Teemat

Pääkirjoitukset
Julkaistu numerossa 3/2018

Terveysteknologia lähestyy lääkealaa

Teemat
Julkaistu numerossa 3/2018

Tunne terveysteknologia - käyttöönotto vaatii valvontaa

Terveysteknologia tuottaa ratkaisuja, joita käytetään sairauksien ennaltaehkäisyssä ja niiden hoidossa. Niitä käyttävät potilaat itse tai heitä hoitava terveydenhuollon henkilöstö. Tuotteiden ja palvelujen on oltava turvallisia potilaille sekä muille laitteiden tai sovellusten käyttäjille.

Teemat
Julkaistu numerossa 3/2018

Lääkinnällisten laitteiden valvonta

Valvira valvoo lääkinnällisten laitteiden markkinoita, mutta valmistaja vastaa laitteen vaatimustenmukai-suudesta. Valmistajan on osoitettava ennen markkinoille saattamista laitteen turvallisuus, käyttötarkoi-tukseen sopivuus ja suorituskyky. Laitteen vaatimustenmukaisuuden osoittamiseen käytetään laitteeseen kiinnitettyä CE-merkintää.

Teemat
Julkaistu numerossa 3/2018

Lääkinnällisten laitteiden käyttöönotto edellyttää tietoa toimivuudesta, vaikuttavuudesta ja kustannusvaikuttavuudesta

Terveydenhuollon yksiköihin hankittavien lääkinnällisten laitteiden käyttöönottopäätöksissä on keskeistä arvioida laitteen hankinnasta saatavia hyötyjä, mahdollisia haittoja sekä kustannusvaikuttavuutta. Digitaalinen kehitys on tuonut arviointiin uusia haasteita.

Teemat
Julkaistu numerossa 3/2018

Digitalisaatio avaa ikkunan potilaan arkeen

Digitalisaation myötä on huomattu, että vaikuttava hoito ei tapahdukaan terveydenhuollon ammattilaisten vastaanottohuoneissa vaan potilaiden arjessa. Uudet digitaaliset työkalut mahdollistavat sinne pääsyn, mikä edellyttää myös halua ja uskallusta muuttaa ajattelua ja tapaa tehdä työtä.

Teemat
Julkaistu numerossa 3/2018

Lääkemuistuttajista älykkäiksi lääkehoidon koordinaattoreiksi

Heikkoon hoitoon sitoutumiseen ja virheelliseen lääkekäyttöön liittyviä ongelmia pyritään helpottamaan erilaisilla lääkeannostelijoilla ja koneellisella annosjakelulla. Yhä useammin lääkkeen käyttäjän apuna on myös teknologiaratkaisu, joka auttaa ottamaan jaellut lääkkeet oikein ja kommunikoimaan terveydenhuollon ammattilaisen kanssa.

Teemat
Julkaistu numerossa 3/2018

Mikä on lohkoketju ja mitä uutta se voisi tuoda lääkejakeluun?

Lohkoketju on hajautettu tietokanta, joka mahdollistaa teknologisesti luottamuksen rakentamisen suoraan tuntemattomien tahojen välille ilman kolmatta osapuolta. Lohkoketjuilla on mahdollista seurata lääkeaineiden, -valmisteiden ja lääkkeiden matkaa lääkelogistisessa ketjussa.

Teemat
Julkaistu numerossa 3/2018

Tulevaisuuden sairaalahoito on jo täällä

Keski-Suomen uuden Nova-sairaalan suunnittelussa on haluttu edistää potilas- ja lääkitysturvallisuutta sekä parantaa hoidon laatua digitalisaatiota ja automaatiota hyödyntäen. Tavoitteena on muun muassa ottaa käyttöön kliinisen päätöksentuen ja katkeamattoman, dokumentoidun lääkehoidon prosessi.

Teemat
Julkaistu numerossa 3/2018

Tuoko 3D-tulostus räätälöidyt lääkevalmisteet lähemmäs potilaita?

Lääketieteellisten ja farmaseuttisten 3D-tulostussovellusten määrä kasvaa tulevaisuudessa. Niiden odotetaan mullistavan terveydenhuoltoa. Onko potilaskohtaisten lääkevalmisteiden tulostaminen järkevää ja realistista tulevaisuudessa?

Teemat
Julkaistu numerossa 3/2018

Geenisaksilla voidaan vaikuttaa sairauden juurisyyhyn

Geenieditoinnissa muokataan solun perimää erilaisin keinoin. Perinnöllisten sairauksien hoito tulee mahdolliseksi uudella tavalla. Mikään geenieditointihoito ei kuitenkaan ole saanut vielä myyntilupaa, sillä laaja kliininen näyttö valmisteiden tehosta ja turvallisuudesta puuttuu vielä.

Teemat
Julkaistu numerossa 3/2018

Geenisakset viranomaisen silmin

Uudet innovatiiviset lääkehoidot ja lääkehoitojen yksilöllistyminen haastavat lääkeviranomaisia: on ennakoitava uusiin lääkkeisiin liittyviä ongelmia ja reagoitava niihin nopeasti.