Teemat

Pääkirjoitukset
Julkaistu numerossa 2/2015

20-vuotias EMA uudistaa lääkevalvontaa ennakkoluulottomasti – Fimea tukee

Teemat
Julkaistu numerossa 2/2015

Ihmelääke klotsapiinin haitat paljastuivat Suomessa

Kesällä 1975 Suomessa havaittiin, että uusi psykoosilääke klotsapiini saattoi aiheuttaa potilaalle jopa kuolemaan johtavan agranulosytoosin. Tapaus työllisti viranomaiset ja lääkeyhtiön välillä täysipäiväisesti. Nykyään klotsapiinin käyttö edellyttää erityistä seurantaa.

Teemat
Julkaistu numerossa 2/2015

Klotsapiini kliinikon silmin

Klotsapiinilla on erityisasema psykoosilääkkeiden joukossa. Suomessa klotsapiinipotilailla havaittiin 40 vuotta sitten useita agranulosytoosista johtuneita kuolemia, ja lääke vedettiin markkinoilta koko maailmassa. Klotsapiini palasi markkinoille vuonna 1990, kun sen poikkeuksellisen hyvä teho oli osoitettu. Klotsapiini on edelleen tehokkain psykoosilääke.

Teemat
Julkaistu numerossa 2/2015

Klotsapiiniin liittyvät valkosoluhaitat haittavaikutusrekisterissä

Agranulosytoosi on klotsapiinille ominainen riski, minkä vuoksi valkosoluarvojen seuranta on klotsapiinihoidon aikana pakollista. Fimean haittavaikusrekisterin tietojen perusteella verenkuvaseurannalla on parannettu klotsapiinihoidon turvallisuutta ja todennäköisesti estetty kuolemantapauksia Suomessakin.

Teemat
Julkaistu numerossa 2/2015

Lääketurvallisuuden varmistaminen – haittavaikutusseurantaa ja aktiivista ennakointia

Lääketurvallisuuden varmistamiseen on 2000-luvulla tuotu uusia, ennakoivia työkaluja. Lähtökohtana on uuden lääkevalmisteen riskinhallintasuunnitelma, joka on muovautunut lääkekehityksen alkuvaiheista lähtien. Sen perusteella lääkkeen tunnetut riskit pyritään rajaamaan mahdollisimman vähäisiksi ja uutta turvallisuustietoa hankitaan järjestelmällisesti

Teemat
Julkaistu numerossa 2/2015

Lääkeaineita poistuu jatkuvasti markkinoilta haittavaikutusten vuoksi

Vuosittain poistetaan käytöstä keskimäärin 1–2 lääkeainetta vakavien haittavaikutusten vuoksi. Tavallisimmin syynä ovat olleet sydämeen tai verenkiertoelimistöön kohdistuvat haitat sekä maksatoksisuus. Useimmiten kyseessä on ollut suhteellisen uusi lääkeaine, mutta myös vanhoja lääkkeitä on poistettu markkinoilta turvallisuusongelmien vuoksi.

Teemat
Julkaistu numerossa 2/2015

Talidomidi eilen ja tänään

Talidomidin arvioidaan aiheuttaneen 1950–60-lukujen vaihteessa lukuisia sikiövaurioon liittyviä keskenmenoja sekä 8 000 lapselle vaikeita synnynnäisiä epämuodostumia. Talidomidin käyttöön liittyvistä riskinhallintatoimenpiteistä huolimatta talidomidin aiheuttamia sikiövaurioita esiintyy joissain maissa edelleen.

Teemat
Julkaistu numerossa 2/2015

Teratologinen tietopalvelu – 20 vuotta äidin lääkeneuvontaa

Teratologinen tietopalvelu on valtakunnallinen puhelintietopalvelu, joka perustettiin vuonna 1994. Palveluun voivat ottaa yhteyttä raskautta suunnittelevat tai jo lasta odottavat vanhemmat, terveydenhoitohenkilöstö, apteekit ja tiedotusvälineet. Palvelu vastaa myös imetyksen aikaista lääkitystä koskeviin kyselyihin.

Teemat
Julkaistu numerossa 2/2015

Apteekeilla on tärkeä rooli lääkehaittojen ehkäisyssä

Sähköiset työkalut sekä hyvin omaksutut toimintatavat auttavat apteekkeja lääkehaittojen ehkäisyssä.

Teemat
Julkaistu numerossa 2/2015

Voiko lääkehoitojen hyötyjä lisätä ja haittoja vähentää farmakogeneettisen tiedon avulla?

Yksilöiden välinen vaihtelu lääkkeiden aikaansaamissa hyödyissä ja haitoissa johtuu osittain perinnöllisistä tekijöistä. Geenitestit voivat auttaa tiettyjen lääkkeiden annostarpeen arvioinnissa ja lääkehoidon tarkoituksenmukaisemmassa kohdentamisessa.