SIC! Lääketietoa Fimeasta

Lääkehoitojen arviointi

Sisältöjulkaisija

Lääkehoitojen arviointi
Julkaistu numerossa 3/2013

Järkevää lääkehoitoa koordinoimalla

Fimean yhtenä tehtävänä on koordinoida eri osapuolten yhteistyötä järkevän lääkehoidon edistämiseksi. Yhteistyön alueita ovat muun muassa lääkkeiden hoidollinen ja taloudellinen arviointi, moniammatillinen verkosto lääkkeiden järkevän käytön edistämiseksi ja lääkeinformaatiotoiminnan kehittäminen.

Lääkehoitojen arviointi
Julkaistu numerossa 2/2013

Ajankohtaista lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arvioinneista

Fimea on julkaissut kaksi lääkehoitojen hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointia ja kaksi arviointikoostetta. Julkaisut ovat kerryttäneet arvokasta kokemusta arviointien tekemisestä. Nyt Fimea toivoo ehdotuksia seuraavaksi toteutettavien lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointien aiheiksi.

Lääkehoitojen arviointi
Julkaistu numerossa 2/2013

Lääkkeiden käytön haasteet – ratkaisuja moniammatillisilta tiimeiltä ja kansalliselta verkostolta

Fimea on koonnut moniammatillisen verkoston ikäihmisten lääkkeiden käytön järkeistämiseksi. Tavoitteena on juurruttaa hyviä lääkehoidon käytäntöjä sosiaali- ja terveydenhuollon arkeen. Tätä tukemaan laaditaan kansallinen ohjeistus. Tärkeintä on innostaa kaikki lääkehuollon toimijat edistämään lääkkeiden järkevää käyttöä.

Lääkehoitojen arviointi
Julkaistu numerossa 1/2013

Lääkeinformaatiota verkossa

Suomen lääkeviranomainen Fimea ja Euroopan lääkevirasto EMA tuottavat ja välittävät sekä terveydenhuollon ammattilaisille että potilaille suunnattua lääkeinformaatiota. Näitä tietolähteitä kannattaa käyttää!

Lääkehoitojen arviointi
Julkaistu numerossa 1/2013

Apteekkien kannattavuuserot on otettava huomioon rahoitusuudistuksissa

Apteekkitoiminta on useimmiten kannattavaa, vaikka kannattavuus on viime vuosina hieman heikentynyt kulujen kasvun vuoksi. Apteekkien tiloissa toimivien yhtiöiden määrä on lisääntynyt, mikä vaikuttaa apteekkien kannattavuuden kokonaiskuvaan. Apteekkirahoitusta koskevat uudistukset tulisi tehdä kohdentaen ja taloudellinen kokonaiskuva huomioiden.

Lääkehoitojen arviointi
Julkaistu numerossa 2/2012

Fimea on laatinut suosituksen lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointiin

Fimean tehtäviin kuuluu tuottaa ja koota lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointeja. Arviointien tekemistä varten tehdyn suosituksen avulla halutaan yhtenäistää arvioinneissa käytettyjä menetelmiä Suomessa. Lisäksi tavoitteena on edesauttaa osallistumista kansainväliseen arviointitoimintaan.

Lääkehoitojen arviointi
Julkaistu numerossa 2/2012

Biologisten lääkkeiden kustannukset

Reumasairauksien ja syöpien hoitoon tarkoitettujen lääkkeiden kustannukset ovat kasvussa. Tämä johtuu paljolti uusista biologista lääkkeistä, pääosin monoklonaalisista vasta-aineista, jotka ovat hinnaltaan yleensä tavanomaisia lääkkeitä kalliimpia. Kasvavien kustannusten hillitsemiseen toivotaan tulevaisuudessa apua biosimilaareista.

Lääkehoitojen arviointi
Julkaistu numerossa 1/2012

Lääkehoidon vaikuttavuus – mitä se on?

Tiedon tarve lääkehoitojen vaikuttavuudesta on ilmeinen. Käytännön hoidossa tarvittavaa tietoa voidaan kartuttaa erilaisin keinoin. Tiedon karttumiseen liittyy kuitenkin käsitteellisiä ja menetelmällisiä pulmia. Näistä rajoitteista huolimatta järkevä terveydenhuollon toiminta nojaa tähän tietopohjaan, jota on pyrittävä jatkuvasti parantamaan.

Lääkehoitojen arviointi
Julkaistu numerossa 1/2012

Tiedolla järkevään lääkkeiden käyttöön

Fimea on julkaissut kansallisen lääkeinformaatiostrategian, jonka lähtökohtana on moniammatillisuuden ja potilaskeskeisyyden edistäminen. Sidosryhmien kanssa yhteistyössä laaditun strategian tavoitteena on edistää puolueettoman ja luotettavan lääkeinformaation kehittämistä terveydenhuollon ammattilaisille ja väestölle.

Lääkehoitojen arviointi
Julkaistu numerossa 4/2011

Tramal-annospumppupullon yksi painallus vastaa viittä tippaa

Lapsipotilaalle Tramadol 100 mg/ml liuos määrätään mieluiten tippoina tippapullosta, jotta tramadolihydrokloridi voidaan annostella tarkasti painokilojen mukaan. Jos lapselle määrätään tai toimitetaan annospumppupullo, on ohje annettava painalluksina, ei tippoina, jotta väärinkäsitykset vältetään.

Lääkehoitojen arviointi
Julkaistu numerossa 4/2011

Apteekkipalveluiden saatavuus on hyvä hintakilpailusta huolimatta

Viitehintajärjestelmän aikaansaama lääkehintojen lasku on pienentänyt apteekkien lääkkeestä saamaa euromääräistä katetta. Fimea on selvittänyt apteekkien taloudellisen tilan kehittymistä. Apteekkitoiminta on edelleen pääsääntöisesti liiketaloudellisesti kannattavaa, eikä palveluiden saatavuus ole vaarantunut.

Lääkehoitojen arviointi
Julkaistu numerossa 3/2011

Nonkliinisillä tutkimuksilla perustellaan lääkkeen käyttö ihmisillä

Nonkliinisellä tutkimuksella tarkoitetaan lääkekehityksen kliinistä tutkimusta edeltävää vaihetta. Siinä pyritään selvittämään eläinkokein ja in vitro -tutkimuksin lääkkeen farmakologiset ja toksikologiset vaikutukset.

Lääkehoitojen arviointi
Julkaistu numerossa 3/2011

Stateam-tutkimusryhmä

Yksi Fimean tehtävistä on tehdä lääke-epidemiologista, lääkepoliittista ja lääketaloustieteellistä tutkimusta sekä rakentaa yhteistyötä näillä tutkimusalueilla. Vuonna 2007 perustetun Stateam-ryhmän tavoitteina on tutkia statiinien käyttöä ja käyttäjiä Suomessa, statiinihoidon vaikuttavuutta ja kustannusvaikuttavuutta. Lisäksi kehitetään rekisteritutkimuksen tilastollisia menetelmiä lääkehoidon vaikuttavuuden arvioinnin parantamiseksi.

Lääkehoitojen arviointi
Julkaistu numerossa 3/2011

Suomalaiset rekisterit kertovat statiinien käytöstä ja vaikutuksista

Rekisteritietojen avulla on saatu perusteellinen kuva statiinihoidon yleistymisestä ja kohdentumisesta suomalaisilla. Rekisteritutkimus voi tuottaa tärkeää tietoa statiinihoidon vaikutuksista arkielämän olosuhteissa. Edellytyksenä on, että tutkimuksen virhelähteet tunnistetaan ja niiden vaikutukset tuloksiin huomioidaan.

Lääkehoitojen arviointi
Julkaistu numerossa 3/2011

Miten ATMP ja GMP löytävät toisensa

Kaikilta lääkevalmisteilta vaaditaan hyvien tuotantotapojen (good manufacturing practice, GMP) mukaista valmistusta. Miten soveltaa GMP:tä kun ATMP-valmistus poikkeaa melkoisesti tavanomaisesta lääkevalmistuksesta?

Lääkehoitojen arviointi
Julkaistu numerossa 2/2011

Lääkevaihtoa potilaan parhaaksi

Lääkevaihdon tavoitteena on tarjota kustannustehokasta lääkehoitoa mahdollisimman laajasti kaikille potilasryhmille. Hoito- ja apteekkihenkilökunnan on kuitenkin varmistuttava, että vaihdettava valmiste on käyttötilanteessakin samanarvoinen ja annettava tarvittaessa lisäohjausta.

Lääkehoitojen arviointi
Julkaistu numerossa 2/2011

Geneeriset lääkkeet ovat tehokkaita, turvallisia ja laadukkaita

Geneerisen lääkevalmisteen pitää olla biologisesti samanarvoinen alkuperäislääkkeen kanssa. Tehon ja turvallisuuden osoittamista ei vaadita kuten alkuperäisvalmisteella, koska lääkeaine on jo tutkittu ja tunnettu kliinisessä käytössä. Viranomaiset noudattavat geneeristen ja alkuperäislääkkeiden farmaseuttisen laadun valvonnassa samoja ohjeistoja.

Lääkehoitojen arviointi
Julkaistu numerossa 2/2011

Valppautta parenteraalivalmisteiden annosteluun

Lääkevalmisteen vahvuus ilmoitetaan valmisteen nimen yhteydessä. Parenteraalivalmisteiden vahvuuden merkitseminen on muuttumassa, kun EU-alueella on alettu soveltaa yhtenäistä merkitsemiskäytäntöä. Näiden valmisteiden annostelussa tuleekin olla erityisen tarkkana, koska markkinoilla on sekä vanhan että uuden käytännön mukaisesti merkittyjä valmisteita.

Lääkehoitojen arviointi
Julkaistu numerossa 2/2011

Mitä lääkehoitojen kustannusvaikuttavuus tarkoittaa?

Lääkehoitojen taloudellisessa arvioinnissa verrataan arvioinnin kohteena olevan lääkehoidon kustannuksia ja terveysvaikutuksia yhteen tai useampaan vaihtoehtoiseen hoitoon tietyssä käyttöaiheessa. Taloudellisen arvioinnin tavoitteena on tunnistaa hoidot, jotka tuottavat mahdollisimman paljon terveyshyötyä käytettävissä olevilla voimavaroilla.