Julkaistu numerossa 1/2016

Moniammatillinen työskentely vakiintuu Lahden kaupungin kotihoidossa

Järkeä lääkehoitoon

Moniammatillinen työskentely vakiintuu Lahden kaupungin kotihoidossa

Lahden kaupungin kotihoidossa ja palvelutaloissa on vuodesta 2013 järkeistetty asiakkaiden lääkehoitoja moniammatillisesti. Positiivisten kokemusten ja jatkuvan kehitystyön siivittäminä toimintamalli on jatkossa tarkoitus vakiinnuttaa.

Lahden kaupungissa kotihoito tarjoaa palveluja noin tuhannelle pääasiassa iäkkäälle ja monisairaalle asiakkaalle. Lääkehoitoon liittyvät ongelmat ovat yleinen kotihoidon aloittamisen syy. Vuonna 2013 Lahden kaupungin kotihoidossa ja palvelutaloissa aloitettiin moniammatillinen hanke asiakkaiden lääkehoidon järkeistämiseksi. Hanke kuului Fimean moniammatilliseen verkostotoimintaan.

Jotta moniammatilliset lääkehoidon arvioinnit voitiin kohdentaa tarkoituksenmukaisesti, Lahden kaupungin kotihoidon käyttämään RAI-järjestelmään (Resident Assessment Instrument) rakennettiin seula, jonka avulla tunnistettiin lääkehoidon arvioinnin tarpeessa olevat asiakkaat (taulukko 1). Näille asiakkaille tehtiin moniammatillinen lääkehoidon arviointi, jonka alkuperäinen arviointimalli perustui Lahden kaupunginsairaalan vuodeosastoilla toteutettuihin lääkehoidon arviointeihin ja lääkehoidon kokonaisarvioinnin malliin.

Taulukko 1. Lahdessa kehitetyt moniammatillisen lääkehoidon arvioinnin työkalut.

Lääkehoidon arviointeja tehtiin kotihoidossa 20 kuukauden aikana 29 asiakkaalle.  Projektiryhmä havaitsi, että arviointien toteutumista vaikeuttivat eri ammattiryhmien erillään tekemä runsas päällekkäinen työ ja roolien puutteellinen määrittely.

Lääkehoidon arviointimallin selkeyttäminen ja yksinkertaistaminen tehosti toimintaa

Toimintamallia kehitettiin projektiryhmän kokemusten ja kansallisen vertaisarvioinnin perusteella. Fimean moniammatillisessa verkostossa Lahden projektiryhmä tutustui Sulkavan käytäntöön, jossa valtaosa arviointityöstä tehdään yhdessä lääkärinkierrolla. Keväällä 2015 Lahden mallia yksinkertaistettiin siirtymällä moniammatillisessa työskentelyssä rinnakkain tekemisestä yhdessä tekemiseen.

Lääkitysongelmaisen kotihoidon asiakkaan tunnistamiseen lisättiin RAI-lääkeseulan rinnalle muita kriteereitä (kuvio 1). Lääkärinkiertoa edeltävää taustatyötä järkeistettiin kehittämällä hoitajalle työkalut esitietojen keräämiseen ja seurannan toteuttamiseen (taulukko 1). Farmasisti alkoi valmiiden muutosehdotusten sijasta nostaa esiin lääkitykseen liittyviä riskitekijöitä moniammatillisen keskustelun lähtökohdaksi.

Kuvio 1. Moniammatillinen lääkehoidon arviointimalli Lahden kaupungin kotihoidossa.

Moniammatillinen lääkehoidon arviointimalli sisällytettiin kotihoidon koneellisen annosjakelun prosessiin samalla, kun palvelu otettiin käyttöön syksyllä 2015. Koneellisessa annosjakelussa avohuollon apteekki toimittaa säännöllisessä käytössä olevat tabletti- ja kapselimuotoiset lääkkeet kerta-annoksiin jaeltuna kahden viikon jaksoissa. Koneellinen annosjakelu edellyttää lääkityksen tarkoituksenmukaisuuden ja hoitotasapainon varmistamista palveluun siirryttäessä ja säännöllisesti palvelun aikana.

Uudella toimintamallilla (kuvio 1) koneelliseen annosjakeluun siirtyville kotihoidon asiakkaille tehtiin viidessä kuukaudessa 86 lääkehoidon arviointia, joista 50:ssä farmasisti osallistui lääkärinkierrolle ja 36 tehtiin lääkärin ja sairaanhoitajan yhteistyönä farmaseutin arviointitekstiä hyödyntäen. Lääkehoidon arviointien toteutumista paransivat useat samanaikaiset muutokset: toiminta yksinkertaistui, eri ammattiryhmien roolit selkiytyivät, työkalut vakiintuivat, moniammatilliset lääkehoidon arvioinnit sisällytettiin koneellisen annosjakelun prosessiin ja lääkäriresurssien paraneminen mahdollisti säännölliset lääkehoidon arvioinnit.

Kaikki ammattiryhmät hyötyivät moniammatillisesta työskentelystä

Projektiryhmän jäsenten (n = 31) näkemyksiä moniammatillisesta työskentelystä selvitettiin sähköisellä kyselyllä marraskuussa 2015. Vastausprosentti oli 35,5 % (n = 11). Kyselyn otokseen kuului myös palvelutalojen työntekijöitä. Aiheesta on lisäksi keskusteltu projektikokouksissa.

Lääkäreiden mielestä hoitajan esitietoselvitys, farmasistin tekemä lääkityksen riskikartoitus ja lääkehoidon seurantatiedon paraneminen helpottivat päätöksentekoa. Moniammatillisen lääkehoidon arvioinnin jälkeen potilaan lääkitys oli tarkkaan harkittu ja todennäköisesti tarkoituksenmukaisempi.

Sairaanhoitajien käsityksen mukaan useiden asiakkaiden vointi oli tasoittunut ja kunnon heikkeneminen oli pysähtynyt – osalla vointi oli jopa parantunut. Moniammatilliset lääkehoidon arvioinnit olivat lisänneet geriatrista lääkeosaamista ja kykyä tarkastella lääkitystä kokonaisuutena.

Moniammatilliseen keskusteluun ja yhdessä tekemiseen perustuva toimintamalli oli tehostanut farmasistin työskentelyä ja tukenut kliinisen farmasian osaamisen kehittymistä.

Moniammatillinen toiminta vakiinnutetaan Lahdessa

Vuonna 2016 moniammatillista toimintamallia levitetään sisäisesti Lahden kaupungin kotihoidossa. Moniammatillisia lääkehoidon arviointeja tehdään uusille kotihoidon asiakkaille, koneellista annosjakelua aloittaville ja osana pitkäaikaisen kotihoidon asiakkaan vuosikontrollia.

Moniammatillisen toiminnan vakiintumista tuetaan kouluttamalla kotihoidon henkilökuntaa kehitettyjen työkalujen käyttöön ja moniammatilliseen työskentelyyn. Kotihoidon työntekijöistä, lääkäristä ja sairaala-apteekin edustajista koostuva työryhmä jatkaa kotihoidon koneellisen annosjakelun paikallisen prosessin seurantaa ja kehittämistä. Lisäksi moniammatillista lääkehoidon arviointimallia levitetään alueellisesti Päijät-Hämeessä.

Henkilöesittely Sini Kuitunen

Sini Kuitunen

Proviisori
Projektityöntekijä, Lahden kaupungin sairaala-apteekki

Henkilöesittely Heidi Tahvanainen

Heidi Tahvanainen

Proviisori
Sairaala-apteekkari, Lahden kaupungin sairaala-apteekki

Henkilöesittely Satu-Tuuli Takala

Satu-Tuuli Takala

Sairaanhoitaja, Lahden kaupungin kotihoito

Henkilöesittely Leena Riukka

Leena Riukka

Sairaala-apteekkari, Lahden kaupungin sairaala-apteekki / Päijät-Hämeen keskussairaalan apteekki