Tarjolla verkossa

Sisältöjulkaisija

Ajankohtaista lääkealalla
Tarjolla verkossa

Ajankohtaista lääkealalla syyskuussa

Syyskuussa esitettiin uusia myyntilupia muun muassa migreenin estoon ja verkkokalvon perinnöllisen rappeuman hoitoon. Eläinten lääkintään esitettiin yhtä myyntiluvan laajennusta ja valsartaanivalmisteita koskeva euroopanlaajuinen selvitys laajeni. Lue palstalta kaikki ajankohtaiset uutiset!

Biologiset lääkkeet
Tarjolla verkossa

Biosimilaarit Suomessa - tilannekatsaus 2018

Biosimilaareilla tavoitellaan säästöjä lääkehoidon vaikuttavuuden ja turvallisuuden vaarantumatta. Tavoitteen toteutumiseksi biosimilaareja tulee olla saatavilla, niitä tulee käyttää ja kilpailun tulee laskea sekä alkuperäislääkkeen että biosimilaarin hintaa.

Teemat
Tarjolla verkossa

Älylääkekaapeista turvaa niin potilaille kuin henkilökunnalle

Terveydenhuollon lääkehuollossa on tapahtunut suuria muutoksia viime vuosien aikana ja esimerkiksi älylääkekaapit valtaavat lääkehuoltoa. Sic! haastatteli Kuopion yliopistollisen sairaalan sairaala-apteekkari Jouni Ahosta, proviisori Minna Kurttilaa ja dosentti Toivo Naaranlahtea, joilla on kokemusta älylääkekaapeista ja niiden käyttöönotosta.

Teemat
Tarjolla verkossa

Apteekkien verkkopalvelut – lääkkeiden toimittaminen ja lääkeneuvonta uudella aikakaudella

Yhteiskunnan ja terveydenhuollon digitalisoituminen muuttaa myös apteekkien asiakkaiden tarpeita. Verkkopalvelu mahdollistaa apteekkiasioinnin ajasta ja paikasta riippumatta.

Ajankohtaista lääkealalla
Tarjolla verkossa

Ajankohtaista lääkealalla elokuussa

Elokuussa valsartaanilääkkeitä koskevan epäpuhtauden selvittely jatkui ja Rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelman tavoitteita edistettiin erilaisissa kansallisissa kokouksissa. Kriittisen tärkeitä eläinlääkevalmisteita asetettiin myyntikieltoon myyntiluvan haltijan toimesta ja Fimea antoi markkinointikieltopäätöksen myyntiluvattoman lääkevalmisteen markkinoinnista. Lisäksi uutisoitiin itsehoitolääkkeiden pakkausmerkintöjen täsmentymisestä. Lue palstalta kaikki ajankohtaiset uutiset!

Lääkkeiden haittavaikutukset
Tarjolla verkossa

Saccharomyces boulardii -lääkevalmisteiden käyttöä on rajattu ja varoituksia lisätty

S. boulardii -lääkevalmisteet ovat olleet vasta-aiheisia kriittisesti sairailla tai immuunipuutteisilla potilailla vuoden 2017 lopusta. Kesällä 2018 S. boulardii -valmisteiden käyttöaiheita rajattiin Suomessa vielä linjaan nykyisen tutkimustiedon kanssa. S. boulardii -valmisteiden käyttöä ripulin ehkäisyyn matkoilla ei pidetä enää tarkoituksenmukaisena.

Ajankohtaista lääkealalla
Tarjolla verkossa

Ajankohtaista lääkealalla kesä–heinäkuussa

Euroopan lääkeviraston lääkevalmistekomitea on esittänyt myyntilupaa ensimmäisille EU-alueelle tarkoitetuille CAR-T-soluterapioille ja valsartaania sisältäviä lääkevalmisteita on vedetty pois markkinoilta laatuongelmien vuoksi. Lue palstalta kaikki ajankohtaiset uutiset!

Teemat
Tarjolla verkossa

Tiedolla johtaminen sotessa – missä lääkehoito näkyy?

Kansallisessa kustannusvaikuttavuushankkeessa (KUVA) määritellään mittarit, joilla maakuntia ja palveluntuottajia voidaan jatkossa auttaa sote-palveluiden järjestämisessä ja johtamisessa. Myös lääkitysturvallisuutta voidaan tarkastella usean mittarin avulla.

Teemat
Tarjolla verkossa

Tietosuojan keskiössä on oltava potilas

EU:n uudistettua tietosuoja-asetusta alettiin soveltaa kaikissa EU:n jäsenmaissa 28.5.2018 alkaen. Käytännössä kansallisen lainsäädännön liikkuma-ala kaventui, koska EU:n lainsäädännön mukaan asetukset ovat sitovia kaikilta osiltaan kaikkialla EU:ssa.

Järkeä lääkehoitoon
Tarjolla verkossa

Tunnista kaatumisvaaraa lisäävät lääkkeet

Lääkkeitä määrätessä on huomioitava lääkkeen käyttöön mahdollisesti liittyvä kaatumisvaara. Kaatumisvaaraa aiheuttavat erityisesti psyykenlääkkeet, verenpainetta alentavat lääkkeet, opioidit ja epilepsialääkkeet.

Ajankohtaista lääkealalla
Tarjolla verkossa

Ajankohtaista lääkealalla toukokuussa

Toukokuun ajankohtaisissa lääkealan uutisissa käsitellään uusien myyntilupien lisäksi Fimean käynnistämiä pertutsumabin ja obinututsumabin HTA-arviointeja ja esitetään huoli klonatsepaamin määräämiskäytännöistä. Lue palstalta kaikki ajankohtaiset uutiset!

Ex tempore
Tarjolla verkossa

Lääkkeen säilytysohjeita ja kestoaikaa tulee noudattaa

Lääkkeiden säilytystä koskevien ohjeiden tarkoituksena on varmistaa, että lääkkeet ovat koko kestoaikansa tehokkaita, turvallisia ja laadultaan moitteettomia. Jos lääkettä käytetään kestoajan jälkeen, sen tehosta, turvallisuudesta ja laadusta ei ole varmuutta. Mahdolliset haitat ovat tuolloin yksinomaan käyttäjän vastuulla.

Näkökulma
Tarjolla verkossa

Lasten yskänlääkkeet – miksi niitä edelleen saa myydä?

Kuluvana keväänä julkisuudessa on jälleen ollut keskustelua yskänlääkkeiden tehottomuudesta. Erityisesti pediatrit painottavat, että näitä valmisteita ei pitäisi käyttää lainkaan lasten yskän hoitoon. Viime vuosien aikana Suomessa on myös julkaistu yskänlääkkeiden käyttöön kriittisesti suhtautuvia, näyttöön perustuvia hoitosuosituksia: lasten alahengitystieinfektioita ja itselääkitystä koskevat Käypä hoito -suositukset sekä lyhyet Vältä viisaasti -suositukset yskänlääkkeiden käytöstä lapsille ja flunssayskään aikuisille.

Ajankohtaista lääkealalla
Tarjolla verkossa

Ajankohtaista lääkealalla huhtikuussa

Huhtikuun ajankohtaisissa lääkealan uutisissa käsitellään uusien myyntilupien lisäksi muun muassa Panadol Extend -valmisteen myyntiluvan peruuttamista väliaikaisesti, adrenaliinikynien saatavuushäiriöstä sekä metotreksaatin yliannostukseen johtavien annostusvirheiden selvittämistä. Lisäksi uutisoidaan Fimealla menossa olevista selvityksistä, jotka koskevat biologisten lääkkeiden lääkevaihtoa ja reaalimaailman datan käyttöä ja hyödynnettävyyttä päätöksenteossa. Lue palstalta kaikki ajankohtaiset uutiset!

Teemat
Tarjolla verkossa

ESA-valmisteiden kustannukset ja biosimilaarien käyttö

Vuonna 2016 ESA-valmisteista maksettiin korvausta 3 401 henkilölle yhteensä noin 8,9 miljoonaa euroa munuaisten vajaatoimintaan liittyvän vaikean anemian vuoksi (erityiskorvausoikeus 138).

Teemat
Tarjolla verkossa

Munuaissiirtopotilaan immunosuppressiivinen lääkehoito

Munuaissiirtopotilaan immunosuppressiivinen lääkehoito toteutetaan lähes aina usean lääkkeen yhdistelmällä. Lääkkeiden yksilöllinen farmakokinetiikka, lukuisat interaktiot ja usein myös potilaan heikko sitoutuminen hoitoon ovat keskeisiä lääkehoidon haasteita.

Fimean toiminta
Tarjolla verkossa

Brexit on Fimealle mahdollisuus

Iso-Britannialla on keskeinen rooli EU:n yhteisessä lääkevalvonnassa ja maan lääkevirastot toimivat läheisessä yhteistyössä Euroopan lääkeviraston (EMA) kanssa. Brexitin myötä Iso-Britannia ei tule enää todennnäköisesti olemaan mukana EU:n lääkevalvontatehtävissä ja sen tehtävät jaetaan muiden jäsenvaltioiden välillä. Mitä kaikkea tämä tarkoittaa Suomen näkökulmasta?

Ajankohtaista lääkealalla
Tarjolla verkossa

Ajankohtaista lääkealalla helmi-maaliskuussa

Helmi-maaliskuun ajankohtaisissa lääkealan uutisissa käsitellään muun muassa useita lääketurvallisuuteen liittyviä aiheita, terveysteknologian valvonnan siirtymistä Valvirasta Fimeaan sekä lääkehoitojen arviointiyhteistyötä. Lisäksi Euroopan lääkeviraston lääkevalmistekomitea on esittänyt myyntilupia yhdeksälle uudelle valmisteelle. Lue palstalta kaikki ajankohtaiset uutiset!

Teemat
Tarjolla verkossa

Tunne munuaisten toiminnan arvioinnin työkalut aikuisilla

Lääkehoidon suunnittelussa munuaistoiminnan arviointi on avainasemassa. Arviointimenetelmän vahvuudet ja heikkoudet tulee kuitenkin tuntea. CKD-EPI-laskentakaava on kliinisessä käytössä toimivin.

Teemat
Tarjolla verkossa

Munuaispotilaan anemian kehittyvä hoito

Munuaisten vajaatoimintaan liittyvän anemian hoidon perustana on erytropoieesia stimuloivien aineiden (ESA) käyttö ja riittävä raudan saanti. Hoidon päätavoitteena on potilaiden vähäoireisuus. Kehitteillä on myös uusia, suun kautta otettavia lääkeaineita.