Julkaistu numerossa 1/2016

Benepali on ensimmäinen etanerseptin biosimilaari

Biologiset lääkkeet

Benepali on ensimmäinen etanerseptin biosimilaari

Benepali 50 mg injektioneste liuos, esitäytetyssä ruiskussa tai esitäytetyssä kynässä, Samsung Bioepis UK Limited.

Benepali on biologinen kaltaislääke eli biosimilaari. Se on kehitetty samankaltaiseksi ja vertailukelpoiseksi viitevalmisteensa Enbrelin kanssa. Enbrelillä on ollut myyntilupa Euroopan unionin alueella jo yli 15 vuotta. Benepalia käytetään aikuisilla samojen sairauksien hoitoon kuin Enbreliä.

Biosimilaarivalmiste sisältää eri version samasta vaikuttavasta aineesta kuin sitä vastaava alkuperäislääke, jota kutsutaan viitevalmisteeksi. Versioiden välillä voi esiintyä pieniä eroja , jotka johtuvat biologisten lääkkeiden tuotantotavasta ja niiden monimutkaisesta molekyylirakenteesta.

Biosimilaareilla ilmenee tietynasteista luontaista vaihtelua valmistuserien välillä aivan samaan tapaan kuin biologisilla alkuperäislääkkeillä. Biosimilaarin myyntilupaa haettaessa on osoitettava, että tämä sisäinen vaihtelu sekä mahdolliset erot biosimilaarin ja viitelääkkeen välillä eivät vaikuta biosimilaarin tehoon tai turvallisuuteen.

Biologiset alkuperäislääkkeet ovat kalliita. Biosimilaarien markkinoille tulon ansiosta lääkekustannuksia voidaan hillitä ja samalla ylläpitää yksilöllisen hoidon laatu.

Käyttöaiheet ja vaikutusmekanismi

Benepalia käytetään aikuisilla samojen sairauksien hoitoon kuin sen viitevalmistetta Enbreliä (taulukko 1). Benepalia ei ole tarkoitettu lapsille, sillä pieniannoksisia lääkemuotoja ei ole.

Taulukko 1. Benepalin käyttöaiheet aikuisilla ovat samat kuin sen viitevalmisteella Enbrelillä.

Nivelreumassa, selkärankareumassa ja psoriasiksessa vallitsee krooninen tulehdus, jossa tuumorinekroositekijä (TNF) alfan rooli on keskeinen. Etanersepti estää kilpailevasti TNF:n sitoutumista solun pintareseptoreihin, jolloin TNF:n biologinen aktiivisuus estyy.

Annos ja antotapa

Benepali-hoidon aloittaa ja sitä valvoo erikoislääkäri, joka on perehtynyt Benepalin käyttöaiheeseen kuuluvien sairauksien diagnosointiin ja hoitoon.

Benepalia on saatavana esitäytetyissä ruiskuissa tai kynissä, jotka sisältävät injektioliuosta ihonalaista injektiota varten. Tavanomainen suositusannos aikuisilla on 50 mg kerran viikossa. Läiskäporiaasin hoidossa voidaan antaa myös 50 mg:n annos kahdesti viikossa ensimmäisten 12 hoitoviikon ajan. Potilas tai potilasta hoitava henkilö voi antaa injektion saatuaan asianmukaisen koulutuksen.

Teho

Biosimilaarilääkkeen kehittämisessä on olennaista etsiä eroja viitevalmisteeseen, ei todistaa uudelleen alkuperäislääkkeen vaikuttavan aineen tehoa ja turvallisuutta. Benepalin ja Enbrelin analyyttinen ja in vitro toiminnallinen vertailtavuus osoitettiin laajoissa fysikokemiallisissa ja biologisissa tutkimuksissa.

Kliinisissä tutkimuksissa varmistetaan ensin, että biosimilaarin ja alkuperäisen viitelääkkeen imeytyminen ja eliminaatio ovat samankaltaiset koehenkilöillä. Sen jälkeen verrataan satunnaistetussa ja sokkoutetussa kliinisessä tutkimuksessa biosimilaaria ja alkuperäislääkettä toisiinsa. Pyrkimyksenä on osoittaa, että biosimilaari ja alkuperäislääke ovat kliinisesti vertailukelpoisia.

Tutkimuksessa terveillä vapaaehtoisilla osoitettiin, että Benepalin annostelu tuotti vastaavan pitoisuuden vaikuttavaa ainetta elimistöön kuin Enbrel.

Lisäksi Benepalia verrattiin Enbreliin yhdessä kliinisessä päätutkimuksessa. Tutkimukseen osallistui 596 potilasta, joilla oli keskivaikea tai vaikea nivelreuma metotreksaattihoidosta huolimatta. Tehon pääasiallisena mittarina oli niiden potilaiden osuus, joilla ACR-pistemäärä (kivuliaita turvonneita niveliä ja muita oireita kuvaava mittari) laski vähintään 20 % (ACR20-vaste) 24 hoitoviikon jälkeen. Benepali vähensi nivelreuman oireita yhtä tehokkaasti kuin Enbrel: ACR20-vasteen saavutti 78 % Benepalia saaneista potilaista (193 potilaalla 247:stä) ja 80 % Enbreliä saaneista potilaista (188 potilaalla 234:stä). Toissijaiset muuttujat tukivat tehon samankaltaisuutta.

Haittavaikutukset

Benepalin käytön yhteydessä ei ole raportoitu sellaisia haittoja, joita ei tiedetä olevan Enbrelillä. Benepalin yleisimmät haittavaikutukset ovat pistoskohdan reaktiot kuten verenvuoto, punoitus, kutina, kipu ja turvotus sekä infektiot mukaan lukien nuhakuume ja keuhko-, rakko- ja ihoinfektiot. Benepali-hoito on lopetettava, jos potilas saa vakavan infektion. Benepalia ei saa antaa potilaille, joilla on infektio tai riski saada sepsis.

Tutkimukset eivät viittaa siihen, että Benepali olisi viitevalmistettaan immunogeenisempi. Etanerseptin vasta-aineita on löydetty joidenkin etanerseptillä hoidettujen henkilöiden seerumista. Nämä vasta-aineet ovat yleensä olleet ei-neutraloivia ja ohimeneviä. Todettujen vasta-aineiden muodostuksen ja kliinisen vasteen tai haittavaikutusten välillä ei näytä olevan korrelaatiota.

Yhteenveto

Euroopan lääkeviraston EMAn lääkevalmistekomitea CHMP katsoi, että Benepali on rakenteeltaan,laadultaan, teholtaan ja turvallisuudeltaan viitevalmisteensa Enbrelin kanssa samankaltainen ja vertailukelpoinen. Näin ollen Benepalin hyödyt ovat Enbrelin tavoin suuremmat kuin sen mahdolliset haitat.

Benepaliin kohdistuu lisäseuranta kuten muihinkin uusiin lääkevalmisteisiin, koska tietoa on toistaiseksi vielä rajallisesti. Lisäseurannan tavoitteena on havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa.

Henkilöesittely Taina Methuen

Taina Methuen

LL
Ylilääkäri, Fimea

Henkilöesittely Niklas Ekman

Niklas Ekman

FT
Erikoistutkija, Fimea

Henkilöesittely Pekka Kurki

Pekka Kurki

LKT
Tutkimusprofessori, emeritus, Fimea
Dosentti, Helsingin yliopisto