekä lääkehoidon turvallisuutta, tarkoituksenmukaisuutta ja taloudellisuutta. Fimea osallistuu, organisoi ja rakentaa yhteistyötä lääkealan kehittämishankkeissa ja pyrkii vaikuttamaan lääkealan toimintamalleihin. Lääkepolitiikka 2020 -asiakirja ja apteekkitoiminnan kehittämistyöryhmän mietintö antavat suuntaa lääkealan kehittämistehtäville.

– Käytännössä olemme aloittaneet kehittämistyötä tukevien toimintatapojen ja työkalujen suunnittelun ja edistämisen. Myös verkostoituminen lääkealan toimijoiden kanssa on päässyt vauhtiin. Näihin kuuluvat eri viranomaiset, yliopistot ja tutkimuslaitokset, sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköt, apteekit, sairaala-apteekit, lääketeollisuus, lääketukkukauppa sekä lääkealan järjestöt, summaa Antti Mäntylä.

Kehittämistyö nojaa tutkimusnäyttöön, ja prosessissa onkin aloitettu tai käynnistymässä useita tutkimushankkeita. Esimerkiksi avohuollon koneellista lääkkeiden annosjakelua arvioidaan yhteistyössä Finohtan ja Helsingin yliopiston sosiaalifarmasian osaston kanssa.

– Tarkoituksena on laatia systemaattinen kirjallisuuskatsaus, jonka perusteella arvioidaan toimintamallia ja kartoitetaan lisätutkimustarvetta, Mäntylä toteaa.

Puolueetonta lääketietoa sitä tarvitseville

Iso osa lääkkeisiin ja lääkehoitoihin liittyvästä informaatiosta on kaupallisten toimijoiden tuottamaa, jolloin tiedon yhtenä tavoitteena on myynnin lisääminen. Fimean tehtävänä on koota, arvioida ja välittää riippumatonta tutkimukseen perustuvaa tietoa lääkehoidoista väestölle, sosiaali- ja terveydenhuollon alalla toimiville sekä muille lääketietoa tarvitseville. Tavoitteena on myös tukea lääkkeisiin ja lääkehoitoihin liittyvää koulutusta eri tasoilla. Esimerkiksi elokuussa 2010 julkaistiin iäkkäiden lääkityksen tietokanta, joka tukee 75 vuotta täyttäneiden turvallisempaa lääkehoitoa.

– Viime kädessä potilas itse päättää omasta hoidostaan ja toimii yleensä myös lääkehoidon toteuttajana. Riippumattoman ja luotettavan tiedon tarve lisääntyy, kun potilaan rooli oman hoitonsa aktiivisena toimijana voimistuu. Lääkehoidot ovat tulevaisuudessa entistä yksilöllisempiä, mikä osaltaan lisää tiedon tarvetta, Pertti Happonen tiivistää.

– Koemme, että eri tahojen odotukset toimintaamme kohtaan ovat korkealla. Avoimuus ja yhteistyö ovat meille tärkeitä, kiteyttää Happonen työskentelyn periaatteita.

Tätä kirjoittaessa prosessissa työskentelevät johtaja Pertti Happonen, kehittämispäällikkö Antti Mäntylä, lääketaloustieteilijä Piia Peura ja tilastotieteilijä Vesa Kiviniemi. Tavoitteena on kehittää lääkehoitojen arviointia avoimesti ja yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Jaa tämä sivu