Julkaistu numerossa 1/2021

Luotettava lääkeinformaatio on edellytys turvallisen lääkehoidon toteutumiselle

Teemat

Luotettava lääkeinformaatio on edellytys turvallisen lääkehoidon toteutumiselle

Lääkkeen käyttäjällä on oikeus näyttöön perustuvaan ja hänen lääkehoitoaan tukevaan lääkeinformaatioon. Omasta lääkkeestä saatu tieto on edellytys sille, että lääkehoito onnistuu turvallisesti. Kansallinen Lääkeinformaatioverkosto edistää luotettavan lääkeinformaation tunnettuutta ja käyttöä. Juuri päivitetty lääkeinformaatiostrategia ohjaa verkoston toimintaa.

Harvemmin tulee ajatelleeksi, että myös lääkeinformaation antamatta jättäminen voi aiheuttaa lääkitysturvallisuuspoikkeaman (kuvio 1). Lääkeinformaation puute voi johtua terveydenhuollon rakenteista, ammattihenkilöiden toiminnasta tai lääkkeen käyttäjästä itsestään.

Lyhyet vastaanottoajat lääkärillä, suuri määrä hoidettavia potilaita sairaanhoitajalla tai lähihoitajalla sekä ruuhkainen aika apteekissa ovat esimerkkejä rakenteellisista haasteista, jotka altistavat sille, ettei lääkkeen käyttäjää ennätetä neuvoa riittävästi lääkkeen käyttöön. Ammattihenkilöllä voi myös olla osaamisen puutteita, esimerkiksi eri tietolähteiden ja tietokantojen käyttöön tai heikot vuorovaikutustaidot. Vastaavasti lääkkeen käyttäjä ei välttämättä osaa kysyä lääkkeestään tai hakea tietoa itsenäisesti luotettavista lähteistä.

Kuvio 1. Lääkeinformaation antamatta jättäminen aiheuttaa lääkitysturvallisuuspoikkeaman. Lähde:  Lääkeinformaatiostrategia 2021‒2026. Fimea 2021.

Kuvion sisältö on kuvattu artikkelissa.

Suomessa on runsaasti laadukkaita lääkeinformaation lähteitä, työkaluja ja lääketietokantoja sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöille että lääkkeiden käyttäjille. Erityisesti sähköisen lääkeinformaation määrä on kasvanut ja käyttö lisääntynyt 2000-luvulla.

Haasteena on, että ammattihenkilöt ja lääkkeiden käyttäjät eivät tunne, löydä tai osaa käyttää olemassa olevaa lääkeinformaatiota. Kansallinen lääkeinformaatioverkosto on ottanut haasteen vastaan ja on jo lähes kymmenen vuoden ajan välittänyt tietoa olemassa olevista luotettavista lääkeinformaation lähteistä sekä ollut mukana tuottamassa uutta materiaalia.

Kohti laadukasta lääkeinformaatiota -materiaalit tekevät näkyväksi lääkeinformaation merkitystä

Kansallinen Lääkeinformaatioverkosto työsti strategiakaudella 2012–2020 yhteistyössä Kohti laadukasta lääkeinformaatiota -materiaalit, jotka on julkaistu Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean verkkosivuilla.

Materiaalien tavoitteena on tehdä näkyväksi lääkeinformaation ja lääkeneuvonnan merkitystä lääkehoidon onnistumisen ja lääkitysturvallisuuden varmistamisessa (taulukko 1). Taulukon 1: isältö on kuvattuna saavutettavassa pdf-tiedostossa. 

Taulukon sisältö on kuvattu erillisessä saavutettavassa pdf-tiedostossa.

Laadukas lääkeinformaatio -materiaaleja voi hyödyntää tiedonlähteinä ja työkaluina terveydenhuollon ammattilaisten työssä, perus- ja täydennyskoulutuksessa sekä lääkehoitoprosessien kehittämistyössä eri organisaatioissa, kuten potilasjärjestöissä ja terveydenhuollon toimintayksiköissä. ”Ohjeita turvalliseen lääkehoitoon” selkokielinen opas lääkkeiden käytön perusasioista on tiivis tietolähde kaikenikäisille lääkkeiden käyttäjille.

Lääkeinformaatiostrategia 2021‒2026 jatkaa luotettavan lääkeinformaation merkityksen esille nostamista

Lääkkeen käyttäjä lääkeinformaation keskiöön – Kansallinen lääkeinformaatiostrategia 2021‒2026 keskittyy neljään tavoitteeseen:

  • Ajantasainen lääkitystieto muodostaa perustan järkevälle lääkehoidolle.
  • Lääkkeen käyttäjän osallisuus varmistaa lääkehoidon onnistumisen.
  • Luotettava lääkeinformaatio on käyttäjälähtöistä ja oikein suunnattua.
  • Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöllä on työtehtävän edellyttämä lääkehoidon osaaminen.

Neljän tavoitteen lisäksi strategia listaa 26 toimenpidettä, joita Lääkeinformaatioverkostossa lähdetään edistämään vuosina 2021–2026. Strategia on jatkumoa vuonna 2012 julkaistulle Suomen ensimmäiselle lääkeinformaatiostrategialle.

Kohti laadukasta lääkeinformaatiota

Tutustu Lääkeinformaatioverkoston julkaisemiin materiaaleihin, jotka käsittelevät laadukasta lääkeinformaatiota. 

Kohti laadukasta lääkeinformaatiota www.fimea.fi

Henkilöesittely Päivi Kiviranta

Päivi Kiviranta

Lääkeainekemisti, FT
Kehittämissuunnittelija, Fimea

Henkilöesittely Katri Hämeen-Anttila

Katri Hämeen-Anttila

FaT, dosentti
Tutkimus- ja kehittämispäällikkö, Fimea