Julkaistu numerossa 4/2011

Tramal-annospumppupullon yksi painallus vastaa viittä tippaa

Lääkehoitojen arviointi

Tramal-annospumppupullon yksi painallus vastaa viittä tippaa

 

Lapsipotilaalle Tramadol 100 mg/ml liuos määrätään mieluiten tippoina tippapullosta, jotta tramadolihydrokloridi voidaan annostella tarkasti painokilojen mukaan. Jos lapselle määrätään tai toimitetaan annospumppupullo, on ohje annettava painalluksina, ei tippoina, jotta väärinkäsitykset vältetään.

Tramal 100 mg/ml liuosta on saatavilla 10 millilitran tippapullossa sekä 50 ja 96 millilitran annospumppupulloissa. Yksi tippapullon tippa sisältää 2,5 mg tramadolihydrokloridia. Yksi painallus annospumppupullosta vastaa viittä tippaa eli sisältää 12,5 mg tramadolihydrokloridia.

Yli 1-vuotiaille lapsille tavanomainen kerta-annos on 1–2 mg tramadolihydrokloridia painokiloa kohden (taulukko 1). Lapselle määrätään mieluiten tippapullo siksi, että siitä voidaan annostella lääkeannos tarkasti painokilojen mukaan.

Jos kerralla annettava tippamäärä muodostuisi kovin suureksi, voidaan myös lapselle määrätä annospumppupullo. Ohje on muunnettava tipoista annospumppupullon painalluksiksi, jotta väärinkäsitykset vältetään (taulukko 2). Tarkemmat ohjeet löytyvät Pharmaca Fennican valmisteyhteenvedosta.

Erityisesti lasten annosteluohje tarkistetaan huolellisesti

Fimeaan ilmoitettiin haittavaikutuksena noin 3-vuotiaan lapsen Tramal-yliannostuksesta. Lääke oli määrätty kitarisaleikkauksen jälkeiseen kipuun ohjeella 10 tippaa neljästi vuorokaudessa, jolloin tramadolihydrokloridia olisi annettu 25 mg kerrallaan. Apteekissa ei ollut tippapulloa, joten sen sijaan toimitettiin annospumppupullo ilman, että ohje olisi muutettu painalluksiksi. Lapsi oli saanut noin seitsemän annospumppupullon painallusta (87,5 mg tramadolihydrokloridia) kahdesti, jolloin hän tuli uneliaaksi ja virtsantulo lakkasi. Yliannostus huomattiin tässä vaiheessa ja lapsi toipui oltuaan tarkkailtavana sairaalassa yön yli. Myyntiluvan haltija muistutti kyseisen tapauksen vuoksi apteekkeja siitä, että annospumppupullon painallus vastaa viittä tippaa tippapullosta.

Lääkelaitoksen TABU-lehdessä on julkaistu kirjoitus, jossa kerrottiin, kuinka 12-vuotiaalle tytölle oli määrätty selkäkipuihin Tramal-liuosta annospumppupullossa, mutta ohje oli annettu tipoissa (Kalliokoski 2005). Tämän vuoksi tyttö sai viisinkertaisen kerta-annoksen tramadolihydrokloridia, minkä seurauksena tajunnantaso laski ja hengitys heikentyi. Tyttö toipui oireistaan hoidoitta.

Fimean haittavaikutusrekisteriin ei ole ilmoitettu muita tapauksia, jotka liittyisivät Tramalin väärään annosteluun annospumppupullosta. Myöskään Myrkytystietokeskukseen ei ole tullut muita vastaavanlaisia tiedusteluja.

Tramadoli on opioidi

Tramadoli on heikko opioidi, joka metaboloituu CYP2D6-välitteisesti aktiiviseksi O-desmetyylitramadoliksi, jolla on tramadolia voimakkaampi opioidivaikutus. Siksi CYP2D6:n perinnöllinen vaihtelu ja CYP2D6-entsyymiä estävät lääkeaineet vaikuttavat tramadolin pitoisuuksiin elimistössä. Tramadoli estää myös noradrenaliinin takaisinottoa hermosoluihin ja lisää serotoniinin eritystä.

Aikuisille ja yli 12-vuotiaille aloitusannos on 50–100 mg tramadolihydrokloridia. Tämä annos voidaan antaa 4–6 tunnin välein, maksimiannos vuorokaudessa on 400 mg. Yli 1-vuotiaille lapsille kerta-annos on 1–2 mg painokiloa kohden (taulukko 1) ja maksimiannos 8 mg tramadolihydrokloridia painokiloa kohti, tai 400 mg päivässä. Pienempää näistä annoksista ei tule ylittää.

Tramadolin yleisimmät haittavaikutukset ovat pahoinvointi ja huimaus, joita esiintyy yli 10 %:lla potilaista. Muita haittoja ovat suun kuivuminen ja väsymys, harvinaisempia ovat erilaiset neurologiset ja psyykkiset häiriöt. Muiden serotoniinijärjestelmään vaikuttavien lääkeaineiden käyttö samanaikaisesti tramadolin kanssa lisää serotoniinioireyhtymän vaaraa. Tramadoli voi aiheuttaa myös riippuvuutta, ummetusta, virtsantulovaikeuksia ja hengityslamaa.

Henkilöesittely Annikka Kalliokoski

Annikka Kalliokoski

LKT, kliinisen farmakologian ja lääkehoidon erikoislääkäri
Ylilääkäri, Fimea