Teemat

Pääkirjoitukset
Julkaistu numerossa 4/2015

Kipu kuuluu elämään mutta se pitää hoitaa hyvin

Kipu aiheuttaa elimistöön stressitilan, ja kroonistuessaan kipu voi vetää mielenkin matalaksi. Elämä kokonaan ilman kipua on siksi houkutteleva ajatus. Kiputuntemuksella on kuitenkin evoluution mukanaan tuoma tarkoitus. Kipu on merkki vaarasta, ja elämä ilman kipua on vaarallista.

Teemat
Julkaistu numerossa 4/2015

Onnistunut kivunhoito on monen tekijän summa

Kivun lääkehoito on tehokkainta, kun sopivaa lääkettä annetaan juuri sopivalle potilaalle ja tämä on sitoutunut hoitoon. Professori Eija Kalson mukaan lopputulokseen vaikuttaa silti moni muukin seikka. Siksi myös perusterveydenhuollossa tulisi kiinnittää huomiota kipupotilaiden kokonaisvaltaiseen hoitoon. Verkossa on tarjolla myös professori Kalson videohaastattelu.

Teemat
Julkaistu numerossa 4/2015

Kivun hoitoon sitoutumisen kulmakivet: tieto, aktiivinen itsehoito ja positiivinen asenne

Kivun psykologisessa hoidossa potilasta autetaan ymmärtämään kipuaan, tunnistamaan asenteitaan kipua ja sen lääkitystä kohtaan sekä oppimaan keinoja kivun kokonaisvaltaiseen itsehoitoon.

Teemat
Julkaistu numerossa 4/2015

Kipu haltuun fysiatrian keinoin

Fysiatria tarjoaa kipupotilaalle useita lääkkeettömiä hoitomenetelmiä. Yhteistä menetelmille on, että niissä sekä hoidetaan potilaan kipua että kehitetään potilaan omia valmiuksia hallita ja hoitaa kipuaan.

Teemat
Julkaistu numerossa 4/2015

Mitä uutta kivunhoidossa?

Vanhojen lääkkeiden uudet antotavat ja kokonaan uudet lääkkeet tuovat uusia mahdollisuuksia kivunhoitoon. Tulevaisuudessa käytettävissä on aivan uusilla mekanismeilla vaikuttavia kipulääkkeitä, ja lääkehoito räätälöidään hyödyntämällä potilaskohtaisia riskiarvioita ja farmakogenetiikkaa.

Teemat
Julkaistu numerossa 4/2015

Synnytyskivun uudet lääkehoidot

Jos kovaa synnytyskipua ei hoideta, se voi heikentää äidin ja lapsen välille syntyvää sidettä, aiheuttaa äidille masennusta ja lisätä synnytyspelkoa. Synnyttäjien lääkkeellinen kivunhoito on kuitenkin haastavaa, sillä raskaana olevilla ja synnyttäjillä kipulääkkeitä on tutkittu varsin vähän.

Teemat
Julkaistu numerossa 4/2015

Lasten akuutin, kovan kivun lääkehoito

Täysiaikaisella vastasyntyneellä kivulias ärsyke aiheuttaa erilaisen vasteen kuin kosketus. Keskosten kyvystä aistia kipua keskustellaan, mutta kliinisessä työssä sillä ei ole merkitystä. Fysiologiset ja käytösvasteet ovat keskosilla samoja kuin isommilla lapsilla. Kova kipu pitää siksi hoitaa lapsen iästä ja koosta riippumatta.

Teemat
Julkaistu numerossa 4/2015

Ketamiinia suoneen ja fentanyyliä nenään – kivun ensihoitoa 2010-luvulla

Akuutin, kovan kivun lääkkeellisen ensihoidon kulmakiviä ovat nopeavaikutteisuus, tehokkuus, turvallisuus ja annostelun helppous. Opioidien suonensisäiseen annosteluun liittyy teknisiä, lainsäädännöllisiä sekä potilastyytyväisyyteen ja -turvallisuuteen vaikuttavia haasteita, minkä vuoksi käytössä on yhä enemmän myös vaihtoehtoisia lääkkeitä ja lääkkeenantoreittejä.

Teemat
Julkaistu numerossa 4/2015

Vaativien potilasryhmien kipulääkitys kliinikon silmin

Sydän- ja verenkiertohäiriöiset, mahahaavasta kärsivät sekä munuais- ja maksasairaat potilaat tarvitsevat myös tehokasta kivunhoitoa. Näissä erityisryhmissä kipulääkkeen valinnassa on oltava kuitenkin erityisen huolellinen, sillä väärästä lääkevalinnasta on enemmän haittaa kuin hyötyä.

Teemat
Julkaistu numerossa 4/2015

Vanhuksen pitkäaikaisen kivun hoito on räätälin ja salapoliisin sarkaa

Vanhusikään ehtineet muodostavat heterogeenisen joukon, jonka kivunhoito edellyttää asiallista diagnosointia, yksilöllisten tarpeiden tunnistusta ja realistisia hoidon tavoitteita.

Teemat
Julkaistu numerossa 4/2015

Kuolevan kipu

Kipu pelottaa kuolevaa ja hänen läheisiään. Fyysisen kivun hoitoa haasteellisempaa on silti kohdata kuolevan potilaan tunteet ja tarpeet kokonaisvaltaisesti.

Teemat
Julkaistu numerossa 4/2015

Kun kipu ei lopu – kipulääkärin matkassa Kambodžassa

Kambodžan sairaaloissa kipua hoidetaan morfiinilla – jos sitä on saatavissa. Onnistunut kivunhoito on poikkeus, ei sääntö. Suomalaisen Anneli Vainion kutsumuksena on mennä kambodžalaisen kivun keskelle ja saada aikaan muutos edes yhden ihmisen kohdalla.