Tarjolla verkossa

Uutta lääkkeistä
Vain verkossa

Pembrolitsumabi

Keytruda on monoterapiana tarkoitettu aikuisille edenneen, leikkaukseen soveltumattoman tai etäpesäkkeitä lähettäneen melanooman hoitoon. Se jatkaa edenneen melanooman hoitoon viime vuosina tulleiden lääkeinnovaatioiden sarjaa ja on järjestyksessä toinen myyntiluvan saaneista PD-1-vasta-aineista.

Lääkehoitojen arviointi
Vain verkossa

Uudet sairaalalääkkeet arviointiin

Suomessa sairaalalääkkeiden käyttöönottoon ei toistaiseksi ole ollut yhtenäistä arviointi- ja päätöksentekomenettelyä. Fimea kehittää sairaalalääkkeiden nopeaa arviointia yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Tavoitteena on yhtenäistää sairaalalääkkeen käyttöönottoon liittyviä menettelyjä ja edistää alueellisesti yhdenvertaista hoidon saatavuutta.

Kasvirohdoslääkkeet
Vain verkossa

Ei-toivottujen kanssamatkaajien valvonta

Kasvirohdosvalmisteiden valmistukseen käytettävissä lähtömateriaaleissa esiintyvien hometoksiinien, torjunta-ainejäämien, raskasmetallien ja mikrobien määrät voivat valmistusvaiheiden aikana moninkertaistua. Epäpuhtaudet arvioidaan myyntilupa- ja rekisteröintihakemusten yhteydessä voimassa olevien ohjeistojen mukaisesti.

Uutta lääkkeistä
Vain verkossa

Liraglutidi

Saxenda on tarkoitettu vähäkalorisen dieetin ja lisätyn liikunnan ohella painon hallintaan lihaville potilaille (BMI ≥ 30 kg/m2). Saxenda on tarkoitettu myös niille ylipainoisille potilaille, joilla on vähintään yksi ylipainoon liittyvä sairaus. Ylläpitoannos on 3,0 mg vuorokaudessa.

Uutta lääkkeistä
Vain verkossa

Naltreksoni ja bupropioni

Mysimba on tarkoitettu vähäkalorisen dieetin ja lisätyn liikunnan ohella painon hallintaan lihaville potilaille (BMI ≥ 30 kg/m2). Mysimba on tarkoitettu myös niille liikapainoisille potilaille, joilla on vähintään yksi liikapainoon liittyvä sairaus.

Uutta lääkkeistä
Vain verkossa

Apremilasti

Ihopsoriaasi ja nivelpsoriaasi ovat ihoon ja niveliin kohdistuvia kroonisia tulehduksellisia tauteja. Otezla on suun kautta otettava immunosuppressiivinen lääke. Se on tarkoitettu keskivaikean tai vaikean läiskäpsoriaasin sekä aktiivisen nivelpsoriaasin hoitoon potilailla, joilla ei ole saatu vastetta tavanomaisilla systeemisillä hoidoilla.

Teemat
Vain verkossa

Määrääkö EKG psyykenlääkityksen?

Useiden psyykenlääkkeiden tiedetään pidentävän QT-aikaa. Pidentynyt QT-aika puolestaan altistaa eräille sydämen rytmihäiriöille. Psyykenlääkkeitä ei kuitenkaan voida laittaa järjestykseen sydänperäisen äkkikuoleman riskin perusteella.

Ex tempore
Vain verkossa

Kesä vaikuttaa osastolla ja apteekissa

Millaisia haasteita kesäkuukaudet tuovat lääkitykseen ja lääkehoitoihin? Kuinka näihin haasteisiin valmistaudutaan osastolla ja apteekissa? Entä miten kesä vaikuttaa itse työyhteisöön? Sic!:in kesäjutussa kysymyksiin vastaavat KYSin akuuttiosaston lääkäri Riikka Kettunen ja Itä-Suomen yliopiston apteekin proviisori Johanna Sarajärvi.

Uutta lääkkeistä
Vain verkossa

Uutta lääkkeistä: Afamelanotidi

Erytropoieettinen protoporfyria (EPP) on harvinainen perinnöllinen sairaus. Siinä hemin valmistuminen luuytimessä on häiriintynyttä ja vereen kertyy protoporfyriiniä, joka reagoi valon kanssa aiheuttaen iho-oireita. Scenesse on tarkoitettu ehkäisemään valotoksisuutta erytropoieettista protoporfyriaa sairastavilla aikuisilla.

Järkeä lääkehoitoon
Vain verkossa

Hallitsemmeko iäkkäiden monilääkityksen?

Kun potilaalla on useita kroonisia sairauksia, asianmukainen hoito voi edellyttää useiden lääkkeiden käyttöä. Monilääkitys voidaan pitää hallinnassa aktiivisella seurannalla ja yhteistyöllä.

Uutta lääkkeistä
Vain verkossa

Uutta lääkkeistä: Radium-223-dikloridi

Radium-223-dikloridia sisältävä Xofigo-valmiste on tarkoitettu kastraatioresistenttiin eturauhassyöpään liittyvien luustoetäpesäkkeiden hoitoon. Fimea on julkaissut arviointikoosteen Xofigo-valmisteen hoidollisista ja taloudellisista vaikutuksista helmikuussa 2015.

Uutta lääkkeistä
Vain verkossa

Uutta lääkkeistä: Vedolitsumabi

Vedolitsumabi on alfa-4-beeta-7-integriiniin vasta-aine, joka estää tulehdussolujen kulkeutumisen suoliston seinämään. Sitä käytetään keskivaikean tai vaikean aktiivisen tulehduksellisen suolistosairauden (haavainen paksusuolitulehdus tai Crohnin tauti) hoitoon, kun tavanomainen hoito tai tuumorinekroositekijä-alfan (TNF-alfa) estäjä ei anna vastetta.

Järkeä lääkehoitoon
Vain verkossa

Moniammatillinen yhteistyö perusterveydenhuollossa edistää päihdeongelmaisten potilaiden sitoutumista hoitoon

Vuonna 2014 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymässä terveydenedistämisen painopistealueita olivat muun muassa mielenterveysongelmien ehkäiseminen sekä päihteettömyyden edistäminen. Moniammatillisen yhteistyön avulla on mahdollista selvittää esimerkiksi päihdeongelmaisen lääkehoitoon liittyvää monimutkaista ongelmavyyhtiä.

Teemat
Vain verkossa

Voiko aivojen toimintaa tehostaa kognition kohentajalla?

Kiinnostus älylääkkeitä (nootroopit, ”smart pills”) kohtaan on suurta, ja ne aiheuttavat eettisiä pohdintoja. Ei tiedetä, onko terveen ihmisen kognition kohentaminen ylipäätään mahdollista tai missä tilanteissa älylääkkeiden hyöty olisi mahdollisia haittoja suurempaa. Toistaiseksi paras kognition kohentaja on hyvin nukuttu yö ja levänneet aivot.

Uutta lääkkeistä
Vain verkossa

Uutta lääkkeistä: Vismodegibi

Vismodegibia sisältävä Erivedge on tarkoitettu oireista etäpesäkkeistä tyvisolusyöpää tai paikallisesti levinnyttä tyvisolusyöpää sairastaville potilaille, joita ei muuten voida hoitaa. Vismodegibi on teratogeeni.

Uutta lääkkeistä
Vain verkossa

Uutta lääkkeistä: Trastutsumabiemtansiini

Trastutsumabiemtansiinia sisältävä Kadcyla on tarkoitettu HER2-positiivisen, leikkaushoitoon soveltumattoman, paikallisesti edenneen tai metastasoituneen rintasyövän hoitoon silloin, kun potilas on aiemmin saanut trastutsumabia ja jotakin taksaania.

Teemat
Vain verkossa

Uuden lääkekehityksen näkymät: saammeko projekteja vai kasvuyrityksiä?

Biolääketieteen tuloksiin sisältyy hyödyntämättömiä mahdollisuuksia, jotka voivat lääkekehityksen kautta pidemmällä aikavälillä tuoda kansantalouteen vakaata kasvua. Tähän tarvitaan sekä oppia kansainvälisistä yhteistyöprojekteista että houkutteleva pääomamarkkina uusien yritysten kasvattamiseksi Suomeen.

Ex tempore
Vain verkossa

D-vitamiinin yleiset terveysvaikutukset: riisitaudista molekyylibiologiaan

D-vitamiinin puutos aiheuttaa lapsille riisitautia ja aikuisille osteomalasiaa. D-vitamiinin vaikutukset ihmisen terveyteen ovat monitahoiset, ja niiden molekyylitason mekanismeista on saatu viime vuosina uutta tietoa.

Lääkkeiden haittavaikutukset
Vain verkossa

Jodia sisältäviin röntgentehosteaineisiin liittyvät yliherkkyysreaktiot

Yliherkkyysreaktio kehittyy 1–2 %:lle jodia sisältäviä tehosteaineita saaneista potilaista. Näiden tehosteaineiden haitoista on Fimean haittavaikutusrekisteriin saatu yhteensä 601 ilmoitusta vuosina 1973–2013. Tehosteaineita vaativien tutkimusten tarpeellisuus on arvioitava huolellisesti, ja mahdolliset haitat on tunnistettava ajoissa.

Teemat
Vain verkossa

Miten lääkekehityksen murros vaikuttaa sen julkiseen rahoitukseen?

Kaikkein innovatiivisinta lääkekehitystä Suomessa tekevät pienet life sciences -yritykset. Ne tarvitsevat rahoitusta sekä muuta tukea lääkekehitysosaamisessa. Innovaatiorahoituskeskus Tekes edistää sellaisten yhteistyömuotojen syntymistä, jotka parantavat kasvuhakuisten suomalaisyritysten liiketoimintamahdollisuuksia sekä tuovat Suomeen investointeja.