Julkaistu numerossa 1/2015

Ajankohtaista huumausainelainsäädännössä: kuluttajamarkkinoilta kielletyt psykoaktiiviset aineet

Lääkealan toimijoiden valvonta

Ajankohtaista huumausainelainsäädännössä: kuluttajamarkkinoilta kielletyt psykoaktiiviset aineet

[Lataa PDF]

Huumausainelaissa säädetyt valvonta-, lupa- ja ohjausmenettelyt ovat Fimean vastuulla. Viime vuosina tehtäväkenttä on huumausainelain muutosten myötä laajentunut erilaisiin muuntohuumeisiin liittyviin tehtäviin. Joulukuussa 2014 lakiin tuli uusi määritelmä kuluttajamarkkinoilta kielletyistä psykoaktiivisista aineista.

Kansainvälinen huumausainepolitiikka perustuu valtiosopimuksiin, joiden mukaan myös Suomi on sitoutunut ottamaan sovittuja aineita ja valmisteita huumausainevalvontaan. Sopimusten perusajatuksena on suojella kansalaisia terveydellisiltä ja sosiaalisilta haitoilta, jotka liittyvät huumausaineiksi katsottujen aineiden vääränlaiseen käyttöön. Monilla huumausaineilla on myös perusteltu lääkinnällinen käyttötarkoitus, joten sopimusten toinen tärkeä perusajatus on turvata näiden aineiden oikea ja turvallinen lääkinnällinen käyttö sekä saatavuus tähän tarkoitukseen. Valvonnassa pyritään näiden kahden perusajatuksen tasapainoon.

Huumausaineiden lääkinnällisen käytön takia Fimea on ollut Suomessa luonteva toimivaltainen viranomainen, jonka vastuulla ovat huumausainelaissa säädetyt valvonta-, lupa- ja ohjausmenettelyt. Muutaman viime vuoden aikana Fimean tehtäväkenttä on laajentunut lakimuutoksin, joissa uusiksi tehtäviksi on säädetty erilaiset niin kutsuttuihin muuntohuumeisiin liittyvät tiedonkeruu-, seuranta- ja arviointitehtävät. Tiedon kerääminen ja arviointi edellyttää viranomaisyhteistyötä, ja myös oikean tiedon välittäminen on hyvin tärkeää.

"Muuntohuumeita on kutsuttu myös design-huumeiksi, uusiksi psykoaktiivisiksi aineiksi tai tutkimuskemikaaleiksi."

Muuntohuumeiden valvonta on hankalaa

Huumausaineita valvotaan niiden väärinkäyttöpotentiaalin vuoksi. Viime vuosien aikana markkinoille on levinnyt tavanomaisten huumausaineiden rinnalle yhä enenevässä määrin uusia psykoaktiivisia aineita eli muuntohuumeita (kuvio 1). Ne ovat lähinnä synteettisiä aineita, joilla ei yleensä ole mitään laillista käyttötarkoitusta.

Muuntohuumeita on kutsuttu myös design-huumeiksi, uusiksi psykoaktiivisiksi aineiksi tai tutkimuskemikaaleiksi. Osalla muuntohuumeista ei ole lääkekäyttöön liittyvää taustaa, mutta osa on lääkekäytöstä poistettuja aineita ja jotkut ovat lääkinnällisiin käyttötarkoituksiin tähdänneen, mutta siinä epäonnistuneen tuotekehittelyn tulosta.

Uusiin psykoaktiivisiin aineisiin liittyy monenlaisia ongelmia. Uusia aineita ilmaantuu nopealla tahdilla, ja markkinat ovat kuluttajan näkökulmasta täysin sääntelemättömät. Vaikka aineilla ei yleensä ole varsinaista laillista ja rekisteröityä käyttötarkoitusta, niitä tuotteistetaan ja markkinoidaan näennäisen laillisuuden turvin aivan eri tavoin kuin perinteisiä laittomia huumeita.

Suomeen aineita markkinoidaan usein verkon kautta houkuttelevastikin pakattuina, monesti virheellisillä markkinaväittämillä paitsi laillisuudesta ja turvallisuudesta myös käyttötarkoituksesta. Pakkausten sisältöä ei kuitenkaan valvo kukaan. Myös terveydenhuollon ammattilaiset ovat vaikeuksissa hoitaessaan potilaita, jotka ovat käyttäneet annostukseltaan ja vaikutuksiltaan tuntemattomia valmisteita.

Valvonnan näkökulmasta uusien psykoaktiivisten aineiden kenttä on hankala, sillä niitä tulee markkinoille nopealla tahdilla lisää eikä aivan uusien aineiden vaikutuksia tunneta ennestään. Niitä myös poistuu markkinoilta nopeasti, jolloin käyttäjäkokemusta ja tutkimustietoa on vaikeaa koota. Uusien psykoaktiivisten aineiden valvonnassa on tähän saakka jouduttu soveltamaan muita kuin edellä mainittuja kansainvälisiä sopimuksia, koska toistaiseksi ne eivät hitautensa vuoksi ole olleet valvonnassa hyödyllisiä. Suomessa uusia psykoaktiivisia aineita on otettu valvontaan sekä lääkelain että huumausainelain nojalla.

EMCDDA:n (Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus) varhaisen varoituksen järjestelmään ilmoitettujen uusien psykoaktiivisten aineiden lukumäärät v. 2006–2014.

Muuntohuumeet ovat vaatineet lakimuutoksia

Uusien psykoaktiivisten aineiden tuoman huolen myötä on Suomen huumausainelakia (373/2008) vajaan viiden vuoden aikana muutettu jo kolme kertaa (595/2010, 322/2011 ja 1127/2014; HE 93/2010, HE 303/2010 ja HE 327/2014). Fimea on tiiviisti osallistunut näiden muutosten valmisteluun.

Ensimmäinen muutos tehtiin laittamalla suuren julkisuuden saattelemana muuntohuume MDPV suoraan lakiin. Toinen muutos tehtiin heti tämän jälkeen laajentamalla huumausaineen käsitettä siten, että huumausaineeksi saatettiin asetuksella määritellä aineita kansallisesti eli kansainvälisten sopimusten ulkopuolelta. Tämä muutos tuli voimaan 1.6.2011.

Viimeisin muutos tuli voimaan 20.12.2014. Siinä ei muutettu huumausaineen käsitettä, vaan nyt huumausainelakiin lisättiin aivan uudenlainen määritelmä: kuluttajamarkkinoilta kielletyt psykoaktiiviset aineet. Tällä muutoksella haluttiin siirtää osa lääkkeeksi luokitelluista muuntohuumeista huumausainelain nojalla valvottavaksi. Sittemmin asetukseen kuluttajamarkkinoilta kielletyistä psykoaktiivisista aineista on lisätty lukuisia uusia psykoaktiivisia aineita, joita on havaittu Euroopassa parin viime vuoden aikana.

Taulukosta 1 nähdään, miten huumausainelain nojalla valvottavien aineiden määrä on kasvanut viime vuosien aikana. Vertailun vuoksi todettakoon, että niin sanottuja perinteisiä huumausaineita on yleissopimuksissa lueteltu 234.

Vuosina 2010–2015 huumausainelain nojalla valvontaan tulleet uudet psykoaktiiviset aineet jaoteltuna tehdyn päätöksen sekä valvontaluokan suhteen.

Valvontaan ottamista on tehostettu niin, että nykyisin uusia aineita voidaan lisätä kansallisesti valtioneuvoston asetuksilla sekä huumausaineluetteloon että kuluttajamarkkinoilta kiellettyjen psykoaktiivisten aineiden luetteloon. Molempiin asetuksiin lisättävien aineiden psykoaktiiviset ominaisuudet ja vaarallisuus arvioidaan käytettävissä olevien tietojen perusteella yhteistyössä muiden muassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä poliisin ja Tullin kanssa.

Katja Pihlainen esittely

Katja Pihlainen

FT
Ylitarkastaja, Fimea