Julkaistu numerossa 1/2021

Lääkeinformaatioverkosto jatkaa turvallisen lääkehoidon edistämistä uudella rakenteella

Teemat

Lääkeinformaatioverkosto jatkaa turvallisen lääkehoidon edistämistä uudella rakenteella

Kansallinen Lääkeinformaatioverkosto toteuttaa lääkeinformaatiostrategiaa edistämällä strategiaan kirjattuja toimenpiteitä. Tavoitteena on tuoda esille luotettavien lääkeinformaation lähteiden ja työkalujen merkitystä turvallisen lääkehoidon toteutumisessa.

Päivitetty lääkeinformaatiostrategia Lääkkeen käyttäjä lääkeinformaation keskiöön – Kansallinen lääkeinformaatiostrategia 2021‒2026 julkaistiin alkuvuodesta 2021. Samalla Lääkeinformaatioverkoston rakenne uudistettiin vastaamaan strategian neljää tavoitetta (kuvio 1).

Lisäksi Tutkimus ja seuranta- ja Lääkealan viestijät -työryhmät tukevat verkoston toimintaa. Koordinaatioryhmä koordinoi koko verkoston työtä ja sitä johtaa Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea.

Kuvio 1. Lääkeinformaatioverkoston rakenne strategiakaudella 2021–2026. Lähde: Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja 2/2021.

Lääkeinformaatioverkoston rakenne strategiakaudella 2021–2026. Lääkeinformaatio-verkoston toimintaa tukevat tutkimus- ja seuranta sekä lääkealan viestijät -työryhmät. Lääkeinformaatiostrategiassa kuvattuja tavoitteita ovat: ajantasainen lääkitystieto muodostaa perustan järkevälle lääkehoidolle, lääkkeenkäyttäjän osallisuus varmistaa lääkehoidon onnistumisen, luotettava lääkeinformaatio on käyttäjälähtöistä ja oikein suunnattua sekä SOTE-ammattihenkilöillä on työtehtävän edellyttämä lääkehoidon osaaminen.

Lääkeinformaatiostrategiaan kirjatut toimenpiteet suuntaavat verkoston toimintaa

Lääkeinformaatiostrategiaan on kirjattu 26 toimenpidettä, jotka on osoitettu eri työryhmille (kuvio 1).  Toimenpiteet on tunnistettu ja laadittu yhdessä Lääkeinformaatioverkoston jäsenten kanssa, ja osa niistä on jatkumoa edelliselle strategiakaudelle 2012‒2020.

Toimenpiteitä on suunnattu sekä lääkkeiden käyttäjille että sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöille. Nyt strategiaan kirjatut toimenpiteet eivät poissulje uusia strategiakauden aikana tunnistettavia toimenpiteitä, joita verkosto voi päättää lähteä edistämään. Strategiaan kirjattujen toimenpiteiden lisäksi verkosto voi niin päättäessään edistää myös uusia toimenpiteitä strategiakauden aikana.

Verkostolla ei ole käytössä erillistä resurssia, joten työryhmä ja sen jäsenet päättävät, millä tavoin ja millä resursseilla toimenpiteiden toteutus organisoidaan. Työryhmä voi myös kutsua verkoston muita jäseniä tai ulkopuolisia toimijoita toteuttamaan toimenpiteitä. Tämä mahdollistaa parhaan mahdollisen asiantuntijajoukon kokoamisen ja yhteisen tekemisen yli organisaatiorajojen. Verkoston toiminta on julkista ja avointa ja sitä voi seurata Innokylästä.

Lääkeinformaatioverkosto nostaa esille luotettavia lääkeinformaation lähteitä ja työkaluja

Taulukkoon 1 on koottu esimerkkejä toimenpiteistä, joilla Lääkeinformaatioverkosto tuo esille luotettavien lääkeinformaation lähteiden ja työkalujen merkitystä turvallisen lääkehoidon toteutumisessa. 

Taulukon 1 sisältö on kuvattu saavutettavassa pdf-dokumentissa. 

Lääkeinformaatioverkostossa on mukana aikaisempaa enemmän toimijoita

Verkoston työryhmiin ilmoittautui kaikkiaan 65 eri organisaatiota ja noin 160 henkilöä ympäri Suomea. Organisaatiot ja heidän edustajansa saivat itse valita työryhmän tai -ryhmät, joista olivat kiinnostuneita.

Verkostossa on mukana laajasti lääkeinformaation tuottajia, käyttäjiä ja levittäjiä. Jokaisessa työryhmässä on mukana lääkkeiden käyttäjiä. Tällä halutaan lisätä entisestään lääkkeen käyttäjien osallistamista lääkeinformaation kehittämisessä.

Henkilöesittely Päivi Kiviranta

Päivi Kiviranta

Lääkeainekemisti, FT
Kehittämissuunnittelija, Fimea

Henkilöesittely Katri Hämeen-Anttila

Katri Hämeen-Anttila

FaT, dosentti
Tutkimus- ja kehittämispäällikkö, Fimea