Julkaistu numerossa 1/2017

Steroididopingin haitat

Teemat

Steroididopingin haitat

Myös muut kuin kilpaurheilijat pyrkivät parantamaan suoritustaan tai ulkonäköään käyttämällä anabolisia steroideja. Niiden lisäksi käytetään tyypillisesti muita lääkeaineita, joiden ajatellaan vähentävän steroidien käytöstä aiheutuvia ongelmia. Anabolisiin steroideihin liittyy useisiin elinjärjestelmiin kohdistuvia tunnettuja ja vakavia haittoja.

Suorituskykyä parantavien lääkeaineiden käyttö, eli doping, ei rajoitu enää kilpaurheilijoihin, vaan ilmiö on yleistynyt tavallisten kuntoilijoiden ja kuntosaliharrastajien keskuudessa. Yleisimmin käytetty dopinglääkeaineiden ryhmä on anaboliset steroidit.

On arvioitu, että Yhdysvalloissa käytetään anabolisia steroideja eniten maailmassa. Myös Britanniassa, Saksassa ja Ruotsissa on raportoitu suuria käyttäjälukuja. Terveys 2000 -väestötutkimuksessa noin 1 % suomalaisista 18–29-vuotiaista miehistä ilmoitti käyttäneensä anabolisia steroideja. 15–36-vuotiaiden kuntosaliharrastajien dopinglääkeaineiden käyttöä arvioineessa kyselytutkimuksessa (v. 2008) noin 9 % miehistä vastasi kokeilleensa tai käyttävänsä säännöllisesti anabolisia steroideja.

Anabolisten steroidien käytön yleistyessä lisääntyvät myös niiden käytön aiheuttamat terveysongelmat. Jotta anabolisten steroidien käyttöön liittyvät terveysongelmat tunnistettaisiin, terveydenhuollon ammattilaisilla tulisi olla perustiedot anabolisista steroideista ja niiden aiheuttamista haittavaikutuksista. Hyvä tietopohja auttaa myös käyttäjien luottamuksen ja hoitoon sitoutumisen saavuttamisessa.

Anaboliset steroidit

Anaboliset steroidit ovat hormoniperhe, joka sisältää luonnollisia (ml. testosteroni) ja synteettisiä androgeeneja. Synteettiset androgeenit ovat testosteronijohdannaisia, joihin on saatu molekyylirakenteen muutoksilla aikaan esimerkiksi erilainen vaikutuksen kesto. Androgeeneilla on sekä anabolisia (lihasmassaa ja voimaa kasvattavia) että androgeenisia (maskulinisoivia) vaikutuksia. Yleisimmiksi anabolisiksi steroidivalmisteiksi (pl. kilpaurheilijoiden käyttämät valmisteet) on arvioitu boldenoni, testosteroni, trenboloni ja nandroloni (taulukko 1).

Taulukko 1. Yleisimmin käytettyjä anabolisia steroideja.

Testosteroni hajoaa elimistössä nopeasti, mutta eräistä sen johdoksista, kuten sypionaatista ja undekanoaatista, on saatu esteröimällä rasvaliukoisempia ja hitaammin pistoskohdasta imeytyviä, jolloin niiden vaikutusaika pitenee.

Kun anabolisten steroidien molekyylirakennetta on alkyloitu, molekyylin hajoaminen ruoansulatuskanavassa estyy, ja valmiste voidaan ottaa suun kautta. Suun kautta otettaviin anabolisiin steroideihin liittyy suurin maksatoksisuus. Anabolisia steroideja käytetään myös iholle annosteltuina, mutta ihon kautta on vaikea ottaa suuria määriä steroideja. Pääasiallinen antoreitti, myös muiden kuin kilpaurheilijoiden dopingkäytössä, on lihakseen annettava pistos.

Internet hankinta- ja tietolähteenä

Anabolisia steroideja ja myös niihin liittyvää tietoa hankitaan eniten internetistä. Anabolisia steroideja myyvät internetsivustot tarjoavat usein paketteja, joihin kuuluu testosteronin ja eri synteettisten androgeenien lisäksi niiden haittavaikutusten hoitoon tarkoitettuja lääkeaineita. Myös haittavaikutusten hoitoon käytettyihin lääkeaineisiin liittyy terveyshaittoja. Käyttäjien ilmoittamia keinoja anabolisten steroidien haittavaikutusten hoitoon ja niiden aiheuttamia haittoja on koottu taulukkoon 2.

Taulukko 2. Anabolisten steroidien käyttäjien ilmoittamia keinoja haittavaikutusten hoitoon ja niihin liittyviä riskejä.

Myös laillisesti myytävät ravintolisät voivat sisältää anabolisia steroideja, riippumatta siitä, mitä tuoteselosteeseen on merkitty. Anabolisia steroideja on löytynyt noin 10 %:sta sellaisten valmistajien ravintolisistä, jotka eivät tuota tai myy varsinaisia hormonivalmisteita. Steroidituotteita myyvien valmistajien ravintolisistä osuus on jopa kaksinkertainen. Osa ravintolisävalmisteista, jotka ovat sisältäneet steroideja, on listattu Yhdysvaltain antidopingjärjestön ylläpitämälle verkkosivustolle (www.supplement411.org).

Kardiovaskulaariset haitat

Anabolisten steroidien haittavaikutukset kohdistuvat useisiin elinjärjestelmiin (taulukko 3). Näistä erityisen huolestuttavia ovat sydämeen ja verisuonistoon kohdistuvat (kardiovaskulaariset), hormonaaliset, psykiatriset ja neuropsykiatriset haitat.

Taulukko 3. Anabolisten steroidien haittavaikutuksia eri elinjärjestelmissä.

Jo vuosikymmenien ajan on julkaistu tapausselostuksia anabolisten steroidien käyttäjillä todetuista sydäninfarkteista, kardiomyopatiasta, aivoverenkiertohäiriöistä ja sydämen johtumishäiriöistä. Potilailla kuoleman jälkeen tehdyissä tutkimuksissa on todettu sydänlihaksen massan lisääntyminen ja kammiolihaksen paksuuntuminen, johon on liittynyt myös sidekudosmuodostusta sydänlihaksessa.

Näiden haittavaikutusten synnystä on nyt olemassa myös kontrolloiduista tutkimuksista saatua vakuuttavaa näyttöä. Anabolisia steroideja käyttäneillä on osoitettu lisääntyneesti kardiomyopatiaa, johon liittyy kammion pumppausvoiman heikentyminen. Sydänlihasmuutokset voivat olla osittain palautuvia, jos steroidien käyttö lopetetaan. Jos anabolisten steroidien käyttö on johtanut suoraan sydänlihaksen solutuhoon ja sitä kautta sidekudoksen muodostumiseen, ovat muutokset palautumattomia.

Suorien sydänlihakseen kohdistuvien haittavaikutusten lisäksi anabolisten steroidien aiheuttamat veren kolesterolitason muutokset, lähinnä HDL-kolesterolitason lasku ja LDL-kolesterolitason nousu, lisäävät valtimoverenkiertosairauksien riskiä. Lisäksi anabolisiin steroideihin liittyy annosriippuvainen hemoglobiini- ja hematokriittitason nousu, joka lisää tromboembolisten komplikaatioiden riskiä.

Anabolisten steroidien aiheuttama hypogonadismi

Anabolisten steroidien aiheuttama hypogonadismi on yleinen haittavaikutus, joka tulee lähes kaikille käyttäjille. Anaboliset steroidit aiheuttavat annosriippuvaisen hypotalamus-aivolisäke-kivesakselin toimintahäiriön, jolloin kivesten testosteronituotantoa stimuloivien aivolisäkkeen gonadotropiinihormonien eritys estyy. Tämä johtaa oman androgeenituotannon vähenemiseen, kivesten atrofioitumiseen ja häiriintyneeseen siittiötuotantantoon, jonka seurauksena voi olla hedelmättömyys. Normaalin siittiötuotannon aikaansaamiseksi vaaditaan seerumin pitoisuuksiin verrattuna jopa 30 kertaa suurempi kivestensisäinen testosteronipitoisuus. Ulkoisesti annettu testosteroni ei pysty lisäämään kivesten sisäistä testosteronipitoisuutta, vaan päinvastoin vähentää sitä pienenevien gonadotropiinipitoisuuksien kautta.

Tutkimusten perusteella suurimmalla osalla anabolisten steroidien käyttäjistä hypogonadismi on ohimenevä siten, että hypotalamus-aivolisäke-kivesakselin toiminta ja siittiötuotanto palautuvat 4–12 kuukauden kuluessa käytön lopettamisesta. Osalla hypogonadismi kuitenkin pitkittyy vuosiksi, ja osalla häiriö jää pysyväksi.

Neuropsykiatriset haitat

Anabolisten steroidien dopingkäytön haittavaikutuksina esiintyy psykiatrisia oireita ja vaikeita mielialahäiriöitä. Erityisesti anabolisten streroidien käytön aikana on todettu hypomaanisia ja maanisia oireita kuten ärtyneisyyttä, aggressiivisuutta, hyperaktiivisuutta, liioiteltua itsevarmuutta, holtitonta käytöstä ja myös psykoottisia oireita. Lisäksi anabolisten steroidien käytön on raportoitu aiheuttavan depressiivisiä oireita ja ajoittain suisidaalisuutta. Suurimmalla osalla käyttäjistä esiintyy vain joitain edellä mainituista oireista, ja vakavia oireita on vähemmistöllä.

Mielialahäiriöt ovat yleisimpiä, jos anabolisia steroideja käytetään suuria annoksia: erityisesti silloin, kun viikkokohtainen ekvivalenttiannosmäärä ylittää 1 000 mg testosteronia. Erityisen huolestuttavaa on, että anabolisten steroidien käyttäjillä on todettu poikkeavan aggressiivista tai väkivaltaista käytöstä. Joskus käyttäjä on tehnyt henkirikoksen, vaikka hänellä ei ole aiempaa väkivaltahistoriaa.

Neurotoksisuus

Viimeaikaisten tutkimusten perusteella korkea testosteronitaso ja anabolisten steroidien käyttö voi aiheuttaa solukuolemaa hermosoluissa. On mahdollista, että pitkäaikainen suuriannoksinen anabolisten steroidien käyttö aiheuttaa palautumattomia kognitiivisia vaurioita. Tutkimuksissa käyttäjillä on osoitettu merkittäviä visuospatiaalisen muistin häiriöitä, joiden voimakkuus oli suorassa suhteessa elinikäiseen anabolisten steroidien käyttömäärään.

Muihin elimiin kohdistuvat haitat

Suuri lihasmassa, anabolisten steroidien käyttö ja raskas liikunta yhdessä voivat johtaa rabdomyolyysiin, joka taas voi johtaa akuuttiin munuaisvaurioon ja joskus pysyvään munuaisten vajaatoimintaan. Anabolisten steroidien käyttäjillä on myös todettu fokaalista segmentaalista glomeruloskleroosia, joka voi aiheuttaa munuaisten vajaatoimintaa.

Anaboliset steroidit voivat olla maksatoksisia, ja erityisesti suun kautta annosteltaviin 17-alfa-alkyloituihin valmisteisiin liittyy maksatoksisuuden riski. Maksakasvainten riski on suurentunut. Anabolisten steroidien käyttö on liitetty syöpäkasvaimiin kuten maksasyöpään, kiveksen leiomyosarkoomaan ja munuaissyöpään.

Tietoa haittavaikutuksista on lisättävä

Siitä huolimatta, että anabolisten steroidien käyttö on yleistä kuntosaliharrastajien keskuudessa, julkisuudessa huomio on keskittynyt pääasiassa huippu-urheilijoiden dopingkäyttöön. Tietoa anabolisten steroidien haittavaikutuksista ja terveysriskeistä tulisi lisätä – niin terveydenhuollon ammattilaisille kuin väestölle.

 

 

 

Henkilöesittely: Päivi Hämäläinen

Päivi Hämäläinen

Sisätautien ja endokrinologian erikoislääkäri
Sisätautien klinikka, endokrinologian yksikkö, Tays

Sisältöjulkaisija