SIC! Lääketietoa Fimeasta

Julkaistu numerossa 1/2011

Pääkirjoitus

Pääkirjoitukset

Pääkirjoitus

Arvoisa lukija,

pidät kädessäsi ensimmäistä numeroa uudesta lehdestä, joka on Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen lääketietojulkaisu terveydenhuollon ammattilaisille. Uuden lehden konseptia on valmisteltu kuluneen vuoden aikana. Nyt voimme tarjota Sinulle uudistuneen kanavan, joka sisältää neljä kertaa vuodessa ilmestyvän painetun lehden ja lisäksi sisältöä täydentävän verkkolehden kieliversioineen. Lehti postitetaan terveydenhuollon ammattilaisille ja Fimean keskeisimmille sidosryhmille, muun muassa lääkealan toimijoille. Lehden ilmestymistä tukee uutiskirje. Tämän numeron teemoina ovat ikääntyneiden lääkehoito sekä lääkkeiden haittavaikutuksista ilmoittaminen. 

Riippumattoman tahon tuottamalla lääketiedolla on entistä enemmän kysyntää. Fimea haluaa jatkaa edeltäjänsä Lääkelaitoksen perinteitä laadukkaan lääkeinformaation tuottajana ja jakajana. Fimean uudet tehtävät tulevat tuottamaan hyödyllistä tietoa, muun muassa lääkehoitojen hoidollisesta ja taloudellisesta arvosta, kaikille hoitopäätöksiä tekeville lääkäreille ja perusterveydenhuollossa toimiville. Yhtä lailla riippumaton tieto lääkkeistä ja arviointitieto lääkehoidoista on merkityksellistä lääkepoliittisille päättäjille, lääkkeiden hintalautakunnalle ja lääkkeiden hankintapäätöksiä valmisteleville kuin myös hoitosuosituksia valmisteleville sekä potilaille.

Kuluneen vuoden aikana on hyvässä yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön sekä lääkealan sidosryhmien kanssa valmisteltu lääkepoliittisia linjauksia vuoteen 2020. Fimea on saanut työstä tukea myös omalle strategiaprosessilleen. Valmistelutyön aikana Fimealle eri tahoilta kohdistuvat odotukset ovat selkiytyneet. Fimean perustehtävänä on valvoa ja kehittää lääkealaa väestön terveydeksi hoitamalla tehtäväänsä vastuullisesti ja tuloksellisesti hyvään asiantuntijuuteen, kokemukseen ja laajaan verkostoyhteistyöhön nojautuen.

EU-maista juuri Suomessa väestö ikääntyy nopeasti. Tämä on pakottanut päättäjiä etsimään ratkaisuja terveydenhuollon kustannusten karsimiseen. Lääkevaihto ja viitehintajärjestelmä ovat alentaneet potilaiden lääkekustannuksia, ja näiden toimenpiteiden merkitys näkyy selvästi lääkemenojen kehityksessä. Toimivan ja turvallisen lääkehuollon toteuttaminen niukkenevin resurssein edellyttää jatkossakin kaikilta valmiutta uusien toimintamallien hakemiseen. Julkishallinnon toimijat kohtaavat samat tuottavuuden ja niukkenevien resurssien vaatimukset.

Fimea on edelleen haastavassa muutostilanteessa lähivuosina. Sähköiseen asiointiin siirtyminen muuttaa toimintatapoja, samoin kuin toimiminen useammalla paikkakunnalla. Toimintojen siirtäminen alueellistamispäätöksen mukaisesti viedään päätökseen syyskuuhun 2014 mennessä ja samalla turvataan toiminnan ylläpito ja osaaminen. 

Muutostilanteesta huolimatta Fimeassa on paljon potentiaalia ja asiantuntemusta lääkealan haasteisiin vastaamisessa, vaikka joudummekin harkitusti valitsemaan aloitettavia kehityshankkeita jo käynnissä olevien hankkeiden lisäksi. Tavoitteenamme on ottaa lainsäädännössä osoitetut koordinointitehtävät mallikkaasti hoidettavaksi. Kehitämme verkostomaista toimintatapaa ja yhteistyötä lääkealan parhaaksi. Fimea toimii jo tiiviinä osana eurooppalaista lääkevalvontaverkostoa. Tulevaisuudessa Fimealla on tavoitteena aktiivisempi ote myös muussa kansainvälisessä lääkealaa koskevassa yhteistyössä.

Toivotan teille kaikille hyvää alkanutta vuotta!

Henkilöesittely Sinikka Rajaniemi

Sinikka Rajaniemi

Sinikka Rajaniemi

Ylijohtaja, Fimea