Julkaistu numerossa 4/2016

Hyytymistekijä X

Uutta lääkkeistä

Hyytymistekijä X

Coagadex 250 IU ja 500 IU, injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten, Bio Products Laboratory Limited

Hyytymistekijä X:n perinnöllinen vajaus on hyvin harvinaista. Coagadex on hyytymistekijä X -valmiste, ja sitä käytetään hyytymistekijä X:n perinnöllistä puutosta sairastaville potilaille verenvuotojen hallintaan ja ehkäisyyn.

Hyytymistekijä X:n (FX:n) perinnöllinen vajaus on hyvin harvinaista. Sen vallitsevuudeksi väestössä on arvioitu 1 tapaus miljoonaa ihmistä kohden. Hyytymistekijää X koodaava geeni sijaitsee kromosomi 13:n pitkässä haarassa, ja siitä tunnetaan noin 95 eriasteisiin taudinkuviin johtavaa varianttia.

Hyytymistekijä X:n vajaukseen liittyvä vuototaipumus riippuu hyytymistekijä X:n tasosta plasmassa. Vaikeassa tautimuodossa taso on <1 IU/dl (eli <1 %), keskivaikeassa 1–<5 IU/dl ja lievässä 5–20 IU/dl. Normaaliväestössä taso on 65–120 IU/dl. Riittävään hemostaasiin tarvittavat tasot ovat 10–20 IU/dl:n luokkaa. Hyytymistekijä X:n vajaus voi aiheuttaa nivel- ja lihasverenvuotoja sekä vuotoja esimerkiksi nenän, hengitysteiden ja ruuansulatuskanavan limakalvoilta.

Hyytymistekijä X:n vajausta on hoidettu käyttämällä jääplasmaa ja sittemmin protrombiinikompleksikonsentraatteja (PCC).

Coagadex sisältää ihmisen hyytymistekijää X. Se on tarkoitettu verenvuotojen hallintaan ja ehkäisyyn sekä perioperatiiviseen hallintaan potilaille, joilla on perinnöllinen hyytymistekijän X puutos.

Annos ja korvaushoidon kesto riippuvat hyytymistekijä X:n puutoksen vaikeusasteesta (ts. potilaan hyytymistekijä X:n tasosta lähtötilanteessa), vuotokohdasta ja vuodon laajuudesta sekä potilaan kliinisestä tilasta. Päivittäinen annos ei saa ylittää 60 IU:ta/kg.

Käyttökuntoon saatettu valmiste annetaan laskimoon. Kotihoitoa varten potilas tarvitsee asiaankuuluvan koulutuksen ja säännölliset tarkastukset.

Farmakologia

Coagadex on peräisin ihmisen plasmasta, ja sitä käytetään korvaamaan veressä luonnollisesti esiintyvä hyytymistekijä X potilailla, joilla on perinnöllinen hyytymistekijän X puutos.

On todennäköistä, että tekijän Xa estäjät estävät Coagadexin toimintaa. Näitä lääkeaineita ei pidä käyttää potilailla, joilla on hyytymistekijän X puutos.

Teho

Coagadexin farmakokinetiikkaa, tehoa ja turvallisuutta arvioitiin avoimessa, ei-satunnaistetussa monikeskustutkimuksessa. Siihen otettiin 16 potilasta, joilla oli keskivaikea tai vaikea perinnöllinen hyytymistekijän X puutos (taso alle 5 IU/dl). He saivat Coagadexia 25 IU/kg:n annoksen spontaanin, traumaattisen tai menorragisen verenvuodon hoitoon. Potilas ja tutkija arvioivat Coagadexin tehokkutta verenvuodon hoidossa jokaisen uuden verenvuodon yhteydessä asteikolla erinomainen, hyvä, huono tai ei arvioitavissa. Yhteensä 187 verenvuodon yhteydessä Coagadexin katsottiin olevan erinomainen tai hyvä 98 %:ssa hoidettuja verenvuotoja. Hoidon katsottiin epäonnistuneen kahden potilaan neljän verenvuodon yhteydessä.

Yhteensä 184 Coagadex-infuusiota annettiin ennaltaehkäisevänä toimenpiteenä. Kaksi potilasta käytti rutiininomaista estolääkitystä. Perioperatiivista käyttöä tutkittiin viidellä potilaalla.

Turvallisuus

Yleisimmin esiintyneet haittavaikutukset ovat infuusiokohdan punoitus ja kipu, väsymys ja selkäkipu. Valmiste voi aiheuttaa allergisia yliherkkyysreaktioita, kuten anafylaksiaa.

Hyytymistekijää X vastaan kohdistuvien neutralovien vasta-aineiden (inhibiittorien) muodostuminen on mahdollista hoidettaessa henkilöä, jolla on hyytymistekijän X puutos. Ne voivat vähentää valmisteen tehoa.

Pohdinta

Coagadex on ensimmäinen myyntiluvan saanut hyytymistekijä X -valmiste. Se on tarkoitettu perinnöllisen hyytymistekijä X:n puutoksen hoitoon.

Coagadexia ei pidä käyttää suorien oraalisten antikoagulanttien (DOAC) vaikutusten vastalääkkeenä potilaille, joilla ei ole hyytymistekijän X puutosta.

Henkilöesittely Annikka Kalliokoski

Annikka Kalliokoski

LKT, kliinisen farmakologian ja lääkehoidon erikoislääkäri
Ylilääkäri, Fimea

Sisältöjulkaisija