SIC! Lääketietoa Fimeasta

Julkaistu numerossa 2/2011

Geneeriset lääkkeet ovat tehokkaita, turvallisia ja laadukkaita

Lääkehoitojen arviointi

Geneeriset lääkkeet ovat tehokkaita, turvallisia ja laadukkaita

Geneerisen lääkevalmisteen pitää olla biologisesti samanarvoinen alkuperäislääkkeen kanssa. Tehon ja turvallisuuden osoittamista ei vaadita kuten alkuperäisvalmisteella, koska lääkeaine on jo tutkittu ja tunnettu kliinisessä käytössä. Viranomaiset noudattavat geneeristen ja alkuperäislääkkeiden farmaseuttisen laadun valvonnassa samoja ohjeistoja.

Kaikilla markkinoille tulevilla lääkkeillä on oltava myyntilupa. Viranomainen arvioi myyntilupahakemuksen perusteella lääkkeen farmaseuttiset ominaisuudet sekä tehon ja turvallisuuden. Markkinoille tulevien alkuperäislääkkeiden ja geneeristen lääkkeiden farmaseuttiset ominaisuudet arvioidaan käyttäen kulloinkin voimassaolevia määräyksiä ja ohjeita. Tehon ja turvallisuuden osoittamisessa on eroja geneerisen ja alkuperäislääkkeen välillä. Koska geneerisessä lääkkeessä oleva lääkeaine on jo tutkittu ja tunnettu kliinisessä käytössä, ei tehon ja turvallisuuden osoittamista enää vaadita kuten alkuperäislääkkeeltä. Sen sijaan myyntiluvan hakijan täytyy pystyä osoittamaan, että geneerinen lääke on biologisesti samanarvoinen eli bioekvivalentti alkuperäislääkkeen kanssa.

Alkuperäislääkettä suojaa patentti

Alkuperäislääke on lääkeaineen kehittäjän tai sen oikeuttaman yrityksen markkinoille tuoma lääke. Alkuperäislääkkeitä valmistavat yritykset saavat myydä yksinoikeudella kehittämiään lääkevalmisteita ennen patenttisuojan vanhenemista. Myyntilupaa suojaava patenttiaika on Suomessa lääkemolekyyliä koskevan patentin hakemuspäivästä lähtien 20 vuotta.

Alkuperäislääkkeen teho ja turvallisuus arvioidaan myyntilupahakemuksessa esitettyjen tietojen perusteella. Tehon ja turvallisuuden arvioinnissa keskitytään lääkkeen kliinisten ominaisuuksien ja käytön arviointiin. Suomessa markkinoille pyrkivien lääkkeiden myyntilupadokumentaation arvioivat joko Fimean tai jonkin muun Euroopan Unionin jäsenvaltion asiantuntijat yhteistyössä muiden jäsenmaiden viranomaisten kanssa.

Laatuvaatimukset ovat geneeriselle ja alkuperäislääkkeelle samat

Kaikkien lääkkeiden laadunarviointi keskittyy lääkkeen farmaseuttisten, kemiallisten ja mikrobiologisten ominaisuuksien sekä valmistusmenetelmän arviointiin. Euroopan lääkeviraston ohjeistojen vaatimukset esimerkiksi vaikuttavan aineen valmistuksesta, lääkkeen valmistusprosessista, liuotinjäämistä ja säilyvyyden tutkimisesta on täytyttävä.

Tiedon lisääntymisen ja analyysimenetelmien kehittymisen vuoksi muun muassa Euroopan farmakopean ja Euroopan lääkeviraston ohjeistoja päivitetään jatkuvasti eri jäsenvaltioiden lääkeviranomaisten yhteistyönä. Geneerisen lääkkeen on täytettävä myyntiluvan hakemisen aikana voimassa olevat vaatimukset. Jos geneerinen lääke tulee markkinoille esimerkiksi kymmenen vuotta alkuperäislääkkeen jälkeen, on mahdollista, että esimerkiksi vaikuttavan aineen laatuvaatimuksia on tiukennettu. Alkuperäislääkkeen laatuvaatimuksia tulisi päivittää myös jos ohjeistoja muutetaan myyntiluvan myöntämisen jälkeen. Geneerisen lääkkeen apuaineissa ja lääkkeen valmistusprosessissa voi olla eroja alkuperäislääkkeeseen verrattuna.

Geneerisiltä lääkkeiltä vaaditaan bioekvivalenssin osoitus

Bioekvivalenttisuus (biologinen samanarvoisuus) alkuperäisvalmisteen kanssa osoitetaan imeytymiskokein, jos se lääkemuodon perusteella on mahdollista. Arviointi tehdään mittaamalla koehenkilön verestä imeytyneen lääkeaineen määrää. Lääkevalmisteita pidetään biologisesti samanarvoisina, jos niiden pitoisuus–aikaprofiilit vertailevassa imeytymistutkimuksessa ovat niin samanlaiset, ettei tehossa ja turvallisuudessa ole odotettavissa eroa.

Edellytyksenä sille, että geneerinen lääke olisi alkuperäislääkkeen kanssa bioekvivalentti, lääkeaineen imeytynyt kokonaismäärä ja pitoisuuden huippu saa poiketa alkuperäislääkkeen arvoista korkeintaan 20 %. Tällaisella erolla ei ole yleensä kliinistä merkitystä. Lääkkeen teho on suhteessa pitoisuuden logaritmiin, joten 20 %:n ero pitoisuudessa vaikuttaa tehoon noin 7 %. Imeytyneen lääkeaineen määrän ero esimerkiksi geneeristen antibioottivalmisteiden ja alkuperäislääkkeiden välillä on ollut Suomessa 0–5 %.

Lääkevalvonta jatkuu myyntiluvan saamisen jälkeen

Myyntiluvan myöntämisen jälkeen voi esimerkiksi lääkkeen valmistusprosessissa, raaka-aineiden toimittajissa tai valmistuspaikassa tapahtua muutoksia. Näistä muutoksista myyntiluvan haltija tiedottaa lääkeviranomaiselle muutoshakemuksella, jossa arvioidaan kyseisen muutoksen vaikutukset lääkkeen ominaisuuksiin. Merkittävimpiä muutoksia ei saa toteuttaa ennen niiden hyväksymistä.

Euroopan talousalueen ulkopuolella valmistettuja lääkkeitä saa talousalueelle tuoda vain lääketehdas. Tämän Euroopan talousalueella sijaitsevan lääketehtaan on arvioitava jokainen valmiste-erä erikseen, ennen kuin erä voidaan vapauttaa tukkukauppaan ja jakeluun. Sekä geneerisiä että alkuperäislääkkeitä valmistetaan Euroopan talousalueen ulkopuolella eikä niiden välillä tehdä eroa valmistusta sekä tuontia koskevissa määräyksissä ja valvonnassa.

Fimean haittavaikutusrekisteriin kerätään tietoa geneeristen lääkkeiden aiheuttamista haittavaikutuksista samalla tavoin kuin alkuperäislääkkeistä. Lääkkeen määräämiseen ja toimittamiseen oikeutetut henkilöt voivat ilmoittaa epäilemänsä lääkkeiden haittavaikutukset. Erityisen mielenkiinnon kohteena ovat vakavat ja odottamattomat sekä uusien lääkkeiden haitat.

Suomen markkinoilla olevista lääkkeistä tutkitaan myös muun muassa epäpuhtauksien määriä laboratoriossa määrittämällä. Lääketeollisuutta valvotaan toimilupamenettelyn avulla sekä tekemällä käytännön tarkastuksia esimerkiksi lääketehtaisiin.

Artikkeli on julkaistu verkkolehdessä 25.5.2011.

 

 

Henkilö: Jukka Pakkanen

Jukka Pakkanen

Jukka Pakkanen

FaT Erikoistutkija, Fimea