Vain verkossa

Uutta lääkkeistä
Vain verkossa

Uutta lääkkeistä: Radium-223-dikloridi

Radium-223-dikloridia sisältävä Xofigo-valmiste on tarkoitettu kastraatioresistenttiin eturauhassyöpään liittyvien luustoetäpesäkkeiden hoitoon. Fimea on julkaissut arviointikoosteen Xofigo-valmisteen hoidollisista ja taloudellisista vaikutuksista helmikuussa 2015.

Uutta lääkkeistä
Vain verkossa

Uutta lääkkeistä: Vedolitsumabi

Vedolitsumabi on alfa-4-beeta-7-integriiniin vasta-aine, joka estää tulehdussolujen kulkeutumisen suoliston seinämään. Sitä käytetään keskivaikean tai vaikean aktiivisen tulehduksellisen suolistosairauden (haavainen paksusuolitulehdus tai Crohnin tauti) hoitoon, kun tavanomainen hoito tai tuumorinekroositekijä-alfan (TNF-alfa) estäjä ei anna vastetta.

Järkeä lääkehoitoon
Vain verkossa

Moniammatillinen yhteistyö perusterveydenhuollossa edistää päihdeongelmaisten potilaiden sitoutumista hoitoon

Vuonna 2014 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymässä terveydenedistämisen painopistealueita olivat muun muassa mielenterveysongelmien ehkäiseminen sekä päihteettömyyden edistäminen. Moniammatillisen yhteistyön avulla on mahdollista selvittää esimerkiksi päihdeongelmaisen lääkehoitoon liittyvää monimutkaista ongelmavyyhtiä.

Teemat
Vain verkossa

Voiko aivojen toimintaa tehostaa kognition kohentajalla?

Kiinnostus älylääkkeitä (nootroopit, ”smart pills”) kohtaan on suurta, ja ne aiheuttavat eettisiä pohdintoja. Ei tiedetä, onko terveen ihmisen kognition kohentaminen ylipäätään mahdollista tai missä tilanteissa älylääkkeiden hyöty olisi mahdollisia haittoja suurempaa. Toistaiseksi paras kognition kohentaja on hyvin nukuttu yö ja levänneet aivot.

Uutta lääkkeistä
Vain verkossa

Uutta lääkkeistä: Vismodegibi

Vismodegibia sisältävä Erivedge on tarkoitettu oireista etäpesäkkeistä tyvisolusyöpää tai paikallisesti levinnyttä tyvisolusyöpää sairastaville potilaille, joita ei muuten voida hoitaa. Vismodegibi on teratogeeni.

Uutta lääkkeistä
Vain verkossa

Uutta lääkkeistä: Trastutsumabiemtansiini

Trastutsumabiemtansiinia sisältävä Kadcyla on tarkoitettu HER2-positiivisen, leikkaushoitoon soveltumattoman, paikallisesti edenneen tai metastasoituneen rintasyövän hoitoon silloin, kun potilas on aiemmin saanut trastutsumabia ja jotakin taksaania.

Teemat
Vain verkossa

Uuden lääkekehityksen näkymät: saammeko projekteja vai kasvuyrityksiä?

Biolääketieteen tuloksiin sisältyy hyödyntämättömiä mahdollisuuksia, jotka voivat lääkekehityksen kautta pidemmällä aikavälillä tuoda kansantalouteen vakaata kasvua. Tähän tarvitaan sekä oppia kansainvälisistä yhteistyöprojekteista että houkutteleva pääomamarkkina uusien yritysten kasvattamiseksi Suomeen.

Ex tempore
Vain verkossa

D-vitamiinin yleiset terveysvaikutukset: riisitaudista molekyylibiologiaan

D-vitamiinin puutos aiheuttaa lapsille riisitautia ja aikuisille osteomalasiaa. D-vitamiinin vaikutukset ihmisen terveyteen ovat monitahoiset, ja niiden molekyylitason mekanismeista on saatu viime vuosina uutta tietoa.

Lääkkeiden haittavaikutukset
Vain verkossa

Jodia sisältäviin röntgentehosteaineisiin liittyvät yliherkkyysreaktiot

Yliherkkyysreaktio kehittyy 1–2 %:lle jodia sisältäviä tehosteaineita saaneista potilaista. Näiden tehosteaineiden haitoista on Fimean haittavaikutusrekisteriin saatu yhteensä 601 ilmoitusta vuosina 1973–2013. Tehosteaineita vaativien tutkimusten tarpeellisuus on arvioitava huolellisesti, ja mahdolliset haitat on tunnistettava ajoissa.

Teemat
Vain verkossa

Miten lääkekehityksen murros vaikuttaa sen julkiseen rahoitukseen?

Kaikkein innovatiivisinta lääkekehitystä Suomessa tekevät pienet life sciences -yritykset. Ne tarvitsevat rahoitusta sekä muuta tukea lääkekehitysosaamisessa. Innovaatiorahoituskeskus Tekes edistää sellaisten yhteistyömuotojen syntymistä, jotka parantavat kasvuhakuisten suomalaisyritysten liiketoimintamahdollisuuksia sekä tuovat Suomeen investointeja.

Ex tempore
Vain verkossa

Fluorokinolonien kulutuksessa on sairaanhoitopiirien välisiä eroja

Fluorokinolonit ovat tärkeitä mikrobilääkkeitä tietyissä tilanteissa. Niiden kulutus on pysynyt viime vuosina melko tasaisena. Sairaanhoitopiirien välillä vaikuttaa kuitenkin olevan eroja sekä fluorokinolonien kokonaiskäytössä että lääkkeen valinnassa ryhmän sisällä.

Uutta lääkkeistä
Vain verkossa

Uutta lääkkeistä: Bedakiliini

Bedakiliinia sisältävä Sirturo-valmiste on tarkoitettu osaksi monilääkeresistentin keuhkotuberkuloosin (MDR-tb) yhdistelmähoitoa, ja se on ensimmäinen lääke omassa ryhmässään. Myyntilupa myönnettiin ehdollisena, ja tarkoituksena on lisätutkimuksen avulla selvittää muun muassa valmisteen optimaalista käyttöä.

Uutta lääkkeistä
Vain verkossa

Uutta lääkkeistä: Delamanidi

Delamanidia sisältävä Deltyba on uudella mekanismilla vaikuttava tuberkuloosilääke. Sitä käytetään osana monilääkeresistentin tuberkuloosin (MDR-tb) yhdistelmähoitoa. QTc-ajan piteneminen on selvin delamanidihoidon turvallisuutta koskeva huolenaihe.

Uutta lääkkeistä
Vain verkossa

Uutta lääkkeistä: Para-aminosalisyylihappo

Granupas-valmiste sisältää para-aminosalisyylihappoa (PAS), jota on vuosikymmeniä käytetty tuberkuloosin yhdistelmälääkehoitoon. Granupas sisältää enterorakeita, jotka on suunniteltu kulkemaan suolistoon hajoamatta mahassa. Tämän ajatellaan vähentävän maha-suolikanavaan kohdistuvia haittavaikutuksia.

Uutta lääkkeistä
Vain verkossa

Uutta lääkkeistä: Masitentaani

Opsumit-valmiste sisältää endoteliinireseptorisalpaaja masitentaania, jota käytetään keuhkovaltimoiden verenpainetaudin hoitoon.

Uutta lääkkeistä
Vain verkossa

Uutta lääkkeistä: Riosiguaatti

Riosiguaattia sisältävän Adempas-valmisteen käyttöaiheet ovat krooninen tromboembolinen keuhkoverenpainetauti (KTEPH) ja keuhkovaltimoiden verenpainetauti (PAH). KTEPH:n hoidossa Adempas on ensimmäinen lääkevalmiste, jonka tehosta on kliiniseen lääketutkimukseen perustuvaa näyttöä.

Lääkkeiden haittavaikutukset
Vain verkossa

Psyykkiset oireet lääkkeiden haittavaikutuksina

Vuosina 2009–2013 Fimean haittavaikutusrekisteriin ilmoitetuista lääkehaitoista noin 5 % koostui psyykkisistä oireista. Varsin usein haitan aiheuttajaksi epäiltiin psyykenlääkettä. Useimmiten oli kyse lääkkeen tunnetuista haittavaikutuksista, joiden tunnistamista mahdollisimman varhaisessa vaiheessa helpottaa potilaan neuvonta.

Lääkealan toimijoiden valvonta
Vain verkossa

Rokotteiden eräkohtainen ennakkovalvonta

Eräkohtaisella ennakkovalvonnalla varmistetaan Suomen markkinoille tulevien ihmisille ja eläimille tarkoitettujen rokote-erien laatu ja turvallisuus. Lisäksi dokumentaatiolla voidaan varmistaa, että kyseessä on oikea, alkuperäinen ihmisille tai eläimille hyväksytty rokotevalmiste eikä mahdollinen lääkeväärennös.

Teemat
Vain verkossa

Kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä tuottaa perusteltuja suosituksia

Kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä (KRAR) on toiminut maassamme vuodesta 2002. Ryhmän tehtävänä on seurata alan kansainvälistä kehitystä, valmistella sosiaali- ja terveysministeriölle tehtäviä esityksiä kansallisen rokotusohjelman kehittämiseksi sekä valmistella muiden rokotteiden käyttöä koskevia suosituksia. Selvitykset voivat vaatia vuosien työn.

Teemat
Vain verkossa

Onko mikrobilääkkeiden käytöllä ja mikrobilääkeresistenssillä selvä yhteys?

Mikrobilääkkeiden eli kansankielellä antibioottien käytön ajatellaan lisäävän merkittävästi bakteerien mikrobilääkeresistenssin riskiä. Suomalaisen tutkimuksen tulokset tukevat osittain aiempia havaintoja mikrobilääkeresistenssin ja mikrobilääkkeiden kulutuksen yhteydestä. Erityisesti makrolidien ja makrolidiryhmässä atsitromysiinin käyttöä tulee vähentää.