Julkaistu numerossa 1-2/2020

Diabeteslääkkeitä myös lapsille

Uutta lääkkeistä

Diabeteslääkkeitä myös lapsille

Artikkelia on päivitetty 5.3.2020 Toujeo-valmisteen vahvuuden osalta taulukkoon 1.

Lastenlääkeasetuksen tavoitteena on varmistaa, että uusia lääkkeitä tutkitaan suunnitelmallisesti myös lapsilla ja nuorilla. Asetus onkin tuottanut jo tulosta. Muun muassa tutuilla diabeteslääkkeillä on jo virallisia käyttöaiheita myös alaikäisillä.

Markkinoille tulevilla uusilla lääkkeillä on perinteisesti ollut virallinen, hyväksytty käyttöaihe vain aikuisille. Näin ollen lapsille joudutaan usein käyttämään lääkkeitä kokonaan puuttuvan tai rajallisen tutkimustiedon pohjalta. Joskus pulmana on myös lapsen ikään nähden sopivien lääkemuotojen ja -vahvuuksien puute.

Vuonna 2007 voimaan tullut EU:n lastenlääkeasetus paikkaa vähitellen aukkoa lasten lääkityksessä: kaikille Euroopan markkinoille pyrkiville uusille lääkkeille on nykyisin sovittava lastenlääkettä koskeva tutkimusohjelma (Paediatric Investigation Plan, PIP) Euroopan lääkeviraston lastenlääkekomitean (Paediatric Committee, PDCO) kanssa silloin, kun hoidettava sairaus voi esiintyä myös lapsilla. Tavoitteena on varmistaa, että uusia lääkkeitä tutkitaan suunnitelmallisesti myös lapsilla ja nuorilla, jotta uusien lääkkeiden virallisia käyttöaiheita voidaan mahdollisimman pian laajentaa koskemaan myös alaikäisiä.

Tutkimusohjelmien myötä diabeteslääkkeiden käyttöaiheita on tullut myös lapsille

Kuten aikuisillakin, lapsilla ja nuorilla esiintyy tyypin 1 diabeteksen lisäksi enenevästi myös tyypin 2 diabetesta. Tämän vuoksi tyypin 2 diabeteksen hoitoon tarkoitetuille lääkkeille on laadittava lapsia koskeva tutkimusohjelma (vähintään 10-vuotiaista alkaen). Lastenlääkkeiden tutkimusohjelmat alkavatkin vähitellen tuottaa tuloksia, eli tuttujen diabeteslääkkeiden käyttöaiheita myös lapsille. Euroopan lääkeviraston ihmislääkekomitean hyväksymät Suomessa kaupan olevien diabeteslääkkeiden käyttöaiheet lapsille on esitetty taulukossa 1 (tilanne 28.1.2020).

Taulukko 1. Diabeteslääkkeet, joilla käyttöaihe lapsille. 

Lääkeryhmä

Vaikuttava aine

Kauppanimi

Virallisesti hyväksytty käyttöaihe lapsille
(ks.tarkemmat tiedot valmisteyhteenvedoista)
 

Biguanidi metformiini Useita valmisteita ≥ 10-vuotiaille tyypin 2 diabeteksen hoitoon
Sulfonyyliureat glibenklamidi Amglidia Neonataalidiabetes
glimepiridi Amaryl, Glimepirid Krka Tyypin 2 diabeteksen hoitoon ilman ikärajaa
Lyhyt- ja keskipitkä-
vaikutteiset sekä
sekoiteihmisinsuliinit
  Actrapid Ei ikärajaa
Humulin NPH Tietoja lapsille ei saatavilla
Protaphane Ei ikärajaa
Pikavaikutteiset analogi
-insuliinit ja niiden sekoitteet
lisproinsuliini* Humalog Ei ikärajaa
Humalog Mix Ei ikärajaa
Insulin lispro Sanofi Ei ikärajaa
aspartinsuliini NovoRapid 1 vuoden iästä alkaen
NovoMix 30 10 vuoden iästä alkaen
nopeampi aspartinsuliini Fiasp 1 vuoden iästä alkaen
-
glulisinsuliini Apidra 6 vuoden iästä alkaen
Pitkävaikutteiset analogi-
insuliinit
glargininsuliini 100 yks/ml Lantus, 
Abasaglar
2 vuoden iästä alkaen
glargininsuliini 300 yks/ml Toujeo 6 vuoden iästä alkaen
detemirinsuliini Levemir 1 vuoden iästä alkaen
degludecinsuliini Tresiba 1 vuoden iästä alken
GLP1-reseptoriagonisti liraglutidi Victoza ≥ 10 vuotiaille tyypin 2 diabeteksen hoitoon

* paitsi vahvuudeltaan Humalog 200 yks/ml-valmisteella käyttöaihe vain aikuisille

Lastenlääkekomitea on lisäksi hyväksynyt tutkimusohjelmia ainakin seuraaville diabeteslääkeryhmille: useimmille dipeptidyylipeptidaasi 4:n (DPP-4:n) estäjille (gliptiineille), natriumin- ja glukoosinkuljettajaproteiini 2:n (SGLT2:n) estäjille (ns. glukoosinpoistajille), GLP1-reseptoriagonisteille, GLP1- ja glukagonireseptorien yhteisagonistille ja moderneille insuliineille (glargin-, detemir-, degludec-, degludec/aspart-, peg-lisproinsuliini). Valtaosa tutkimusohjelmista sisältää 1−3 kliinistä vertailututkimusta ja joko erillisenä tai kliinisen tutkimuksen osana kinetiikkatutkimuksen tai -tutkimuksia. Tutkimusohjelmat sisältävät myös uusia valmistemuotoja ja innovatiivisten annostelureittien kehittelyä.

Sen sijaan PPAR-gammareseptorin modulaattorit, mukaan lukien tiatsolidiinidionit, kaksois-PPAR-modulaattorit (”glitatsarit”) ja kolmoismodulaattorit, on vapautettu lastenlääkesuunnitelman tekemisestä. Myös monet pitkään markkinoilla olleet diabeteslääkkeet on hyväksytty vain aikuisille, sillä ennen lääkeasetusta markkinoille tulleille lääkkeille lasten tutkimusohjelmia ei ole vaadittu. Poikkeuksena ovat sairaudet, jotka esiintyvät vain lapsilla. Tästä esimerkki on v. 2018 neonataalidiabeteksen hoitoon hyväksytty glibenklamidia sisältävä oraalisuspensio (Amglidia). Kyseessä on lapsilla käytettävä harvinaislääke, vaikka glibenklamidia onkin vuosikymmeniä käytetty toisen diabetestyypin, tyypin 2 diabeteksen, hoidossa.

Uusien diabeteslääkkeiden käyttöaiheet voivat laajentua

Monille nyt vielä aikuisille rajatuista diabeteslääkkeistä voitaneen kuitenkin jatkossa laajentaa käyttöaihe myös lapsiin, kunhan suunnitellut tutkimukset on tehty ja niiden tulokset ovat olleet viranomaisten arvioitavina. Tämä edellyttää, että valmisteiden hyödyt ylittävät niistä mahdollisesti koituvat haitat myös lapsilla. Diabeteslääkkeen lasten käyttöaiheen puuttuminen ei välttämättä johdu tehon tai turvallisuuden puutteesta lapsilla. Sen sijaan on mahdollista, ettei lääkevalmisteen myyntiluvan haltija vain ole koskaan hakenut käyttöaihetta lasten hoitoon. Silti tutkimustietoa lääkkeen käytöstä lapsilla voi olla vuosien ja vuosikymmenien aikana kertynyt akateemisista tutkimuksista. Vanhojen lääkkeiden osalta hoitava lääkäri joutuukin kenties pysyvästi tukeutumaan kirjallisuustietoon lääkkeen käytöstä lapsipotilaille.

Lastenlääkeasetuksesta

Lastenlääkeasetus (EC 1901/2006 ja 1902/2006) astui voimaan 26.1.2007.

Lastenlääkkeen tutkimusohjelmasta on sovittava Euroopan lääkeviraston (EMA) lastenlääkekomitean (PDCO) kanssa mikäli kyseessä on

1) uusi lääkevalmiste, jolla ei ennestään ole myyntilupaa Euroopassa (artikla 7)

2) jo myyntiluvan saanut lääkevalmiste, jonka lisäsuojatodistus on edelleen voimassa, ja sille ollaan hakemassa myyntiluvan laajennusta uutta käyttöaihetta, uutta lääkemuotoa tai antoreittiä varten (artikla 8).

Vaihtoehtoisesti lääkevalmisteelle voidaan hakea poikkeuslupa (waiver) olla kehittämättä sitä lapsille, esimerkiksi jos sairautta ei esiinny lapsilla.

Asetuksen kannustimiin kuuluu mm. maksuton tieteellinen neuvonta lastenlääkkeiden kehittämiseen liittyen sekä mahdollinen 6 kk pidennys valmisteen suoja-aikaan, joka voidaan myöntää kun EMA:n kanssa sovittu tutkimusohjelma on suoritettu loppuun.

Lastenlääkeasetus ei koske biosimilaareja, geneerisiä lääkevalmisteita eikä rohdos- tai homeapaattisia valmisteita

Lue lisää verkkosivuilta:

Henkilöesittely Eeva Sofia Leinonen

Eeva Sofia Leinonen

LT, sisätautien erikoislääkäri, diabeteksen hoidon erikoispätevyys
Ylilääkäri, Fimea

Henkilö: Ann Marie Tötterman

Ann Marie Tötterman

FaT, dosentti
Erikoistutkija, lastenlääkekomitean (PDCO) jäsen, Fimea