Julkaistu numerossa 2/2013

Ajankohtaista lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arvioinneista

Lääkehoitojen arviointi

Ajankohtaista lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arvioinneista

Fimea on julkaissut kaksi lääkehoitojen hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointia ja kaksi arviointikoostetta. Julkaisut ovat kerryttäneet arvokasta kokemusta arviointien tekemisestä. Nyt Fimea toivoo ehdotuksia seuraavaksi toteutettavien lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointien aiheiksi.

Fimean lääkehoitojen arviointitoiminnan käynnistämisestä kirjoitettiin Sic!-lehden ensimmäisessä numerossa (Nylund 2011). Tämän jälkeen on tapahtunut paljon. Vuonna 2012 valmistuivat Fimean suositukset lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arvioinnista sekä potilasnäkökulman huomioimisesta haastattelututkimuksella arvioinnin yhteydessä. Myös varsinainen arviointitoiminta on alkanut.

Oppia pilottiarvioinneista

Vuoden 2012 aikana tehtiin kaksi arviointia. Ensimmäinen käsitteli dabigatraania varfariiniin verrattuna eteisvärinän hoidossa ja toinen glargin- ja detemirinsuliinia NPH-insuliiniin verrattuna diabeteksen hoidossa. Näiden pilottien avulla selkiytyivät arviointityöhön liittyvät toimintatavat ja sidosryhmäyhteistyön käytännöt. Lisäksi arviointityöhön liittyvä suositus sai lopullisen muotonsa.

Ajankohtaisuutta arviointikoosteista

Fimea on julkaissut kevään 2013 aikana kaksi arviointikoostetta. Ensimmäinen arviointikooste käsitteli erytropoieesia stimuloivia lääkehoitoja syöpäpotilaiden anemian hoidossa ja toinen edenneen munuaissyövän ensilinjan lääkehoitoja. Kuluvan vuoden aikana tuotetaan yhteensä 2–4 arviointikoostetta.

Arviointikoosteet perustuvat ulkomaisessa arviointiyksikössä tehdyn arvioinnin, olemassa olevan kirjallisuuskatsauksen tai aiheeseen soveltuvan alkuperäistutkimuksen tuloksiin. Ne sisältävät lyhyen katsauksen arvioitavan lääkehoidon terveys- ja talousvaikutuksista sekä kuvauksen hoidon nykykäytännöistä Suomessa. Arvioinnin sisältö riippuu saatavilla olevasta lähdemateriaalista. Arviointikooste tehdään nopeahkossa aikataulussa.

Fimea, THL ja Käypä hoito kokoavat yhdessä ehdotuksia aiheista

Useat suomalaiset tahot tuottavat näyttöön perustuvaa tietoa terveydenhuollon käyttöön. Fimean lääkehoitojen arviointiryhmä, THL:n menetelmiä arvioivat Finohta ja Halo sekä Suomalaisen lääkäriseura Duodecimin hoitosuosituksia laativa Käypä hoito kokoavat nyt yhdessä menetelmien ja hoitosuositusten aiheita. Ehdotuksia voi antaa arviointitahojen yhteisen verkkopalvelun kautta osoitteessa www.ehdota-aihetta.fi.

Yhteistyössä toteutetun palvelun tavoitteena on saada ehdotuksia tärkeiksi koetuista aiheista aikaisempaa laajemmalta ja monipuolisemmalta joukolta. Tähän saakka eri arviointitahot ovat pyytäneet ehdotuksia eri aikatauluilla eri osoitteisiin, ja ehdotuksen tekijän on ollut vaikea tietää, mikä taho on oikea ja milloin ehdotuksia voi tehdä. Keskitetyn ehdotusten keruun toivotaan helpottavan ja yksinkertaistavan ehdotusten tekemistä.

Palvelun kautta ehdotettuja aiheita käsitellään ensimmäisen kerran toukokuun lopussa ja sen jälkeen kertyneitä aiheita syyskuussa. Verkkopalvelussa tiedotetaan, johtaako tehty ehdotus arviointityön tai hoitosuosituksen valmistamiseen.

Neuvottelukunta tukee arviointityötä

Fimean arviointitoimintaan liittyy kiinteästi Fimean ulkopuolinen, kolmen vuoden toimikaudeksi asetettu neuvottelukunta (taulukko 1). Sen tehtävänä on lääkekohtaisen tai laajan arvioinnin perusteella tehdä kannanottoja lääkkeiden hoidollisesta ja taloudellisesta arvosta. Lisäksi neuvottelukunta asettaa tärkeysjärjestykseen Fimealle ehdotetut arviointiaiheet, edistää kannanottojen hyödyntämistä terveydenhuollossa ja tukee Fimean arviointitoiminnan kehittämistä.

Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii professori Olli-Pekka Ryynänen ja varapuheenjohtajana dosentti Marjo Renko. Neuvottelukunta kokoontui ensimmäisen kerran toukokuussa 2013.

Neuvottelukunnan kokoonpano.

Arviointeja eurooppalaisena yhteistyönä

Fimea toimii aktiivisesti eurooppalaisten arviointiviranomaisten verkostossa (EUnetHTA), jonka tarkoituksena on tuottaa arviointeja yhteistyössä. Tällä hetkellä Fimea on mukana projektissa, jossa testataan verkoston kykyä tuottaa arviointeja nopealla aikataululla lääkkeiden tullessa markkinoille. Eurooppalaisena yhteistyönä tuotettuja arviointeja on tarkoitus jatkossa kansallistaa esimerkiksi arviointikoosteen muodossa.

Fimea on myös mukana päivittämässä EUnetHTA:n terveydenhuollon menetelmäarvioinnin ydinmallia. Ydinmallin avulla arviointitietoa voidaan helpommin tuottaa yhdessä ja jakaa muiden yksiköiden kanssa. Fimea koordinoi taloudelliseen arviointiin liittyvän ydinmallin osa-alueen päivittämistä.

Arviointityö jatkuu

Fimean arviointiryhmä täydentyi keväällä 2013 toisella tutkijalääkärillä, epidemiologi Jaana Kuoppalalla. Hän tuo mukanaan arvokasta kokemusta terveydenhuollon menetelmien arvioinnista ja Käypä hoito -suositustyöstä.

Painotus eri arviointityyppien välillä tulee todennäköisesti vaihtelemaan terveydenhuollon tarpeiden ja ajankohtaisten kysymysten sekä yhteistyöverkostojen toiminnan mukaan.

Henkilöesittely Johanna Jyrkkä

Johanna Jyrkkä

Dosentti, FaT, TtK
Tutkija, Fimea

Henkilöesittely Helena Kastarinen

Helena Kastarinen

LT
Tutkijalääkäri, Fimea

Henkilöesittely Vesa Kiviniemi

Vesa Kiviniemi

FL
Arviointipäällikkö, Fimea

Henkilöesittely Tuomas Oravilahti

Tuomas Oravilahti

Proviisori, FM, OTM
Lääketaloustieteilijä, Fimea

Henkilöesittely Piia Peura

Piia Peura

Proviisori
Lääketaloustieteilijä, Fimea