Julkaistu numerossa 3-4/2017

Lääkkeiden saatavuusongelmat apteekkien näkökulmasta

Teemat

Lääkkeiden saatavuusongelmat apteekkien näkökulmasta

Lääkkeiden saatavuusongelmat ovat yleisiä suomalaisissa apteekeissa. Useimmiten asiakkaalle pystytään kuitenkin toimittamaan korvaava valmiste. Tästä huolimatta saatavuusongelmat heikentävät apteekkien asiakastyytyväisyyttä ja pitkittävät asiakaspalvelutilanteita. Saatavuusongelmien syyt ovat harvoin apteekkien tiedossa.

Apteekkien tehtävänä on huolehtia siitä, että väestö voi vaikeudetta saada tarvitsemiaan lääkkeitä. Lääkkeiden saatavuusongelmat ovat yleistyneet viime vuosina. Ongelmat lääkkeiden saatavuudessa voivat vaikuttaa merkittävästi lääkitysturvallisuuteen ja lääkehoidon toteutumiseen.

Lääkkeiden saatavuusongelmat ovat yleisiä

Lääkkeiden saatavuuskatkokset ovat globaali ongelma. Euroopassa 63 %:lla ja Yhdysvalloissa lähes puolella sairaaloista on saatavuusongelmia viikoittain. Kanadassa lähes kaikilla apteekeilla on saatavuusongelmia viikoittain. Tutkimuksen mukaan 80 %:lla suomalaisista apteekeista on lääkkeiden saatavuusongelmia päivittäin tai lähes päivittäin.

Saatavuusongelmat kohdistuvat Suomessa ja muualla maailmassa tavanomaisesti käytettäviin lääkeryhmiin. Ongelmia on yleisimmin keskushermostoon vaikuttavissa lääkkeissä, sydän- ja verisuonisairauksien lääkkeissä, ruuansulatuselimistön sairauksien ja aineenvaihduntasairauksien lääkkeissä sekä antibiooteissa. Suomalaisissa apteekeissa lähes 80 % saatavuuskatkoksista koskee reseptilääkkeitä.

Saatavuusongelmien vaikutukset

Lääkkeiden saatavuusongelmat voivat aiheuttaa hoidon viivästymistä, lääkitysvirheitä tai muutoksia asiakkaan lääkitykseen. Myös lääkehoidon kustannukset voivat kasvaa, jos joudutaan valitsemaan lääkehoito, joka on alkuperäistä hoitoa kalliimpi.  Lääkkeiden saatavuusongelmat eivät yleensä aiheuta ongelmia apteekkien asiakkaille Suomessa, sillä puuttuva valmiste pystytään korvaamaan toisella. Saatavuuskatkokset eivät aina näy apteekkien asiakkaalle myöskään siksi, että apteekeilla on yleensä varastossa riittävä määrä lääkettä saatavuuskatkoksen ajaksi.

Noin kolmannes ilmenneistä lääkepuutoksista aiheuttaa ongelmia apteekkihenkilöstölle. Saatavuusongelmat heikentävät asiakastyytyväisyyttä ja pitkittävät asiakaspalvelutilanteita. Lisäksi saatavuusongelmat vaikeuttavat apteekkien varastonhallintaa sekä lisäävät kiireen tuntua työssä. Ongelmat kuormittavat myös muuta terveydenhuoltohenkilöstöä. Mikäli asiakkaalle määrättyä lääkettä ei ole saatavilla, eikä sille löydy korvaavaa valmistetta, apteekkien henkilökunnan on otettava yhteyttä hoitavaan lääkäriin, joka voi määrätä asiakkaalle vaihtoehtoisen hoidon. Saatavuusongelmista huolimatta asiakas jää ilman lääkettä erittäin harvoin.  

Suomessa saatavuusongelmien taustalla on monia syitä

Lääkkeiden saatavuusongelmien syy on harvoin tiedossa suomalaisissa apteekeissa. Saatavuusongelmien taustalla vaikuttavat Suomen lääkemarkkinoiden erityispiirteet ja globaalit syyt.

Useimmiten saatavuusongelmat johtuvat Suomen lääkemarkkinoiden pienestä koosta.  Lääkkeiden myyntivolyymit ovat Suomessa pieniä verrattuna moneen muuhun Euroopan maahan tai kansainvälisiin lääkemarkkinoihin. Suomen lääkemarkkinoiden koko oli vuonna 2016 noin 0,3 %  koko maailman ja 1,2 % Euroopan lääkemarkkinoista. Pienten markkinoiden houkuttelevuutta heikentävät pienten myyntivolyymien lisäksi matala hintataso ja heikko kannattavuus. Suomen lääkemarkkinoiden erityispiirteenä on myös lääkkeiden pitkä toimitusaika. Toimitusajalla tarkoitetaan aikaa, joka kuluu lääkkeen tilaamisesta ja valmistamisesta sen saamiseen Suomeen lääketukkukauppaan. Toimitusaika voi vaihdella muutamasta kuukaudesta jopa kahteen vuoteen. Lääkkeen kysyntää on kuitenkin vaikea ennustaa luotettavasti pitkän ajan päähän. Tämä voi aiheuttaa saatavuusongelmia.

Saatavuusongelmat johtuvat usein myös äkillisistä kysynnän muutoksista. Kysynnän muutoksia aiheuttavat tuotteiden menekin kausivaihtelun lisäksi kilpailevien yritysten saatavuusongelmat. Kun kilpailevan yrityksen tuote on tilapäisesti poissa markkinoilta, muiden vastaavien tuotteiden myynti kasvaa nopeasti. Äkillisesti nousseeseen kysyntään vastaaminen on usein haastavaa, ellei mahdotonta.

Saatavuusongelmia aiheuttavat myös logistiset haasteet, kuten varastojen pieni koko missä tahansa lääkkeiden jakeluverkoston osassa: lääkeyrityksessä, tukkukaupassa, apteekissa ja sairaalassa. Lisäksi ongelmia aiheutuu pitkistä tai monimutkaisista toimitusketjuista. Ketjua, jossa on paljon alihankkijoita, on vaikea hallita.

Asiakkaat kohtaavat lääkkeiden saatavuusongelmat apteekeissa. Apteekeissa lääkkeiden hyvää saatavuutta voidaan paikallisesti edistää hyvällä varastonhallinnalla. Saatavuusongelmat eivät kuitenkaan yleisimmin johdu apteekeista, tai edes kotimaisesta lääkejakeluverkostosta, vaan ongelmien taustalla vaikuttavat globaalit syyt. Varsinaisten saatavuusongelmien lisäksi lääkkeiden saatavuuteen vaikuttavat myös muut tekijät. Hyvän saatavuuden esteenä voivat olla taloudelliset syyt kuten lääkkeen korvattavuuden puuttuminen sekä lääkkeen korkea hinta potilaalle ja yhteiskunnalle.

Tarvetta tiedottamisen tehostamiselle?

Parempi tiedonkulku apteekkien, lääketukkukauppojen ja lääkeyritysten välillä voisi vähentää saatavuuskatkosten aiheuttamaa työtaakkaa apteekeissa. Kun lääkkeiden saatavuusongelmien syy ja ajankohta, jolloin lääke on taas saatavilla, olisi useammin apteekkihenkilöstön tiedossa, asiakkaan palveleminen helpottuisi.

Henkilöesittely Kati Sarnola

Kati Sarnola

FaT, KTM, LHA
Tutkija, Fimea

Henkilöesittely Johanna Timonen

Johanna Timonen

FaT
Yliopistotutkija, Itä-Suomen yliopisto

Henkilöesittely Riitta Ahonen

Riitta Ahonen

Professori
Itä-Suomen yliopisto, farmasian laitos