Fimean toiminta

Sisältöjulkaisija

Fimean toiminta
Julkaistu numerossa 1/2021

Fimean tuore strategia keskittyy kehittämiseen

Vuonna 2020 Fimea käynnisti strategiatyön, jonka tavoitteena oli päivittää virastomme suunta, valita toiminnan painopisteet tuleville vuosille ja niiden myötä varmistaa kykymme toimia alati muuttuvassa toimintaympäristössä. Uudistuvan strategian tavoitteena oli myös kasvattaa ymmärrystä Fimean toiminnasta ja roolista viranomaiskentässä.

Fimean toiminta
Julkaistu numerossa 4/2020

Potilasjärjestöyhteistyö tuo potilasnäkökulmaa Fimean toimintaan

Fimean potilasneuvottelukunnan tavoitteena on lisätä vuoropuhelua ja tiedonkulkua potilasjärjestöjen ja Fimean välillä. Neuvottelukunnan ensimmäinen kaksivuotinen toimikausi käynnistyi tammikuussa 2020. Toiminnassa on mukana 15 potilasjärjestön edustajaa ja Fimean virkamiehiä jokaisesta viraston prosessista.

Fimean toiminta
Julkaistu numerossa 1-2/2020

Fimea juhli 10-vuotista taivaltaan sidosryhmien kanssa

Vuoden 2019 marraskuussa Fimean perustamisesta oli kulunut kymmenen vuotta. Syksyllä Fimea juhli tekemällä töitä, mutta ystävänpäivänä oli aika nostaa malja ja viettää samalla Helsingin uuden toimipisteen tupaantuliaisia.

Fimean toiminta
Julkaistu numerossa 3-4/2019

Euroopan lääkeviraston kautta arvioituja lääkkeitä EU:n ulkopuolelle

Vuonna 2004 Euroopan lääkevirasto (EMA) ja Maailman terveysjärjestö WHO ottivat käyttöön menettelyn, jonka tarkoitus on tuoda kansanterveyden kannalta merkittäviä lääkkeitä kehitysmaiden ja vähän kehittyneiden maiden markkinoille. Menettely tunnetaan nimellä artikla 58.

Fimean toiminta
Julkaistu numerossa 3-4/2019

Me muutamme!

Vuosi 2020 käynnistyy muutoksilla, kun terveysteknologian ohjaus- ja valvontatehtävät siirtyvät Valvirasta Fimeaan 1.1.2020 alkaen. Fimean Helsingin toimipiste muuttaa lisäksi uusiin toimitiloihin Tilkanmäen kampukselle Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen naapuriin helmikuun alussa.

Fimean toiminta
Julkaistu numerossa 3-4/2019

Terveysteknologian valvonta siirtyy Fimeaan

Terveysteknologiaan liittyvä valvonta siirtyy Valvirasta Fimeaan 1.1.2020 mennessä.

Fimean toiminta
Julkaistu numerossa 1-2/2019

Lääkäreiden kaipaama tieto lääkkeiden saatavuudesta on kohta käsillä

Lääkkeiden saatavuushäiriöt tuskastuttavat niin lääkärin vastaanotolla kuin apteekeissakin. Saatavuushäiriöihin vaikuttaa moni asia, mutta ongelmana on myös, ettei lääkäreillä ole ajantasaista tietoa siitä, mitä valmisteita on saatavilla ja mitä ei. Parempia aikoja on tämän osalta onneksi luvassa. Tieto lääkkeiden saatavuudesta tulee osaksi Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean uudistettua lääkehakupalvelua.

Fimean toiminta
Julkaistu numerossa 1-2/2019

Miten Lääke75+-tietokanta tehdään?

Lääke75+-tietokannasta on helppo tarkastaa lääkkeen soveltuvuus iäkkäälle. Vältettäväksi luokiteltujen lääkkeiden haittavaikutusriski ylittää tavallisesti hoidosta saatavan kliinisen hyödyn. Fimean koordinoima iäkkäiden lääkehoidon asiantuntijoista koostuva työryhmä huolehtii Lääke75+-tietokannan ajantasaisuudesta.

Fimean toiminta
Julkaistu numerossa 4/2018

Lääkekasvatussivusto tarjoaa tietoa lääkkeiden oikeasta käytöstä

Lääkekasvatus on lääkkeiden oikean käytön opettamista lapsille. Lääkekasvatussivusto www.laakekasvatus.fi tarjoaa valmista opetusmateriaalia peruskoulun opettajille ympäristöopin ja terveystiedon tunneille. Lisäksi sivustolla löytyy yleistietoa lääkkeistä ja tyypillisistä lasten sairauksista meille jokaiselle. Koululaiset pääsevät pelaamaan sivustolla omaa TroppiOppi-peliä. Suomenkielisen sivuston rinnalla toimivat ruotsinkielinen ja suppeampi englanninkielinen sivusto. Sivustoa ylläpitää Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea.

Fimean toiminta
Julkaistu numerossa 3/2018

Erityis- ja poikkeuslupamenettelyt on tarkoitettu mahdollistamaan lääkkeen saatavuus poikkeustilanteissa

Myyntiluvallisten lääkevalmisteiden käyttö on potilaan lääkehoidossa aina ensisijainen vaihtoehto. Jos myyntiluvallista lääkettä ei ole tai myyntiluvallisella valmisteella on saatavuushäiriö, potilaan lääkehoito voidaan turvata erityis- ja poikkeuslupamenettelyin.

Fimean toiminta
Julkaistu numerossa 3/2018

Lääkepakkauksen QR-koodi – mistä on kysymys

Lääkepakkauksen päällä oleva QR-koodi on älypuhelimella luettava koodi, jonka kautta pääsee lukemaan lääketietoa elektronisessa muodossa. Linkki voi johtaa joko viranomaisen tai lääkefirman ylläpitämälle verkkosivulle. Lääketieto on viranomaisen hyväksymää ja ajan tasalla.

Fimean toiminta
Julkaistu numerossa 3/2018

Viranomaisen visioita elektronisen pakkausselosteen mahdollisuuksista ja haasteista

Digitaalisten palvelujen kehitys etenee vauhdilla ja tulevaisuudessa lääkkeen pakkausselostekin voi olla ainoastaan elektronisessa muodossa. Mitä mahdollisuuksia tai haasteita tähän liittyy viranomaisen näkökulmasta?

Fimean toiminta
Julkaistu numerossa 3/2018

Apteekkivalvonta uudella aikakaudella

Suomessa toimii noin 100 laillista apteekin verkkopalvelua. Verkkopalvelutoiminta on vielä vähäistä, mutta toimintaa huomioidaan valvonnassa entistä kattavammin. Apteekin verkkomyyntiä koskevat samat periaatteet kuin muutakin lääkemyyntiä.

Fimean toiminta
Julkaistu numerossa 1/2018

Brexit on Fimealle mahdollisuus

Iso-Britannialla on keskeinen rooli EU:n yhteisessä lääkevalvonnassa ja maan lääkevirastot toimivat läheisessä yhteistyössä Euroopan lääkeviraston (EMA) kanssa. Brexitin myötä Iso-Britannia ei tule enää todennnäköisesti olemaan mukana EU:n lääkevalvontatehtävissä ja sen tehtävät jaetaan muiden jäsenvaltioiden välillä. Mitä kaikkea tämä tarkoittaa Suomen näkökulmasta?

Fimean toiminta
Julkaistu numerossa 1/2018

Fimea tukee innovatiivisten lääkkeiden kehitystä

Fimean Innovation Office on osa EU-jäsenmaiden muodostamaa innovaatioverkostoa. Verkoston tavoitteena on vastata tulevaisuuden lääkekehityksen haasteisiin. Suomi toimii verkoston puheenjohtajamaana.

Fimean toiminta
Julkaistu numerossa 3-4/2017

Fimean laboratorio lääkkeiden saatavuuden edistäjänä

Lääketurvallisuuden kannalta on tärkeää, että Suomessa on korkeatasoinen laboratorio, joka voi tukea lääke- ja muita viranomaisia lääkkeiden häiriötilanteiden ratkaisemisessa. Fimean laboratorio on osallistunut moniin lääkkeiden laatua varmistaviin tutkimuksiin, joiden tarkoituksena on ollut edistää lääkkeiden saatavuutta.

Fimean toiminta
Julkaistu numerossa 3-4/2017

Fimea varmistaa lääkkeiden saatavuutta

Lääkkeet tulevat markkinoille myyntiin ja potilaiden saataville vain läpäistyään tiukan ennakkovalvonnan – ja valvonta jatkuu lääkkeen koko markkinoilla olon ajan.

Fimean toiminta
Julkaistu numerossa 1/2017

Rokotteiden haittavaikutukset ilmoitetaan Fimealle

Rokotteiden haittavaikutukset ilmoitetaan 1.3.2017 lähtien Fimealle. Ilmoitus tehdään käyttäen Fimean haittavaikutusilmoituslomaketta. THL vastaa edelleen kansallisesta rokotusohjelmasta.

Fimean toiminta
Julkaistu numerossa 4/2016

Koululaisille suunnattu TroppiOppi täydentää lääkekasvatussivustoa

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea julkaisi koululaisille suunnatun TroppiOppi-sivuston, jossa voi käydä harjoittelemassa lääkitys- ja hoitotaitojaan TroppiOppi-pelissä tai Nuortenlinkin terveysvisassa. Valtakunnan viidesluokkalaiset saivat samalla haasteen videokilpailuun.

Fimean toiminta
Julkaistu numerossa 4/2016

Poikkeustilanteissa lääkehoito turvataan erityisluvalla

Erityislupa on Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean myöntämä lupa luovuttaa kulutukseen lääkevalmiste, joka ei ole myyntiluvallisena saatavilla Suomessa. Erityislupamenettelyn tarkoituksena on varmistaa lääkkeiden saatavuus ja turvata potilaan lääkehoito poikkeustilanteissa.