SIC! Lääketietoa Fimeasta

Lääkehoitojen arviointi

Sisältöjulkaisija

Lääkehoitojen arviointi
Julkaistu numerossa 3/2020

FINOSE-yhteistyössä arvioidaan myös lääkkeen kustannusvaikuttavuusmallin toimintaa

Fimea tekee HTA-arviointeja uusista sairaalalääkkeistä. Vuosittain valmistuu noin kymmenen arviointia. Osa näistä arvioinneista perustuu kansainvälisenä yhteistyönä tehtyihin arviointeihin, joita käytetään kansallisen arvioinnin lähtökohtana.

Lääkehoitojen arviointi
Julkaistu numerossa 3/2020

Miten lääkevalmisteen hinnoittelun kohtuullisuutta arvioidaan?

Avohoidon lääkkeet ja sairaalalääkkeet tulevat Suomessa käyttöön eri reittejä. Myös lääkkeen hinnoittelun kohtuullisuutta arvioidaan eri tavoin.

Lääkehoitojen arviointi
Julkaistu numerossa 1-2/2019

Vältettävien lääkkeiden käyttö on vähentynyt iäkkäillä

Fimea seuraa lääkkeiden käytön ja kustannusten kehitystä ikääntyvässä väestössä. Indikaattoritiedon perusteella iäkkäillä vältettävien lääkkeiden käyttö on vähentynyt. Monilääkityksen yleisyydessä ja lääkekustannuksissa ei kuitenkaan ole tapahtunut merkittävää muutosta. Lääkevaihdon sivuuttamisen aiheuttamat kustannukset ovat huomattavat, mutta pysyneet ennallaan kahden viime vuoden aikana.

Lääkehoitojen arviointi
Julkaistu numerossa 3/2018

Lääkkeiden käyttäjät kokevat sähköisen lääketiedon käytön helpoksi

Lääkeinformaatioverkoston Lääkeinformaatiota lääkkeiden käyttäjille -työryhmä toteutti tutkimuksen sähköisen lääketiedon tarpeista ja tiedonlähteiden käytöstä syksyllä 2017. Tutkimus oli jatkoa vuonna 2014 toteutetulle kyselylle lääkkeiden käyttäjien käyttämistä lääkeinformaation lähteistä.

Lääkehoitojen arviointi
Julkaistu numerossa 2/2018

Terveyteen liittyvä elämänlaatu – mitä oikeasti mittaamme ja miten hyödynnämme kerättyä tietoa?

Terveyteen liittyvän elämänlaadun mittaaminen on teoriassa erinomainen keino arvioida lääkehoitojen terveyshyötyjä. Tarvittaisiin kuitenkin yhteiset pelisäännöt siitä, miten elämänlaatutietoa kerätään ja hyödynnetään.

Lääkehoitojen arviointi
Julkaistu numerossa 2/2018

Lääkkeiden käytön ja kustannusten kehitystä seurataan indikaattoritiedon avulla

Fimean toiminta kattaa lääkevalvonnan lisäksi lääkkeiden järkevän käytön edistämisen Suomessa. Fimean neljän indikaattorin avulla seurataan, miten toiminta heijastuu lääkkeiden käyttöön ja kustannuksiin.

Lääkehoitojen arviointi
Julkaistu numerossa 3-4/2017

Apteekkijärjestelmän sääntelyn purkamisen vaikutukset apteekkipalveluiden ja lääkkeiden saatavuuteen

Apteekkijärjestelmän sääntelystä ja sen purkamisesta on keskustelu paljon Suomessa viime vuosina. Muiden maiden ja erityisesti Pohjoismaiden kokemuksista on mahdollista poimia parhaat palat sekä välttää ilmeisimmät karikot, vaikka eri maiden tilanteet eivät olekaan suoraan vertailukelpoisia.

Lääkehoitojen arviointi
Julkaistu numerossa 2/2016

Väestön näkemyksiä lääkkeistä ja hoitoon osallistumisesta

Lääkehoitojen kehittämiseksi on tärkeää selvittää väestön näkemyksiä lääkkeistä. Fimean vuoden 2015 väestökyselyyn vastanneista yli puolet katsoi, että lääkärit määräävät lääkkeitä liian paljon. Vastanneista 83 % halusi keskustella hoitovaihtoehdoista ja 68 % päättää lääkkeen valinnasta yhdessä lääkärin kanssa.

Lääkehoitojen arviointi
Julkaistu numerossa 1/2016

Muisteloita lääkepakkausten sisäliuskoista ja reppumuistiinpanoista

Kun aloitin työni lääkevalvonnassa vuonna 1981, ei itsehoitolääkkeissä ollut pakkausselosteita. Reseptilääkkeissäkin pakkausseloste oli yleensä yhden A4-liuskan kahdelle puolelle mahtuva kursorinen, kaksikielinen käyttöohje, jonka sisältö heijasteli kullekin farmaseuttiselle erikoisvalmisteelle hyväksyttyä esitettä eli silloista valmisteyhteenvetoa. Sairaalavalmisteissa ei usein ollut mitään käyttöohjetta. Pakkausselostetta kutsuttiin tuolloin nimillä pakkausseteli, pakkausohje, potilasohje tai sisäliuska.

Lääkehoitojen arviointi
Julkaistu numerossa 1/2016

Luotettavan lääketiedon rooli korostuu informaatiotulvassa

Puoli vuosisataa sitten potilas ei saanut lääkkeestään juuri mitään tietoa, vaan lääkepurkin kyljessä oli pelkkä annosohje. Sittemmin moni asia on muuttunut niin lääketiedon tarjonnassa kuin potilaan roolissakin. Lääkehoidon onnistuminen vaatii luotettavaa lääketietoa ja sen tunnettuuden lisäämistä.

Lääkehoitojen arviointi
Julkaistu numerossa 4/2015

Idarusitsumabi on ensimmäinen vastalääke suoran vaikutusmekanismin verenohennuslääkkeelle

Euroopan komissio myönsi idarusitsumabille myyntiluvan joulukuussa 2015, ja Fimea julkaisi idarusitsumabin hoidollisia ja taloudellisia vaikutuksia käsittelevän arviointiraportin viikkoa myöhemmin. Dabigatraani on ensimmäinen suoran vaikutusmekanismin omaava verenohennuslääke, jolle on nyt olemassa spesifinen vastalääke.

Lääkehoitojen arviointi
Julkaistu numerossa 4/2015

Lääkitystiedon ajantasaisuus luo pohjan sujuvalle ja turvalliselle lääkehoidolle

Ajantasaisen lääkitystiedon puuttuminen on yksi terveydenhuollon ja potilasturvallisuuden keskeisimpiä ongelmia. Lääkehoidon päivänä 17.3.2016 pyritään herättelemään niin terveydenhuollon ammattilaisia kuin lääkkeiden käyttäjiäkin ajantasaisen lääkitystiedon tärkeyteen. Vain lääkkeen käyttäjä itse tietää, mitkä lääkkeet todellisuudessa ovat käytössä.

Lääkehoitojen arviointi
Julkaistu numerossa 3/2015

Uudet sairaalalääkkeet arviointiin

Suomessa sairaalalääkkeiden käyttöönottoon ei toistaiseksi ole ollut yhtenäistä arviointi- ja päätöksentekomenettelyä. Fimea kehittää sairaalalääkkeiden nopeaa arviointia yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Tavoitteena on yhtenäistää sairaalalääkkeen käyttöönottoon liittyviä menettelyjä ja edistää alueellisesti yhdenvertaista hoidon saatavuutta.

Lääkehoitojen arviointi
Julkaistu numerossa 2/2015

Lääke75+ auttaa iäkkään lääkekuorman hallinnassa

Monisairaiden iäkkäiden lääkekuorman hallinta on tuttu haaste terveydenhuollon ammattilaisille. Fimean ylläpitämä Lääke75+-tietokanta on tarkoitettu tukemaan iäkkäitä hoitavien terveydenhuollon ammattilaisten lääkehoitopäätöksiä. Tietokannasta on helppoa ja nopeaa tarkastaa, soveltuuko lääke käytettäväksi iäkkäille. Tämä on esimerkki-ingressi.

Lääkehoitojen arviointi
Julkaistu numerossa 1/2015

Ikääntyneiden lääkehoitoa puitiin chatti-illassa

Ylen A-studiossa on seurattu somerolaisen hoivakodin hoitokulttuurin muutosta. Hoivakoti kuntoon -juttusarjaan liittyvä lääkechatti toteutettiin yhteistyössä Fimean kanssa. Keskustelijoita askarruttivat erityisesti unettomuuden hoito, lääkkeiden vaikutukset muistiin sekä pitkäaikaisen lääkehoidon haitat ja lopettaminen.

Lääkehoitojen arviointi
Julkaistu numerossa 4/2014

Moniammatillinen verkosto kokoaa kaikki toimijat kehittämään järkevää lääkehoitoa

Moniammatillisessa verkostossa kehitetään vaikuttavia ratkaisuja lääkitysongelmaisen potilaan tunnistamiseksi ja lääkityksen kuntoon laittamiseksi. Moniammatillinen tiimityö vaatii paikallisen johdon vahvaa resurssiohjausta. Järkevän lääkehoidon edistämiseksi tarvitaan laaja, kaikkien toimijoiden yhteinen toimenpideohjelma.

Lääkehoitojen arviointi
Julkaistu numerossa 3/2014

Lääkeinformaatioverkoston käynnistämiskausi on loppusuoralla

Vuonna 2012 toimintansa aloittaneen lääkeinformaatioverkoston käynnistämisvaihe päättyy tämän vuoden loppuun mennessä. Verkoston toiminta on vireää, ja useimmat lääkeinformaation koordinaatioryhmän asettamat päämäärät on saavutettu. Seuraavan kolmivuotisen kauden toimintasuunnitelmaa luonnostellaan parhaillaan.

Lääkehoitojen arviointi
Julkaistu numerossa 2/2014

Kaikki kiiltävä ei ole kultaa – julkaisuharha ja valikoiva raportointi lääketutkimuksissa

Vain osa lääketutkimuksista tai niiden tuloksista julkaistaan. Lisäksi tutkittavan lääkkeen kannalta edulliset tulokset valikoituvat todennäköisemmin julkaistaviksi. Tämä johtaa usein todellisuutta parempaan kuvaan lääkkeiden vaikutuksista ja turvallisuudesta. Tutkimustiedon saatavuuden ja julkisuuden parantamiseksi onkin käynnissä useita muutoksia.

Lääkehoitojen arviointi
Julkaistu numerossa 1/2014

Iäkkäiden lääkityksen tietokanta on työkalu lääkehoidon soveltuvuuden arviointiin

Iäkkäiden lääkityksen tietokannan tarkoituksena on tukea 75 vuotta täyttäneiden lääkehoitoa koskevaa päätöksentekoa ja parantaa perusterveydenhuollon lääkitysturvallisuutta. Tietokanta on tarkoitettu etenkin terveydenhuollon ammattilaisten apuvälineeksi.

Lääkehoitojen arviointi
Julkaistu numerossa 4/2013

Tutkimustietoa järkevän lääkehoidon edistämiseksi

Fimean tutkimustoiminnan päämäärä on järkevän lääkehoidon edistäminen ja varmistaminen Suomen terveydenhuollossa. Järkevän lääkehoidon ulottuvuudet ovat tehokkuus, turvallisuus, tarkoituksenmukaisuus ja taloudellisuus.