SIC! Lääketietoa Fimeasta

Uutta lääkkeistä

Sisältöjulkaisija

Uutta lääkkeistä
Julkaistu numerossa 1-2/2020

Diabeteslääkkeitä myös lapsille

Lastenlääkeasetuksen tavoitteena on varmistaa, että uusia lääkkeitä tutkitaan suunnitelmallisesti myös lapsilla ja nuorilla. Asetus onkin tuottanut jo tulosta. Muun muassa tutuilla diabeteslääkkeillä on jo virallisia käyttöaiheita myös alaikäisillä.

Uutta lääkkeistä
Julkaistu numerossa 1-2/2020

Ervebo: ensimmäinen rokote Ebolaan

Ervebo on ensimmäinen ebolatautia vastaan kehitetty rokote. Sen käyttö ei kuitenkaan vähennä muiden ebolatartunnan ehkäisytoimenpiteiden tarvetta. WHO on kesällä 2019 julistanut, että ebolaepidemia on kansainvälinen kansanterveysuhka.

Uutta lääkkeistä
Julkaistu numerossa 1-2/2020

Infliksimabi

Infliksimabista on kehitetty uusi, ihonalaisesti annosteltava (s.c) lääkevalmiste. Yhdessä metotreksaatin kanssa, ihonalaisesti annostelulla infliksimabilla saavutettiin nivelreumapotilailla tasaisempi lääkepitoisuus ja samanveroinen teho ja turvallisuus kuin 3mg/kg annostellulla infliksimabin infuusioliuoksella.

Uutta lääkkeistä
Julkaistu numerossa 3-4/2019

Atetsolitsumabi

Atetsolitsumabi on monoklonaalinen vasta-aine, jonka vaikutusmekanismi perustuu PD-L1-estoon. Atetsolitsumabi on ensimmäinen immuno-onkologinen lääkeaine, jolle on myönnetty myyntilupa rintasyövän hoitoon.

Uutta lääkkeistä
Julkaistu numerossa 3-4/2019

Larotrektinibi

Larotrektinibi on ensimmäinen histologiasta riippumaton kiinteiden kasvainten hoitoon myyntiluvan saanut lääke, jonka kohteena on NTRK-fuusiogeeni. Larotrektinibi on tarkoitettu paikallisesti edenneen, levinneen tai leikkaushoidon ulkopuolella olevien kiinteiden kasvainten hoitoon muiden hoitojen ollessa tehottomia.

Uutta lääkkeistä
Julkaistu numerossa 3-4/2019

Sotagliflotsiini

Sotagliflotsiinia käytetään insuliinihoidon lisänä parantamaan glukoositasapainoa tyypin 1 diabetesta sairastavilla aikuisilla, joilla on ylipainoa. Hoito kuuluu aloittaa tyypin 1 diabeteksen hoitoon perehtyneen lääkärin valvonnassa.

Uutta lääkkeistä
Julkaistu numerossa 4/2018

Dengvaxia

Euroopan komissio myönsi 12.12.2018 myyntiluvan ensimmäiselle denguekuumetta vastaan tarkoitetulle rokotteelle. Dengvaxia-valmistetta voidaan käyttää sellaisten 9–45-vuotiaiden henkilöiden rokottamiseen, jotka elävät endeemisillä alueilla ja joilla on jo ennestään ollut denguevirusinfektio.

Uutta lääkkeistä
Julkaistu numerossa 4/2018

Glibenklamidi

Amglidia on glibenklamidia sisältävä oraalisuspensio, joka on tarkoitettu vastasyntyneiden, imeväisten ja lasten neonataalidiabeteksen hoitoon. Sulfonyyliureoiden on osoitettu olevan tehokkaita potilailla, joilla on beetasolun kalium-ATP-kanavaproteiinigeenien mutaatioista johtuva diabetes tai kromosomialueen 6q24 poikkeavuudesta johtuva ohimenevä neonataalidiabetes.

Uutta lääkkeistä
Julkaistu numerossa 4/2018

Erenumabi

Erenumabi on ensimmäinen migreenin hoitoon kehitetty vasta-aine. Se on tarkoitettu migreenin estohoitoon aikuisilla, joilla on vähintään neljä migreenipäivää kuukaudessa. Erenumabi annostellaan pistämällä ihon alle kerran kuukaudessa.

Uutta lääkkeistä
Julkaistu numerossa 3/2018

Emisitsumabi

Emisitsumabi on uusi hoitovaihtoehto A-hemofiliaa sairastaville potilaille, joilla on vasta-aineita hyytymistekijä VIII:lle. Emisitsumabi liittää aktivoituneen hyytymistekijä IX:n ja hyytymistekijä X:n yhteen korvaten näin puuttuvan aktivoituneen hyytymistekijä VIII:n toiminnan. Lääke annostellaan ihon alle kerran viikossa.

Uutta lääkkeistä
Julkaistu numerossa 3/2018

Dupilumabi

Atooppinen ihottuma on krooninen, tulehduksellinen ihotauti. Dupilumabi on monoklonaalinen vasta-aine, joka estää interleukiini-4:n ja -13:n vaikutusta ja lievittää siten taudin oireita. Se on tarkoitettu keskivaikean tai vaikean atooppisen ihottuman hoitoon aikuisille potilaille, joille harkitaan systeemistä hoitoa.

Uutta lääkkeistä
Julkaistu numerossa 3-4/2017

Natriumpentosaanipolysulfaatti

Virtsarakon kipuoireyhtymä on hankalahoitoinen tila, johon ei aiemmin ole ollut kohdennettua lääkehoitoa tarjolla. Elmiron-valmiste on tarkoitettu virtsarakon kipuoireyhtymän hoitoon silloin, kun siihen liittyy aikuisilla pistemäistä verenvuotoa tai Hunnerin leesioita, kohtalaista tai kovaa kipua sekä äkillistä voimakasta virtsaamisentarvetta ja tiheävirtsaisuutta.

Uutta lääkkeistä
Julkaistu numerossa 3-4/2017

Karipratsiinihydrokloridi

Karipratsiini on uusi psykoosilääke aikuisten skitsofrenian hoitoon. Sen poikkeava vaikutusmekanismi välittyy muun muassa D3-reseptorin välityksellä, ja siksi sillä saattaa olla suotuisia vaikutuksia myös skitsofrenian negatiivisiin oireisiin. Negatiiviset oireet ovat olleet koko skitsofrenian lääkehoidon historian ajan keskeinen hoito-ongelma.

Uutta lääkkeistä
Julkaistu numerossa 1/2017

Uutta lääkkeistä: Barisitinibi

Suun kautta otettava Olumiant-valmiste sisältää barisitinibia, joka on JAK-kinaasin estäjä. Valmisteen käyttöaihe on keskivaikean tai vaikean aktiivisen nivelreuman hoito. Sitä voidaan käyttää yksinään tai yhdessä metotreksaatin kanssa.

Uutta lääkkeistä
Julkaistu numerossa 1/2017

Uutta lääkkeistä: Olaratumabi

Lartruvo on tarkoitettu doksorubisiiniin liitettynä pitkälle edenneen pehmytkudossarkooman hoitoon. Vaiheen 2 tutkimuksessa yhdistelmähoitoa saaneiden kokonaiselossaoloaika oli 11,8 kuukautta pidempi kuin pelkkää doksorubisiinia saaneiden.

Uutta lääkkeistä
Julkaistu numerossa 1/2017

Uutta lääkkeistä: Palbosiklibi

Palbosiklibia käytetään levinneen hormonireseptoripositiivisen ja HER2-negatiivisen rintasyövän hoitoon yhdistettynä aromataasin estäjään tai fulvestranttiin. Kliinisissä tutkimuksissa havaittiin 6–10 kuukauden ero rintasyövän etenemättömyysajassa palbosiklibia saaneiden eduksi lumelääkkeeseen verrattuna. Palbosiklibi voi aiheuttaa neutropeniaa.

Uutta lääkkeistä
Julkaistu numerossa 4/2016

Seleksipagi

Uptravi on tarkoitettu Maailman terveysjärjestö WHO:n toimintakykyluokkiin II–III kuuluvien aikuispotilaiden keuhkovaltimoiden verenpainetaudin (pulmonaaliarteriahypertensio, PAH) hoitoon, kun endoteliinireseptoriantagonisteilla ja PDE-5:n estäjillä ei ole riittävää tehoa. Uptravin annostitraus vaatii tarkkuutta sekä terveydenhuollon henkilöstöltä että potilaalta.

Uutta lääkkeistä
Julkaistu numerossa 4/2016

Hyytymistekijä X

Hyytymistekijä X:n perinnöllinen vajaus on hyvin harvinaista. Coagadex on hyytymistekijä X -valmiste, ja sitä käytetään hyytymistekijä X:n perinnöllistä puutosta sairastaville potilaille verenvuotojen hallintaan ja ehkäisyyn.

Uutta lääkkeistä
Julkaistu numerossa 3/2016

Reslitsumabi

Reslitsumabi on toinen myyntiluvan saanut interleukiini-5:n estäjä. Se vähentää vaikean eosinofiilisen astman pahenemisvaiheita aikuispotilailla, joiden oireet eivät pysy hallinnassa tavanomaisella hoidolla.

Uutta lääkkeistä
Julkaistu numerossa 3/2016

Mepolitsumabi

Mepolitsumabi on ensimmäinen interleukiini-5:n estäjä. Se vähentää vaikean eosinofiilisen astman pahenemisvaiheita aikuispotilailla, joiden oireet eivät pysy hallinnassa tavanomaisella hoidolla ja voi auttaa vähentämään suun kautta otettavan kortikosteroidin tarvetta.