Julkaistu numerossa 4/2014

Uutta lääkkeistä: Trastutsumabiemtansiini

Uutta lääkkeistä

Uutta lääkkeistä: Trastutsumabiemtansiini

Kadcyla 100 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos
Kadcyla 160 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos
Roche Registration Limited

Trastutsumabiemtansiinia sisältävä Kadcyla on tarkoitettu HER2-positiivisen, leikkaushoitoon soveltumattoman, paikallisesti edenneen tai metastasoituneen rintasyövän hoitoon silloin, kun potilas on aiemmin saanut trastutsumabia ja jotakin taksaania.

Rintasyöpä on naisten yleisin syöpäsairaus. Vuonna 2012 Suomessa todettiin 4 694 uutta rintasyöpätapausta. Arviolta joka yhdeksäs suomalaisnainen sairastuu rintasyöpään elämänsä aikana.

Rintasyövät jaetaan biologisten ominaisuuksiensa perusteella alatyyppeihin, jotka yhdessä kasvaimen koon ja levinneisyyden kanssa vaikuttavat hoidon valintaan. Paikallisen rintasyövän ennuste on varsin hyvä, mutta etäpesäkkeistä tautia ei voida nykyhoidoin parantaa.

Noin 15–20 % rintasyövistä on HER2-positiivisia. Näiden kasvaimia voidaan hoitaa HER2-kasvutekijäreseptoria vastaan suunnatuilla lääkkeillä. Näistä kliiniseen käyttöön on aiemmin hyväksytty trastutsumabi, lapatinibi ja pertutsumabi.

Trastutsumabiemtansiini on niin kutsuttu vasta-aine–lääke-konjugaatti (antibody-drug conjugate, ADC), jossa trastutsumabin avulla siihen liitetty solunsalpaaja DM-1 viedään HER2-reseptoria yli-ilmentävien syöpäsolujen sisään.

Käyttöaihe ja annostus

Kadcyla on tarkoitettu käytettäväksi ainoana lääkeaineena aikuisten potilaiden HER2-positiivisen, leikkaushoitoon soveltumattoman, paikallisesti edenneen tai metastasoituneen rintasyövän hoitoon silloin, kun potilas on aiemmin saanut trastutsumabia ja jotakin taksaania erikseen tai yhdistelmänä. Potilaan on pitänyt aiemmin saada hoitoa paikallisesti edenneeseen tai metastasoituneeseen tautiin tai taudin on pitänyt uusiutua adjuvanttihoidon aikana tai 6 kuukauden kuluessa adjuvanttihoidon päättymisestä.

Suositeltu trastutsumabiemtansiiniannos on 3,6 mg/painokg, joka annetaan infuusiona laskimoon 3 viikon välein. Potilaita pitää tarkkailla tiiviisti infuusioon liittyvien reaktioiden havaitsemiseksi etenkin ensimmäisen, 90-minuuttisen infuusion aikana. Mikäli potilas sietää ensimmäisen infuusion hyvin, voidaan jatkoinfuusiot antaa 30 minuutin kestoisina.

Kadcyla-hoitoa jatketaan, kunnes tauti etenee tai ilmaantuu sietämätöntä toksisuutta. Jos haittavaikutuksia ilmenee, voidaan annosta pienentää valmisteyhteenvedon ohjeiden mukaisesti.

Farmakologia

Trastutsumabiemtansiini on HER-2-reseptoria vastaan kohdennettu vasta-ainekonjugaatti, jossa mikrotubulusten muodostumista estävä DM1 on yhdistetty MCC-linkkerillä trastutsumabiin. Emtansiinilla viitataan MCC-DM1-kompleksiin. Kuhunkin trastutsumabimolekyyliin on konjugoitu keskimäärin 3,5 DM1-molekyyliä.

Sekä trastutsumabilla että DM1:llä on sytotoksista vaikutusta. MCC-linkkerin tarkoitus on vähentää DM1:n systeemistä vapautumista, jotta DM1:tä sisältävät sytotoksiset kataboliitit syntyisivät vasta syöpäsolujen sisällä.

Laskimoon annettu trastutsumabiemtansiini häviää oletettavasti solujen lysosomeissa proteolyyttisen dekonjugaation ja katabolian kautta.

Varsinaisia yhteisvaikutustutkimuksia ei trastutsumabiemtansiinilla ole tehty. In vitro -tutkimukset viittaavat siihen, että DM1-komponentti metaboloituu pääasiassa CYP3A4:n välityksellä. Siksi voimakkaiden CYP3A4:n estäjien yhtäaikaista käyttöä trastutsumabiemtansiinin kanssa pitäisi välttää.

Teho

Kadcylan tehoa tutkittiin vaiheen III EMILIA-tutkimuksessa. Siihen otettiin 991 naista, joilla oli HER2-positiivinen, leikkaushoitoon soveltumaton, paikallisesti edennyt tai metastasoitunut rintasyöpä ja jotka olivat aiemmin saaneet taksaani- ja trastutsumabipohjaista hoitoa joko levinneeseen tautiin tai adjuvanttihoitona. Potilaiden iän mediaani oli 53 vuotta (vaihteluväli 24–84), yli 79 % oli valkoihoisia ja noin 55 %:n tauti oli hormonireseptoripositiivinen. Potilaat satunnaistettiin saamaan joko trastutsumabiemtansiinia (495 naista) tai lapatanibin ja kapesitabiinin yhdistelmää (496 naista).

Tutkimuksen ensisijaiset tehon päätetapahtumat olivat riippumattoman arviointilautakunnan arvioima taudin etenemisvapaa elossaoloaika (progression-free survival, PFS) ja kokonaiselossaolo (overall survival, OS). PFS:n mediaani oli 9,6 kuukautta trastutsumabiemtansiiniryhmässä ja 6,4 kuukautta vertailuryhmässä, ja OS:n mediaanit olivat 30,9 ja 25,1 kuukautta.

Haittavaikutukset

Tutkimuksissa yleisimpiä haittavaikutuksia olivat verenvuoto, suurentuneet transaminaasipitoisuudet, uupumus, tuki- ja liikuntaelimistön kipu ja päänsärky. Yleisimmät vakavat haittavaikutukset olivat kuume, trombosytopenia, oksentelu, vatsakipu, pahoinvointi, ummetus, ripuli, hengenahdistus ja pneumoniitti.

Erityisiä ohjeita hoidon haittojen tunnistamiseksi ja välttämiseksi on annettu keuhko- ja maksatoksisuuteen, sydämen vasemman kammion toimintahäiriöön, infuusio- ja yliherkkyysreaktioihin, trombosytopeniaan sekä neurotoksisuuteen liittyen.

Pohdinta

Levinnyttä rintasyöpää sairastavien toisen linjan hoidossa trastutsumabiemtansiinia saaneilla oli EMILIA-tutkimuksessa pidempi taudin etenemisvapaa elossaoloaika ja kokonaiselossaoloaika kuin lapatanibin ja kapesitabiinin yhdistelmää saaneilla. Trastutsumabiemtansiini saattaa olla myös vertailuvalmistetta paremmin siedetty, tosin trombosytopeniaa ja transaminaasipitoisuuden suureneminen oli trastutsumabiemtansiinia saaneilla yleisempää.

Trastutsumabiemtansiinia tutkitaan myös levinneen rintasyövän ensilinjan hoidossa sekä adjuvanttihoidossa.

Henkilöesittely Annikka Kalliokoski

Annikka Kalliokoski

LKT, kliinisen farmakologian ja lääkehoidon erikoislääkäri
Ylilääkäri, Fimea