Julkaistu numerossa 4/2014

Uutta lääkkeistä: Lurasidonihydrokloridi

Uutta lääkkeistä

Uutta lääkkeistä: Lurasidonihydrokloridi

  

Latuda 18,5 mg, 37 mg ja 74 mg kalvopäällysteiset tabletit, Takeda Pharma A/S

Lurasidonia sisältävä Latuda-valmiste on uusi psykoosilääke aikuisten skitsofrenian hoitoon. Se kuuluu atyyppisten psykoosilääkkeiden niin sanottujen donien ryhmään ja muistuttaa siten reseptorivaikutusprofiililtaan läheisesti muun muassa risperidonia.

Skitsofrenia on vaikea ja vammauttava sairaus, jota esiintyy noin 1 %:lla väestöstä. Sen oirekuva, taudinkulku ja hoitovaste vaihtelevat yksilöllisesti. Parantavaa hoitoa ei toistaiseksi ole, mutta lääkehoidolla oireita voidaan lievittää. Lääkehoito on aina pitkäkestoista. Suuri osa potilaista lopettaa psykoosilääkityksen käytön tehon puutteen, haittavaikutusten tai hoitoon sitoutumattomuuden vuoksi, joka voi johtua muun muassa sairaudentunnon puutteesta.

Lurasidoni on tarkoitettu aikuisten skitsofrenian hoitoon. Aloitusannos on 37 mg ja hoitoannos 37–148 mg vuorokaudessa kerta-annoksena aterian kanssa. Suurinta suositeltua annosta ei saa ylittää.

Niillä potilailla, joilla on kliinisesti merkittävä munuaisten tai maksan vajaatoiminta, aloitusannos on 18,5 mg. Munuaisten vajaatoiminnassa ja kohtalaisessa maksan vajaatoiminnassa suurin sallittu annos on 74 mg. Vaikea-asteisesta maksan vajaatoiminnasta kärsivillä annos ei saa olla yli 37 mg. Iäkkäille, joiden munuaiset toimivat normaalisti (glomerulussuodosnopeus eli eGFR > 80 ml/min), sopiva annos on sama kuin aikuisille.

Jos lurasidonihoito keskeytyy yli 3 päiväksi ja käytetty annos on ollut alle 111 mg/vrk, hoito voidaan aloittaa uudelleen aiemmalla annoksella. Tätä suuremmat annokset pitää säätää.

Käyttöä raskauden tai imetyksen aikana ei suositella.

Farmakologia

Lurasidoni sitoutuu hanakasti dopamiini-2-reseptoreihin sekä serotoniini-2A- ja -7-reseptoreihin. Sillä on adrenergisia reseptoreita salpaava vaikutus, mutta ei kolinergisia tai muskariinivaikutuksia. Lurasidoni on 5HT1A-reseptorin osittainen agonisti.

Lurasidoni imeytyy nopeasti tyhjään vatsaan otettuna, mutta pitoisuudet jäävät puoleen verrattuna runsaskalorisen aterian kanssa saavutettaviin pitoisuuksiin. Lurasidoni on otettava ruoan kanssa, jolloin huippupitoisuudet plasmassa saavutetaan noin 3 tunnissa. Pitoisuuksien vakaa tila saavutetaan viikossa. Lurasidonilla on suuri jakautumistilavuus, ja se sitoutuu voimakkaasti plasman proteiineihin. Eliminaation puoliintumisaika on 20–40 tuntia. Suuri osa lurasidonista erittyy imeytymättä ja muuttumattomana ulosteisiin.

Lurasidonin ja sen aktiivisen välituotteen metaboliareiteistä tärkein on CYP3A4. Samanaikainen käyttö voimakkaiden CYP3A4:n estäjien kanssa moninkertaistaa altistuksen lurasidonille ja on siten vasta-aiheista. Vastaavasti CYP3A4:n induktorien kanssa käytettynä lurasidonin pitoisuudet jäävät mataliksi, mikä myös on vasta-aiheista. Muiden CYP3A4:n estäjien ja substraattien yhteiskäytössä on syytä varovaisuuteen, ja lurasidonin annosta voi olla tarpeen pienentää. Yhteisvaikutukset lurasidonin ja suoliston effluksi-kuljettajaproteiinien (P-gp, BRCP) toimintaa estävien lääkkeiden kanssa ovat mahdollisia.

Varovaisuutta on noudatettava myös määrättäessä lurasidonia potilaille, joilla on QT-aikaa pidentäviä riskitekijöitä tai käytössä muita psykoosilääkkeitä samanaikaisesti.

Teho

Lurasidonin tehoa ja turvallisuutta on arvioitu 52 kliinisessä tutkimuksessa. Niihin osallistui 5 068 skitsofreniapotilasta, joista yli 3 000 altistui lurasidonille. Lurasidonin teho skitsofrenian hoidossa osoitettiin muun muassa viidessä 6 viikon mittaisessa lumekontrolloidussa kaksoissokkotutkimuksessa. Sen teho lumelääkkeeseen verrattuna havaittiin jo muutaman hoitopäivän jälkeen, kun sitä mitattiin muutoksena skitsofrenian positiivisten ja negatiivisten oireiden asteikon (Positive and Negative Syndrome Scale, PANSS) kokonaispisteissä.

Lisäksi lurasidonin pitkäaikaisteho osoitettiin kahdessa 12 kuukautta kestäneessä ylläpitohoitotutkimuksessa. Teho vastasi ketiapiinia mutta ei saavuttanut risperidonin tehoa.

Haittavaikutukset

Lurasidonin haittavaikutusprofiili on samankaltainen kuin muiden atyyppisten psykoosilääkkeiden. Yleisimmin ilmoitetut haitat ovat akatisia ja uneliaisuus, jotka ovat myös annoksesta riippuvaisia. Pahoinvointi ja oksentelu ovat verraten yleisiä, kuten myös unettomuus ja ahdistuneisuus. Metaboliset vaikutukset rasva-arvoihin, sokeriin ja painoon ovat vähäisiä.

Lurasidonin käytön aikana on raportoitu ekstrapyramidaalioireita (EP-oireita) ja prolaktiinin nousua. QT-ajan pitenemisen riski voi liittyä lurasidoniinkin.

Pohdinta

Henkilöesittely Pauliina Ikäheimo

Pauliina Ikäheimo

LL, psykiatrian ja oikeuspsykiatrian erikoislääkäri
Ylilääkäri, Fimea

Sisältöjulkaisija