SIC! Lääketietoa Fimeasta

Sisältöjulkaisija

Teemat

Pääkirjoitukset
Julkaistu numerossa 1/2021

Lääkehoidon turvallisuus varmistetaan yhteistyöllä

Lääkehoidon turvallisuus on kokonaisuus, johon kuuluvat lääketurvallisuus ja lääkitysturvallisuus. Me Fimeassa teemme työtä molempien varmistamiseksi.

Pääkirjoitukset
Julkaistu numerossa 1/2021

Linjauksista käytäntöön ja pelisääntöjä arkeen

Rationaalisen lääkehoidon toimeenpanoon kuuluu sopiminen kansallisista linjauksista, joiden laatimiseen käytetään näyttöön perustuvia hoitosuosituksia. Yhteiset toimintatavat helpottavat arkea ja eri ammattiryhmien työnjakoa. Niiden avulla on helpompi saavuttaa sellaisia hoitotuloksia, jotka oikeasti auttavat potilasta ja hänen läheisiään.

Teemat
Julkaistu numerossa 1/2021

Luotettava lääkeinformaatio on edellytys turvallisen lääkehoidon toteutumiselle

Lääkkeen käyttäjällä on oikeus näyttöön perustuvaan ja hänen lääkehoitoaan tukevaan lääkeinformaatioon. Omasta lääkkeestä saatu tieto on edellytys sille, että lääkehoito onnistuu turvallisesti. Kansallinen Lääkeinformaatioverkosto edistää luotettavan lääkeinformaation tunnettuutta ja käyttöä. Juuri päivitetty lääkeinformaatiostrategia ohjaa verkoston toimintaa.

Teemat
Julkaistu numerossa 1/2021

Lääkeinformaatioverkosto jatkaa turvallisen lääkehoidon edistämistä uudella rakenteella

Kansallinen Lääkeinformaatioverkosto toteuttaa lääkeinformaatiostrategiaa edistämällä strategiaan kirjattuja toimenpiteitä. Tavoitteena on tuoda esille luotettavien lääkeinformaation lähteiden ja työkalujen merkitystä turvallisen lääkehoidon toteutumisessa.

Teemat
Julkaistu numerossa 1/2021

Lääke75+-tietokanta edistää iäkkäiden lääkitysturvallisuutta

Lääkkeiden asianmukainen määrääminen ja käyttö ovat potilasturvallisuuden tärkeimpiä tekijöitä. Lääkitysturvallisuutta edistetään parantamalla terveydenhuollon ammattilaisten osaamista ja tarjoamalla helppokäyttöisiä työvälineitä päätöksenteon tueksi. Fimean ylläpitämä Lääke75+-tietokanta auttaa lääkkeen soveltuvuuden arvioinnissa iäkkäille.

Teemat
Julkaistu numerossa 1/2021

Valtakunnallinen lääkityslista varmistaa lääkitysturvallisuutta

Valtakunnallista lääkityslistaa on odotettu kauan parantamaan lääkitysturvallisuutta. Kehitystyö on saatu vauhtiin ja se on vaiheistettu vuosille 2022–2030. Avohoidon lääkityslistan käyttöönottoa tavoitellaan vuonna 2024, jonka jälkeen sen sisältöä laajennetaan asteittain.

Teemat
Julkaistu numerossa 1/2021

Uusi Turvallinen lääkehoito -opas ohjaa paikalliseen oppimiseen

Turvallinen lääkehoito -opas on suunnattu kaikille lääkehoitoa toteuttaville yksiköille, myös sosiaali- ja terveydenhuollon kentän ulkopuolelle. Opas tarjoaa ensimmäistä kertaa lääkehoitosuunnitelman mallipohjan, jonka avulla yksiköissä voidaan lisätä tuntemusta paikallisen lääkehoitoprosessin vahvuuksista ja riskipaikoista.

Teemat
Julkaistu numerossa 1/2021

Turvallinen lääkehoito perustuu yksikössä laadittuun lääkehoitosuunnitelmaan

Uusi Turvallinen lääkehoito -opas antaa konkreettisia ohjeita lääkehoitosuunnitelman laatimiseen. Lääkitysturvallisuuden parantaminen on lääkehoitosuunnitelman keskeisin tavoite. Ajantasainen lääkehoitosuunnitelma on tarpeen kaikissa yksiköissä, joissa toteutetaan lääkehoitoa ̶ myös sosiaali- ja terveydenhuollon ulkopuolella, kuten kouluissa, varhaiskasvatuksessa ja vankiloissa.

Teemat
Julkaistu numerossa 1/2021

Lääkehoitoihin liittyvien riskien tunnistaminen ja niihin varautuminen

Lääkehoitoihin liittyvät riskit on tärkeää tunnistaa, jotta niitä voidaan ennaltaehkäistä. Riskien ja niiden ennaltaehkäisemiseksi toteutettujen toimenpiteiden kuvaaminen sosiaali- ja terveydenhuollon yksikön lääkehoitosuunnitelmassa on perusta turvallisen lääkehoidon toteuttamiselle. Viime vuosina on myös kehitetty mittareita, joiden avulla esimerkiksi kotihoidon lähihoitajat tai itsenäisesti kotona asuvat iäkkäät lääkkeiden käyttäjät voivat itse tunnistaa lääkehoitoihin liittyviä riskejä.

Teemat
Julkaistu numerossa 1/2021

Lääkehoidon toteuttaminen vaatii erityistä osaamista

Lääkehoitoa toteutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden lisäksi esimerkiksi varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja vankiloissa. Lääkehoidon tehtäviin ja toteuttamiseen voi osallistua vain lääkehoidon koulutuksen saanut henkilö.

Teemat
Julkaistu numerossa 1/2021

Farmaseuttista osaamista tarvitaan turvallisen lääkehoidon varmistamisessa

Lääkehuollon tehtävänä on varmistaa lääkkeiden saatavuus sekä sosiaali- ja terveydenhuollossa että avohuollossa. Farmaseuttista osaamista tarvitaan myös potilaiden lääkehoidon onnistumisen varmistamisessa sekä turvallisten lääkehoitoprosessien kehittämisessä. Farmaseutit ja proviisorit voivat toimia useissa rooleissa lääkitysturvallisuuden varmistajina laajan lääkehoidon koulutuksensa perusteella.

Teemat
Julkaistu numerossa 1/2021

Miten johtaa lääkitysturvallisuutta?

Lääkitysturvallisuuden johtaminen osana potilasturvallisuutta on johdon ja esimiesten keskeinen tehtävä sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa. Organisaatioiden ja yksiköiden lääkehoitosuunnitelmat tulisi nähdä lääkitysturvallisuuden johtamisen ja varmistamisen työkaluina.

Teemat
Julkaistu numerossa 1/2021

Turvallinen lääkehoito: Potilaan ja läheisen ohjaus ja neuvonta

Onnistunut ja turvallinen lääkehoito edellyttää, että lääkkeen käyttäjä tuntee hoitonsa tavoitteet ja tietää, kuinka käyttää lääkkeitään. Sen vuoksi potilas, tai tarvittaessa hänen lääkehoidostaan huolehtiva läheinen, tarvitsee sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisen tukea ja neuvontaa lääkehoidon toteutukseen. Keskustelussa on tärkeää huomioida potilaan omat toiveet ja huolet lääkehoidosta.