Julkaistu numerossa 3/2012

Kolistimetaattinatrium

Uutta lääkkeistä

Kolistimetaattinatrium

Colobreathe 1 662 500 IU inhalaatiojauhe, kovat kapselit, Forest Laboratories UK Ltd

Colobreathe on kolistimetaattinatriumia sisältävä inhalaatiojauhe kystistä fibroosia sairastavien potilaiden Pseudomonas aeruginosan aiheuttaman kroonisen keuhkoinfektion hoitoon. Sen teho on lähes yhtä hyvä kuin nebulisaattorilla annettavan tobramysiinisumutinliuoksen, mutta hengitysteihin kohdistuvat haittavaikutukset ovat yleisempiä.

Kystinen fibroosi on monielinsairaus, jonka aiheuttaa mutaatio cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR) -molekyyliä koodaavassa geenissä. CFTR-kloridikanavan toiminnan häiriö estää kloridin, natriumin ja veden kulkua solukalvojen läpi (O’Sullivan ja Freedman 2009). Suomessa taudin ilmaantuvuus on yksi tapaus 25 000–30 000:a syntynyttä lasta kohti (Halme ja Kajosaari 2006).

Hengitystiet ovat taudin yksi tärkeä kohdekudos. Keuhkot ovat syntyessä normaalit, mutta paksu hengitysteiden lima estää värekarvatoimintaa ja suosii bakteerikasvua. Hengitystieinfektiot ovat yleisiä. Vähitellen hengitystiet kolonisoituvat bakteereilla, muun muassa Pseudomonas aeruginosalla. Taudin edetessä kehittyy bronkiektasioita, eli keuhkoputkien laajentumia.

Kystisen fibroosin hengitystieoireiden hoitoon käytetään bronkodilataattoreita, dornaasi alfaa, inhaloitavaa tobramysiiniä, inhaloitavaa hypertonista NaCl-liuosta sekä systeemisiä bakteerilääkkeitä. Fysioterapia ja liikunta ovat tärkeä osa hoitoa.

Kolistimetaattinatriumia (kolistiinia) sisältävä inhalaatiojauhekapseli on tarkoitettu Pseudomonas aeruginosan aiheuttamien kroonisten keuhkoinfektioiden hoitoon kystistä fibroosia sairastavilla 6-vuotiailla ja sitä vanhemmilla potilailla. Yksi Colobreathe-lääkekapseli inhaloidaan Turbospin-jauheinhalaattorilla kahdesti vuorokaudessa.

Lääkeannos ei riipu potilaan iästä tai painosta eikä maksan tai munuaisten toiminnasta. Hoitoa voidaan jatkaa yhtäjaksoisesti niin kauan kuin potilas hyötyy hoidosta.

Farmakologia

Kolistimetaattinatrium on aihiolääke, jolla ei ole antibakteerista tehoa. Se hydrolysoituu aktiiviseksi kolistiiniksi elimistössä. Kolistiini (polymyksiini E) on Bacillus polymyxa var colistinus -lähtöinen polymyksiiniryhmään kuuluva bakteerilääke. Polymyksiinit ovat selektiivisiä gramnegatiivisille bakteereille, joiden soluseinän ulompi kalvo on hydrofobinen. Polymyksiinit sitoutuvat tällaisten bakteerien soluseinään, joka vaurioituu ja sen läpäisevyys ioneille, nukleiinihapoille ja proteiineille lisääntyy.

Kolistiinia on käytetty yli 50 vuoden ajan, mutta käyttö ei ole koskaan ollut laajamittaista. Suomessa kolistiinia sisältävälle injektiokuiva-aineelle oli myyntilupa voimassa vuosina 1965–1987.

Kystistä fibroosia sairastaville potilaille tehdyn tutkimuksen perusteella keskimäärin 12 % Turbospin-jauheinhalaattorilla annetusta kolistimetaattinatriumista saavuttaa keuhkot. Yksilöllinen vaihtelu oli suuri, eikä salbutamoli merkittävästi lisää keuhkoihin päässeen lääkeaineen määrää.

Systeemisen imeytymisen määrää inhalaatiojauheen käytön yhteydessä ei tunneta; keuhkojen tila, inhalaattori ja inhalaatiotekniikka vaikuttanevat imeytymiseen. Kolistimetaattinatriumin imeytyminen ruoansulatuskanavasta ei ole merkittävää. Kolistiini sitoutuu plasman proteiineihin vain vähän. Jakautumistilavuus on pieni, noin 0,1-0,4 l/kg. Kolistiini läpäisee istukan ja voi erittyä rintamaitoon. Eliminaatiota inhalaation jälkeen ei ole tutkittu.

Teho

Yhdessä avoimessa, satunnaistetussa tutkimuksessa 380 kystistä fibroosia sairastavaa potilasta satunnaistettiin 1:1 saamaan joko Colobreathe-lääkevalmistetta tai nebulisaattorilla annosteltua tobramysiinisumutinliuosta 24 viikon ajan. Ensisijainen päätetapahtuma oli muutos uloshengityksen sekuntikapasiteetissa (FEV1) lähtötilanteeseen verrattuna.

Tutkimus oli suunniteltu osoittamaan Colobreathe teholtaan vähintään samanveroiseksi kuin tobramysiini (non-inferiority trial). FEV1-muutoksen perusteella Colobreathe oli todennäköisesti hieman vähemmän tehokas kuin tobramysiini, mutta ero ei ollut kliinisesti merkittävä. Osassa toissijaisia päätetapahtumia Colobreathe oli hieman tehokkaampi, ja tutkimukseen osallistuneet potilaat yleensä pitivät jauheinhalaattorin käytöstä enemmän kuin nebulisaattorista.

Haittavaikutukset

Colobreathen turvallisuutta on arvioitu 237 tutkimushenkilöllä. Yleisimmät raportoidut haittavaikutukset kohdistuvat hengitysteihin:, yskä, kurkun ärsytys, hengenahdistus ja äänen häiriöt sekä epämiellyttävä maku suussa. Osa haitoista liittynee inhalaatiojauheen aiheuttamaan paikalliseen ärsytykseen.

Hengitysteihin kohdistuneet haittavaikutukset olivat yleisempiä kuin tobramysiinisumutinliuosta käytettäessä. Bronkospasmi haittavaikutuksena on mahdollinen, joten ensimmäinen annos tulee antaa hoitohenkilökunnan valvonnassa.

Suurina pitoisuuksina kolistiini estää asetyylikoliinin vapautumista hermo-lihasliitoksessa ja voi aiheuttaa hermo-lihasliitoksen salpauksen. Koska inhaloidun kolistimetaattinatriumin pitoisuus plasmassa voi joillain potilailla olla suuri, tulee lääkkeen käytössä noudattaa varovaisuutta myasthenia gravis -tautia sairastavia hoidettaessa tai yhteiskäytössä hermo-lihasliitosta salpaavien lääkeaineiden kanssa. Munuaistoksisuutta on raportoitu laskimonsisäisesti annostellun kolistiinin käytön yhteydessä.

Pohdinta

Colobreathe-inhalaatiojauheen kliininen teho on lähes vastaava kuin tobramysiinisumutinliuoksen, mutta inhalaatiojauheen käyttö on potilaille miellyttävämpää. Colobreathen ja vuonna 2011 myyntiluvan EU:ssa saaneen tobramysiini-inhalaatiojauheen (Vakkilainen 2012) tehoa, turvallisuutta ja käyttömukavuutta ei ole verrattu keskenään. Colobreathen asema kliinisessä käytössä selviää pidempien tutkimusten ja käyttökokemusten myötä.

Henkilöesittely Juha Vakkilainen

Juha Vakkilainen

LT, kliinisen farmakologian ja lääkehoidon erikoislääkäri
Ylilääkäri, Fimea