SIC! Lääketietoa Fimeasta

Julkaistu numerossa 1/2013

Fimea kartoitti lukijoiden toiveita

Fimean toiminta

Fimea kartoitti lukijoiden toiveita

 

Fimea tiedusteli vuodenvaihteessa lukijoiden mielipiteitä Sic!-lehdestä. Vastauksissa Sic! sai kiitosta esimerkiksi luotettavuudestaan ja ulkoasustaan, mutta esiin nousi myös uusia hyödyllisiä kehittämistoiveita. Jatkossa lehdestä toivottaisiin entistä poikkitieteellisempää lääketietofoorumia.

Fimea selvitti ensimmäistä kertaa vuoden 2011 alusta ilmestyneen Sic! Lääketietoa Fimeasta -lehden tunnettuutta sekä lukijoiden toiveita ja näkemyksiä lehden kehittämisestä. Lukijatutkimuksella pyrittiin myös selvittämään, miten, missä, milloin ja minkä vuoksi Sic!-lehteä luetaan.

Tutkimuksen kvalitatiivinen osio toteutettiin lokakuussa kahtena ryhmäkeskusteluna, joihin osallistui yhteensä 18 henkilöä lääketieteen, eläin- ja hammaslääketieteen sekä farmasian alalta. Kvantitatiivinen, kaikille avoin verkkokysely taas oli avoinna joulu-tammikuussa ja keräsi vastauksia kaikkiaan 133 henkilöltä. Useimpia osallistujia yhdisti ainakin yksi tekijä, sillä sekä ryhmäkeskusteluissa että verkkokyselyssä enemmistö vastaajista piti Sic!:iä tärkeänä ammatillisen tiedon lähteenä.

Poikkitieteellisyydessä olisi potentiaalia

Sic!:iä kehuttiin vastauksissa luotettavaksi ja puolueettomaksi lehdeksi, joka välittää hyvää ja ajankohtaista lääketietoa monipuolisella otteella. Lehden artikkeleita pidettiin pääasiassa mielenkiintoisina ja hyödyllisinä, ja numerokohtaisiin teemoihin oli monen vastaajan mielestä pureuduttu niin hyvin, että lehdet tuli talletettua vastaisuudenkin varalle. Myös paperilaadun ja taiton mainittiin edistävän miellyttävää lukukokemusta.

Ryhmäkeskusteluiden osanottajat havaitsivat kuitenkin yhteisen tarpeen ja toiveen: lehti voisi toimia parempana linkkinä lääkkeiden parissa työskentelevien ammattikuntien välillä. Erityisesti eläinlääkärit kertoivat olevansa lääketiedon suhteen huonossa asemassa ja joutuvansa hankkimaan tietoa usein monen mutkan kautta. Tilannetta saattaisi helpottaa Sic!:in kehittäminen entistä poikkitieteellisemmäksi lääkkeisiin ja lääkehoitoon keskittyväksi foorumiksi, josta lääkealan eri ammattilaiset voisivat saada tietoa myös eläin- ja hammaslääketieteen näkökulmista.

Lisäksi kaikilla vastaajaryhmillä oli puutetta rauhallisesta lukuajasta. Painetun lehden ilmestymistä neljästi vuodessa pidettiin siksi sopivana tahtina. Samasta syystä artikkeleiden yhteyteen ehdotettiin tiivistelmiä tai infolaatikoita, joista oleellisimmat asiat kävisivät helposti ilmi ja jotka siten mahdollistaisivat lehden nopean silmäilyn.

Verkkolehti on vieras mutta kiinnostava vaihtoehto

Sic!-lehden verkkoversio tunnetaan lukijatutkimuksen perusteella jokseenkin huonosti. Avoimeen, verkkolehdessä itsessään julkaistuun kyselyyn vastanneista 33 % kertoi lukevansa verkkolehteä säännöllisesti ja 46 % silloin tällöin, mutta ryhmäkeskusteluissa verkko-Sic! oli tuttu vain muutamalle.

Toisaalta verkkokyselyyn vastanneista jopa 66 % olisi valmiita siirtymään pelkän verkkolehden lukijoiksi. Myös ekologisuudesta kiinnostuneet ryhmäkeskusteluiden osanottajat toivoivat voivansa tilata pelkkää verkkolehteä. Tämä onkin mahdollista, sillä painetun Sic!-lehden jakelun voi keskeyttää ilmoittamalla asiasta sähköpostitse (tilaukset at fimea.fi). Samalla kannattaa liittyä verkkolehden sivuilla Sic!-uutiskirjeen tilaajaksi. Uutiskirjeellä ilmoitetaan, kun verkkolehteen päivitetään uutta sisältöä tai lehdestä ilmestyy uusi numero. Uusien numeroiden välillä uutiskirjeitä ilmestyy tavallisesti korkeintaan kolme, joten sähköpostin ei tarvitse pelätä täyttyvän turhista viesteistä.

Kehitystyö etenee vuoden mittaan

Lukijatutkimuksen vastaukset antoivat Fimealle arvokkaita vinkkejä Sic!:in kehittämiseksi. Toiveet ja ehdotukset pyritään ottamaan huomioon vuoden 2013 lehtien suunnittelussa, jossa pidetään mielessä etenkin kiinnostavimmiksi äänestetyt aiheet: uudet lääkkeet, lääkkeiden yhteis- ja haittavaikutukset, lääkehoitojen arviointi, potilastapaukset sekä ikäihmisten lääkehoito. Viimeksi mainittu onkin ehdotusten perusteella valittu numeron 2/2013 teemaksi.

Kaikkia toiveita ei kuitenkaan välttämättä pystytä toteuttamaan. Painetun lehden lukijakunta koostuu noin 22 000 lääkäristä, 13 100 farmasistista, 6 000 hammaslääkäristä ja 1 400 eläinlääkäristä, joten on haasteellista tuottaa lehteä, jonka jokaisessa artikkelissa olisi kaikille jotakin. Sic!:in toimitus tekee silti tässäkin parhaansa, ja poikkitieteellistä näkökulmaa pyritään vastaisuudessa lisäämään.

Joitakin muutoksia voi havaita jo tässä numerossa – huomasitko esimerkiksi uuden, selkeämmän sisällysluettelon? Palstojen ja kirjoittajien nimien lisäksi nyt myös verkkolehden artikkelit nousevat varmemmin esiin. Lisäksi varsinaisen lehden ulkopuolellakin on tapahtunut odotettu uudistus, sillä jatkossa Sic!-lehden artikkelit ovat luettavissa myös Terveysportin kautta.

 

Henkilöesittely Tiia Talvitie

Tiia Talvitie

Tiia Talvitie

FM
Tiedottaja, Fimea