Julkaistu numerossa 3/2014

KYSin yhteispäivystyksessä tehdään tiimityötä iäkkäiden lääkityksen parantamiseksi

Järkeä lääkehoitoon

KYSin yhteispäivystyksessä tehdään tiimityötä iäkkäiden lääkityksen parantamiseksi

[Lataa PDF]

Sairaalan saapuvien potilaiden lähetteiden ja lääkekorttien lääkitystiedot eroavat usein potilaiden kotona käyttämistä lääkkeistä. Moniammatillisesti toteutetulla lääkityksen turvatarkastuksella voidaan jo hoidon alkuvaiheessa tunnistaa ja oikaista lääkitysongelmia. Sujuvalla yhteistyöllä kohennetaan potilasturvallisuutta ja järkevöitetään lääkehoitoa.

Iäkkäistä 10–30 % saapuu sairaalaan lääkehaitan takia. Lisäksi kolmannes lääkkeen määräämiseen liittyvistä virheistä johtuu epätäydellisestä lääkityksen selvittämisestä. Siksi kotona käytettyjen ja käyttämättä jätettyjen lääkkeiden selvittäminen on tärkeää.

Yksi suurista haasteista sairaalan päivystystoiminnassa on potilaiden ajantasaisen kotilääkityksen selvittäminen. Se vie aikaa ja aiheuttaa myös paljon päällekkäistä työtä. On tavallista, että perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon tietojärjestelmiin tallennetut lääkitystiedot poikkeavat toisistaan, eivätkä lähetteen ja potilaan mukana olevan lääkekortin tiedot täsmää keskenään saati tietojärjestelmän tietojen kanssa. Yleisesti puuttuu myös tieto käytössä olevista itsehoitovalmisteista ja luontaistuotteista.

KYSissä on käytössä lääkityksen turvatarkastuslomake

Kuopion yliopistollisen sairaalan (KYS) päivystysalueella työskentelee noin 120 henkilöä eri ammattiryhmistä. Vuorokauden aikana päivystysalueella hoidetaan likipitäen 200:aa potilasta. Vuonna 2013 erikoissairaanhoidon potilaista joka neljäs ja perusterveydenhuollon potilaista joka kolmas oli täyttänyt 75 vuotta. Suuren potilasmäärän hoitaminen vaatii työntekijöiltä hyvää moniammatillista yhteistyötä, jotta potilaan lääkitys saadaan huolellisesti selvitetyksi ja arvioiduksi ja jotta lääkitystieto siirtyy eteenpäin virheettömästi.

KYSin päivystysalue on viime vuosina osallistunut useisiin projekteihin, joiden tarkoituksena on ollut kehittää päivystysalueen lääkitysturvallisuutta. Niiden avulla on kehitetty muun muassa kotilääkityksen selvittämis- ja turvatarkastuslomake (taulukko 1).

Turvatarkastuslomakkeen sisältö.

Käytännön työssä ja tutkimusten perusteella haastattelu- ja turvatarkastuslomakkeet ovat osoittautuneet tarpeellisiksi. Lomaketta hyödyntävän tehostetun haastattelun avulla on kahdessa alustavassa selvityksessä (n = 52) todettu keskimäärin seitsemän erovaisuutta (vaihteluväli 1–17) potilasta kohden, kun on verrattu haastattelun avulla saatua lääkitystietoa tulovaiheessa potilastietojärjestelmään kirjattuun lääkitystietoon.

Lääkityksen turvatarkastuslomakkeella on löydetty keskimäärin kymmenen lääkityksessä huomioitavaa asiaa potilasta kohden. Lähes joka toisella tutkimukseen osallistuneella (n = 25) havaittiin mahdollinen yhteys lääkityksen ja sairaalaan tulosyyn välillä.

Kotilääkityksen tehostettua selvittämistä tutkitaan

Parhaillaan KYSin ja Meilahden sairaalan päivystysalueilla on käynnissä laaja yhteistutkimus kotilääkityksen tehostetusta selvittämisestä ja lääkityksen turvatarkastuksesta. Farmaseutti tai proviisori haastattelee sairaalaan saapuvan potilaan KYSin kehittämän lääkityksen selvittämislomakkeen avulla ja suorittaa lääkityksen turvatarkastuksen. Tutkimuksessa selvitetään lääkityksen mahdollista yhteyttä tulosyyhyn ja potilaan muihin oireisiin.

Tulokset arvioidaan yhdessä sisätautilääkärin tai kliinisen farmakologin kanssa, ja ehdotukset toimenpiteistä kirjataan potilastietojärjestelmään. Havaittuun lääkitysongelmaan puututaan heti päivystysalueella ja tehdään tarvittavat muutokset. Kiireettömissä tapauksissa tieto lääkityshavainnoista välitetään jatkohoitopaikkaan tai omalle hoitavalle lääkärille, joka tarvittaessa tekee lääkemuutokset.

Lisää moniammatillista yhteistyötä!

Tulevaisuudessa on tärkeää lisätä moniammatillista yhteistyötä lääkitysarvioinneissa. Tavoitteena on, että kaikki hoitoon osallistuvat tekisivät tehostettuja lääkityshaastatteluita, mutta haasteena on niihin kuluva noin 30 minuutin aika.

Lisäämällä resursseja päivystysalueella tapahtuviin haastatteluihin parannettaisiin lääkitysturvallisuutta merkittävästi nykyisestä. Tällä hetkellä haastatteluja ja selvityksiä tehdään päällekkäisesti useilla potilasta hoitavilla osastoilla, mikä kuluttaa tarpeettomasti resursseja eikä ole muutenkaan tarkoituksenmukaista.

Sujuva moniammatillinen yhteistyö parantaa potilaan lääkehoidon tehoa, turvallisuutta, taloudellisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta sekä tarjoaa ammattilaisille mahdollisuuden oppia toisiltaan lääkehoitoon liittyvissä kysymyksissä. Harva meistä pystyy yksin tekemään ihmeitä, mutta yhteistyöllä pystymme varmasti parempaan!

Potilasesimerkki.

Kehittämistiimi on mukana Fimean koordinoimassa moniammatillisessa verkostossa.

Henkilöesittely Anu Ahonen

Anu Ahonen

Farmaseutti, LHA
Osastofarmaseutti, KYSin apteekki

Henkilöesittely Heidi Damsten-Puustinen

Heidi Damsten-Puustinen

Sairaanhoitaja
Yhteispäivystys, Kuopion yliopistollinen sairaala

Henkilöesittely Markku Vänttinen

Markku Vänttinen

Apulaisylilääkäri, LT
Yhteispäivystys, Kuopion yliopistollinen sairaala