Järkeä lääkehoitoon

Sisältöjulkaisija

Järkeä lääkehoitoon
Julkaistu numerossa 1-2/2020

Joko olet tutustunut Lääkehoidon tietopaketteihin?

Fimean lääkehoidon tietopaketit tarjoavat konkreettisia työkaluja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille. Lisäksi tietopaketit auttavat sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioita kehittämään järkevän lääkehoidon toteutumista edistäviä prosesseja.

Järkeä lääkehoitoon
Julkaistu numerossa 4/2018

Lääkehoitoa kehitetään moniammatillisesti KYSin päivystyksessä – potilas aktiivisesti mukana

Tietämättömyys potilaan kotona käyttämistä lääkkeistä on riski potilasturvallisuudelle. Sairaalahoitoon saapuneista 10–30 %:lla hoidon syy on liittynyt lääkitysongelmaan. Kiinnittämällä tarkempaa huomiota potilaan kotona käyttämiin lääkkeisiin voidaan havaita lääkitysongelmia ja lisätä potilasturvallisuutta.

Järkeä lääkehoitoon
Julkaistu numerossa 4/2018

Lääkkeiden käyttäjät kaipaavat aitoa kohtaamista

Ihmisenä ja yksilönä kohtaaminen sekä koko elämäntilanteen huomioiminen pelkkään lääkehoitoon keskittymisen sijaan ovat keskeiset toiveet lääkkeen käyttäjän näkökulmasta terveydenhuollon ammattilaisille. Tämä viesti välittyi puheenvuoroista Lääkeinformaatiofoorumissa 30.10.2018.

Järkeä lääkehoitoon
Julkaistu numerossa 4/2018

Onko lääkkeeseen varaa?

2010-luvulla Suomessa tehtyjen väestökyselyjen perusteella hieman useammalla kuin joka kymmenennellä lääkkeitä käyttävistä on vuoden aikana ollut taloudellisia ongelmia niiden hankkimisessa. Lääkettä määrätessään lääkärin on hyvä varmistaa, että potilaalla on varaa lääkkeeseen. Lääkehoidon kustannuksiin on kuitenkin syytä kiinnittää huomiota myös silloin, kun potilaan maksukyky ei aseta estettä.

Järkeä lääkehoitoon
Julkaistu numerossa 2/2018

Tunnista kaatumisvaaraa lisäävät lääkkeet

Lääkkeitä määrätessä on huomioitava lääkkeen käyttöön mahdollisesti liittyvä kaatumisvaara. Kaatumisvaaraa aiheuttavat erityisesti psyykenlääkkeet, verenpainetta alentavat lääkkeet, opioidit ja epilepsialääkkeet.

Järkeä lääkehoitoon
Julkaistu numerossa 1/2018

Hyödynnä työssäsi järkevää lääkehoitoa käsitteleviä tietopaketteja ja koulutuksia

Fimea tuottaa järkevää lääkehoitoa tukevaa tietoa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille. Tietopaketit esittävät tiiviissä muodossa keskeisiä lääkehoidon teemoja. Alueelliset koulutukset tarjoavat tietoa lääkehoidon kokonaisuuden hallinnasta. Koulutusten videotallenteiden avulla voit perehtyä aiheisiin sinulle sopivana ajankohtana.

Järkeä lääkehoitoon
Julkaistu numerossa 1/2018

Sopiva lääke tepsii!

Lääkehoidon päivän 22.3.2018 yhteydessä käynnistyy valtakunnallinen Sopiva lääke -niminen yleisökampanja, jossa viritetään kansalaiskeskustelua ja uudenlaista asennoitumista lääkehoitoon. Kampanjalla tavoitellaan erityisesti työikäisiä, perheestään huolehtivia sekä aktiivisia iäkkäitä.

Järkeä lääkehoitoon
Julkaistu numerossa 3-4/2017

Iäkkäiden Lääkehoidon Moniammatillinen Arviointi (ILMA) järkevöittää lääkehoitoa

ILMA-mallin mukaan tehty lääkehoidon arviointi järkevöittää lääkehoidon kokonaisuutta ja vähentää lääkehoitoon liittyviä riskejä kotihoidon asiakkailla. Vaikutukset lääkkeiden määrään, toimintakykyyn ja elämänlaatuun sekä terveys- ja hoivapalvelujen käyttöön ovat vähäisiä.

Järkeä lääkehoitoon
Julkaistu numerossa 3-4/2017

Edistetään yhdessä järkevää lääkehoitoa

Sosiaali- ja terveysministeriön ohjauksessa toimivassa rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelmassa on koottu järkevän lääkehoidon elementit tukemaan lääkkeen määräämistä ja hoidon toteutumista. Tavoitteena on edistää kansanterveyttä ja lääkehoitojen kustannusvaikuttavuutta.

Järkeä lääkehoitoon
Julkaistu numerossa 2/2016

Kemiallinen rajoittaminen voidaan tunnistaa moniammatillisella lääkityksen arvioinnilla

Kemiallisella rajoittamisella tarkoitetaan potilaan toiminnan rajoittamista tai käyttäytymisen hillitsemistä lääkkeellä. Muistisairaan potilaan lääkehoito tulee arvioida säännöllisesti hoidon eri vaiheissa. Samalla voidaan moniammatillisesti arvioida, käytetäänkö lääkkeitä kemiallisena rajoitteena.

Järkeä lääkehoitoon
Julkaistu numerossa 1/2016

Moniammatillinen työskentely vakiintuu Lahden kaupungin kotihoidossa

Lahden kaupungin kotihoidossa ja palvelutaloissa on vuodesta 2013 järkeistetty asiakkaiden lääkehoitoja moniammatillisesti. Positiivisten kokemusten ja jatkuvan kehitystyön siivittäminä toimintamalli on jatkossa tarkoitus vakiinnuttaa.

Järkeä lääkehoitoon
Julkaistu numerossa 4/2015

Moniammatillisessa tiimissä pilotoitiin farmaseutin toimintaa

Höyhtyän terveysasemalla Oulussa pilotoitiin moniammatillista lääkehoidon arviointia. Pilotin perusteella havaittiin, että farmaseutin osallistuminen lääkehoidon arviointiin lisäsi terveysaseman henkilökunnan tietoisuutta ikäihmisten järkevän lääkehoidon tavoitteista.

Järkeä lääkehoitoon
Julkaistu numerossa 2/2015

Lääkelistojen tarkistaminen – ei kuulu kenellekään?

Väestön ikääntymisen myötä on turvallisen lääkehoidon takaamiseksi löydettävä uusia toimintamalleja ja yhtenäisiä käytäntöjä. Lääkelistojen pitäminen ajan tasalla on tärkeä osa lääkitysturvallisuutta.

Järkeä lääkehoitoon
Julkaistu numerossa 1/2015

Hallitsemmeko iäkkäiden monilääkityksen?

Kun potilaalla on useita kroonisia sairauksia, asianmukainen hoito voi edellyttää useiden lääkkeiden käyttöä. Monilääkitys voidaan pitää hallinnassa aktiivisella seurannalla ja yhteistyöllä.

Järkeä lääkehoitoon
Julkaistu numerossa 1/2015

Moniammatillinen yhteistyö perusterveydenhuollossa edistää päihdeongelmaisten potilaiden sitoutumista hoitoon

Vuonna 2014 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymässä terveydenedistämisen painopistealueita olivat muun muassa mielenterveysongelmien ehkäiseminen sekä päihteettömyyden edistäminen. Moniammatillisen yhteistyön avulla on mahdollista selvittää esimerkiksi päihdeongelmaisen lääkehoitoon liittyvää monimutkaista ongelmavyyhtiä.

Järkeä lääkehoitoon
Julkaistu numerossa 1/2015

Miten tunnistan lääkitysongelmaisen potilaan ja laitan lääkityksen kuntoon?

Lääkehoitoon liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi tarvitaan perushoitotyötä syvällisempää paneutumista. Erilaiset moniammatillisesti tehtävät lääkehoidon arvioinnit ovat hyviä työkaluja, kun laitetaan potilaiden lääkehoitoja kuntoon

Järkeä lääkehoitoon
Julkaistu numerossa 4/2014

Sulkavan kotisairaanhoidon potilaat hyötyvät lääkehoidon moniammatillisesta arvioinnista

Kotisairaanhoidon potilaat ovat useimmiten iäkkäitä, monisairaita ja monilääkittyjä. Lääkitysongelmat voivat heikentää toimintakykyä ja vaarantaa siten kotona selviytymisen. Sulkavan kotisairaanhoidon potilaiden lääkitykset järkevöityivät, kun niitä arvioivat yhdessä lääkäri, sairaanhoitaja ja proviisori.

Järkeä lääkehoitoon
Julkaistu numerossa 3/2014

KYSin yhteispäivystyksessä tehdään tiimityötä iäkkäiden lääkityksen parantamiseksi

Sairaalan saapuvien potilaiden lähetteiden ja lääkekorttien lääkitystiedot eroavat usein potilaiden kotona käyttämistä lääkkeistä. Moniammatillisesti toteutetulla lääkityksen turvatarkastuksella voidaan jo hoidon alkuvaiheessa tunnistaa ja oikaista lääkitysongelmia. Sujuvalla yhteistyöllä kohennetaan potilasturvallisuutta ja järkevöitetään lääkehoitoa.

Järkeä lääkehoitoon
Julkaistu numerossa 2/2014

Potilaiden lääkityksen arviointi Kirkkonummen kotisairaanhoidossa

Kirkkonummen väestö vanhenee. Ikääntymisen mukanaan tuomat sairaudet ja niiden lääkehoidot lisääntyvät ja monimutkaistuvat, mikä näkyy kotihoidon toiminnassa. Selkeällä moniammatillisella lääkityksenarviointiprosessilla on mahdollista tukea ikäihmisten kotona pärjäämistä ja tuoda kustannussäästöjä.

Järkeä lääkehoitoon
Julkaistu numerossa 1/2014

Vanhus kaatuu – onko lääkityksellä osuutta?

Iäkkään kaatumisriski on suuri muun muassa tasapainon, kognition, verenkierron ja lihaksiston heikentymisen vuoksi. Myös useat lääkkeet voivat lisätä kaatumisriskiä. Iäkkään muuttuneen farmakokinetiikan ja lääkkeiden yhteisvaikutusten vuoksi monen lääkkeen haittavaikutukset voimistuvat. Salossa arvioitiin 75-vuotiaiden ja sitä vanhempien kaatumispotilaiden lääkitykset.