Julkaistu numerossa 3/2012

Uutta lääkkeistä: Ulipristaali

Uutta lääkkeistä

Uutta lääkkeistä: Ulipristaali

 

Esmya, 5 mg tabletti, PregLem France SAS.

Ulipristaaliasetaattia voidaan käyttää kohdun myoomien aiheuttamien oireiden hoitoon hedelmällisessä iässä oleville naisille leikkausta edeltävänä aikana. Lääkettä otetaan suun kautta yksi 5 mg:n tabletti vuorokaudessa. Teholtaan ulipristaaliasetaatti vaikuttaa olevan leuproreliinin veroinen.

Kohdun myoomat ovat hyvänlaatuisia sileälihaskasvaimia. Niitä esiintyy jopa puolella yli 30-vuotiaista naisista (Rovio ja Heinonen 2009). Useimmiten myoomat sijaitsevat kohdun runko-osassa, mutta tavallisia ovat myös kohdun ulkopinnan ja limakalvon alaiset myoomat.

Valtaosa myoomista on oireettomia, ja niitä voidaan jäädä seuraamaan. Hoitoa vaativat esimerkiksi paineoireita tai runsaita ja anemisoivia vuotoja aiheuttavat myoomat. Leikkauksessa poistetaan koko kohtu tai pelkkä myooma potilaan tilanteesta riippuen. Myös kohtuvaltimoiden embolisaatiohoito voi tulla kyseeseen.

Lääkehoidolla myoomia ei voi poistaa. GnRH-agonisteja (esimerkiksi gosereliini ja leuproreliini) voidaan käyttää ennen leikkausta pienentämään myoomia, jolloin oireet helpottavat. Ongelmana ovat hoidon haittavaikutukset, erityisesti vaihdevuosioireet ja osteoporoosi, joten hoitoa jatketaan vain 3–6 kuukautta. Hoidon lopettamisen jälkeen myoomat kasvavat entiseen kokoonsa.

Ulipristaaliasetaattia käytetään kohdun myoomien aiheuttamien keskivaikeiden tai vaikeiden oireiden hoitoon hedelmällisessä iässä oleville naisille leikkausta edeltävänä aikana.

Lääkettä otetaan suun kautta yksi 5 mg:n tabletti vuorokaudessa. Hoito tulisi aloittaa kuukautiskierron ensimmäisen viikon aikana. Hoidon kesto on rajoitettu kolmeen kuukauteen.

Raskauden mahdollisuus on suljettava pois ennen hoidon aloittamista. Ei-hormonaalisen ehkäisymenetelmän käyttämistä suositellaan hoidon aikana, vaikka hoidossa käytettävä lääkeannos estää munasolun irtoamisen useimmilta naisilta. Hormonaaliset ehkäisymenetelmät todennäköisesti heikentävät ulipristaaliasetaatin tehoa ja ulipristaaliasetaatti voi heikentää hormonaalisten ehkäisyvalmisteiden tehoa.

Farmakologia

Ulipristaaliasetaatti on selektiivinen progesteronireseptorin muuntaja, jolle on ominaista kudosspesifinen progesteronille antagonistinen vaikutus.

Lääkkeen kohdun limakalvoon kohdistuvien vaikutusten seurauksena useimmilla potilailla on yhdet kuukautiset hoidon alussa, mutta ei enää myöhemmin hoidon aikana. Kohdun limakalvolla voidaan havaita progesteronireseptorin muuntajille spesifisiä histologisia muutoksia. Muutokset palautuvat, kun hoito lopetetaan.

Kohdun limakalvon paksuuntumista voi esiintyä. Jos kohdun limakalvo on paksu vielä 3 kuukauden kuluttua hoidon lopusta ja kuukautisten palautumisesta, on potilas tutkittava sairauksien poissulkemiseksi.

Ulipristaaliasetaatti imeytyy suun kautta oton jälkeen nopeasti ja muuntuu aktiiviseksi metaboliitiksi. In vitro -tutkimusten perusteella metabolia on pääosin CYP3A4-välitteistä. Siksi ulipristaaliasetaattia ei suositella niille potilaille, jotka käyttävät samanaikaisesti keskivahvoja tai vahvoja CYP3A4:n estäjiä tai vahvoja CYP3A4:n induktoreita. Uliprisaaliasetaatti poistuu elimistöstä pääosin ulosteeseen, ja alle 10 % poistuu virtsan mukana.

In vitro -tutkimusten perusteella ulipristaaliasetaatti voi olla P-glykoproteiinin estäjä. Sen vuoksi ulipristaaliasetaatin käyttöä ei suositella potilaille, jotka saavat P-glykoproteiinin substraatteja, joita ovat esimerkiksi dabigatraanieteksilaatti tai digoksiini.

Teho

Ulipristaalin vaikutusta tutkittiin kahdessa faasin 3 satunnaistetussa, kaksoissokkoutetussa, 13 viikkoa kestäneessä tutkimuksessa. Tutkimuksiin osallistui naisia, joilla oli kohdun myoomiin liittyvät erittäin runsaat kuukautisvuodot.

Ulipristaaliasetaattia annettiin joko 5 mg tai 10 mg vuorokaudessa. Niitä potilaita, jotka saivat 5 mg:n vuorokausiannosta, oli tutkimuksissa yhteensä 188.

Ensimmäisessä tutkimuksessa vertailuvalmisteena oli lumelääke. Päävastemuuttujina olivat kuukautisvuodon aiheuttama verenhukka, joka arvioitiin käyttämällä kuukautisvuodon kuvatestiä (PBAC, pictorial blood-loss assessment chart), sekä myoomien koon pienentyminen 13 viikon aikana.

Kuukautisvuodon aiheuttama verenhukka pieneni merkitsevästi enemmän ulipristaaliasetaattia saaneilla verrattuna lumetta saaneisiin. Kuukautiset jäivät pois 73–82 %:lla ulipristaaliasetaattia saaneista (lumetta saaneista 6 %:lla). Myös myoomien koko pieneni ulipristaaliasetaattia saaneilla (12–21 % alkutilanteesta).

Toisessa tutkimuksessa vertailuvalmisteena oli 3,75 mg leuproreliinia, joka annettiin kerran kuukaudessa lihaksensisäisenä injektiona. Päävastemuuttujana oli kuukautisvuodon aiheuttama verenhukka. Verenhukka väheni yhtä paljon kaikissa kolmessa ryhmässä. Myös myoomien tilavuus pieneni kaikissa ryhmissä: ulipristaaliasetaattia saaneilla 36–42 % ja leuproreliinia saaneilla 54 %.

Haittavaikutukset

Ulipristaaliasetaattia annettiin vaiheen 3 tutkimuksissa 393 naiselle. Yleisin haittavaikutus olivat kuumat aallot. Näitä esiintyi 24 %:lla ulipristaaliasetaatilla hoidetuista ja 60 %:lla leuproreliinilla hoidetuista.

Muita yleisiä haittoja olivat muun muassa emotionaaliset häiriöt, päänsärky, huimaus, vatsakipu, pahoinvointi, muskuloskeletaalinen kipu, turvotukset, väsymys ja kohonnut veren kolesteroliarvo.

Pohdinta

Ulipristaaliasetaatti vaikuttaa olevan teholtaan leuproreliinin veroinen myomaan liittyvien oireiden vähentäjänä sekä myoomien koon pienentäjänä. Ulipristaaliasetaatin käyttöön vaikuttaa liittyvän vähemmän kuumia aaltoja kuin leuproreliinin käyttöön.

Ulipristaalisetaatti voi olla hyvä vaihtoehto silloin, jos oireita helpottavaa lääkehoitoa tarvitaan ennen myoomien leikkausta. Annostelu suun kautta voi olla etu, kun myoomien hoitoon tarkoitetut GnRH-analogit ovat pistettäviä valmisteita.

 

Henkilöesittely: Annikka Kalliokoskia v 2012

Annikka Kalliokoski

LKT, kliinisen farmakologian erikoislääkäri
Ylilääkäri, Fimea