Julkaistu numerossa 2/2015

Lääke75+ auttaa iäkkään lääkekuorman hallinnassa

Lääkehoitojen arviointi

Lääke75+ auttaa iäkkään lääkekuorman hallinnassa

[Lataa PDF]

Monisairaiden iäkkäiden lääkekuorman hallinta on tuttu haaste terveydenhuollon ammattilaisille. Fimean ylläpitämä Lääke75+-tietokanta on tarkoitettu tukemaan iäkkäitä hoitavien terveydenhuollon ammattilaisten lääkehoitopäätöksiä. Tietokannasta on helppoa ja nopeaa tarkastaa, soveltuuko lääke käytettäväksi iäkkäille.

Lääkekuorman kertyminen monisairaalle iäkkäälle voi huolettaa sekä potilasta että hänen omaisiaan. Erityisesti uuden lääkkeen sopivuus muuhun lääkityksen ja siihen mahdollisesti liittyvät haitat askarruttavat iäkkäitä potilaita. Haurastuva elimistö ei välttämättä enää siedä tuttuakaan lääkettä yhtä suuria annoksia kuin ennen. Apua haetaan tuolloin terveyskeskuksesta ja apteekista, joissa tulee olla hyvät valmiudet ratkaista iäkkäiden lääkehoitoon liittyviä ongelmia.

Iäkkäiden lääkityksen tietokanta on nyt Lääke75+

Fimean ylläpitämä iäkkäiden lääkityksen tietokanta on rakennettu perusterveydenhuollon tarpeisiin tukemaan arkityön lääkityspäätöksiä. Tietokanta on laadittu konsensusperiaatteella iäkkäiden lääkehoidon asiantuntijoiden muodostamassa työryhmässä, johon kuuluu geriatreja, proviisoreja ja kliinisen farmakologian asiantuntijoita. Tietokannan tunnistaa jatkossa uudesta Lääke75+-logosta, joka on esillä kaikessa tietokantaan liittyvässä tiedottamisessa. Logo tulee varmasti tutuksi myös iäkkäiden lääkehoitoa käsittelevillä luennoilla ja koulutustilaisuuksissa. Logo on saatavilla tietokannan verkkosivuilta luentomateriaaleihin liitettäväksi.

Tietokannan käyttö on helppoa ja maksutonta

Lääke75+-tietokanta sisältää tietoa seikoista, jotka tulee ottaa huomioon lääkeaineen käytössä iäkkäille. Näitä ovat esimerkiksi tärkeimmät haitta- ja yhteisvaikutukset sekä munuaisten toiminnan vaikutukset lääkkeen annosteluun. Tietokannassa lääkeaineet on luokiteltu muualta terveydenhuollosta tuttuihin A-, B-, C- ja D-luokkiin (taulukko 1). Luokka kuvaa lääkeaineen soveltuvuutta 75 vuotta täyttäneiden potilaiden käyttöön.

Lääke75+-tietokantaan sisällytettyjen lääkeaineiden luokittelu.Lääke75+-tietokantaa käytetään jo tällä hetkellä laajasti terveydenhuollon kentällä. Se on helppo apuväline iäkkäiden lääkityskokonaisuuden hallintaan, ja sitä on nopea käyttää potilastyön ohessa. Tietokanta on tarkoitettu ensisijaisesti lääkäreiden ja muiden terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön, mutta myös potilaat ja heidän omaisensa voivat käyttää sitä Fimean verkkosivuilla maksutta. Potilaita ja omaisia ohjeistetaan kuitenkin erikseen keskustelemaan tietokannan herättämistä lääkehoidon kysymyksistä lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa.

Lääke75+ uudistuu käyttäjiensä tarpeiden mukaisesti

Tällä hetkellä asiantuntijat kehittävät päivitysjärjestelmää, jolla Lääke75+-tietokanta pidetään jatkossa ajantasaisena ja uusimman tutkimusnäytön mukaisena. Tulevan syksyn aikana tietokanta julkaistaan myös ruotsin- ja englanninkielisenä. Tietokantaa on toivottu Terveysporttiin, ja sen käyttö onkin nyt mahdollistettu Terveysportin kautta. Näillä toimenpiteillä pyritään entisestään parantamaan Lääke75+:n käytettävyyttä potilastyössä.

Tietokannalle luodaan myös omat verkkosivut, joilla tarjotaan terveydenhuollon ammattilaisille entistä monipuolisempaa tietoa iäkkäiden lääkehoidoista.

Moniammatillinen yhteistyö turvaa iäkkään potilaan järkevän lääkehoidon

Monisairaan iäkkään potilaan hyvä hoito voi vaatia monen lääkkeen samanaikaista käyttöä. Siksi on muistettava, että monilääkityksen välttäminen iäkkäillä ei ole itsetarkoitus. Pyrkimys on välttää lääkehoidoista aiheutuvia haittoja siten, että kliininen hyöty ylittää hoidosta koituvat haitat myös elimistön ikääntyessä.

Lääke75+-tietokanta on päivitetty kevään aikana kokonaisuudessaan, ja se sisältää ajantasaiset tiedot yli 500 lääkeaineen tai niiden yhdistelmien soveltuvuudesta iäkkäiden käyttöön. Lääkehoidon onnistunut toteutus vaatii paitsi ajantasaista tietoa lääkehoidoista myös kokemuksen kautta kehittyvää kliinistä taitoa. Tietokannan lisäksi iäkkään potilaan lääkityskokonaisuuden hallintaan kannattaakin hakea ratkaisua terveydenhuollon työyksikön moniammatillisesta yhteistyöstä, jota tulee tarvittaessa kehittää.

Hoitajan taidot taustatietojen koostamisessa ja farmasistin osaaminen lääkehoitojen arvioinneissa kannattaa ottaa käyttöön monilääkittyjä potilaita hoidettaessa. Tarpeellisten lääkkeiden annoksen sopivuus iäkkäälle on myös syytä tarkastaa määrävälein. Lisäksi iäkkäältä potilaalta kannattaa aina muistaa kysyä mahdollisista lääkkeiden käyttöön liittyvistä ongelmista.

Henkilöesittely Johanna Jyrkkä

Johanna Jyrkkä

Dosentti, FaT, TtK
Tutkija, Fimea