Julkaistu numerossa 3-4/2017

Lääkkeiden saatavuuden varmistaminen on yhteinen velvollisuutemme

Pääkirjoitukset

Lääkkeiden saatavuuden varmistaminen on yhteinen velvollisuutemme

Kun potilas saa tarvitsemiaan laadukkaita, tutkitusti tehokkaita ja turvallisia lääkkeitä ”kuin apteekin hyllyltä”, koko lääkehuoltoketju toimii odotetusti.

Ideaalitilanteessa ennätysajassa kehitetty ja Euroopan laajuisen myyntiluvan saanut lääkevalmiste tuodaan maamme lääkemarkkinoille välittömästi myyntiluvan saatuaan, kohtuulliseen hintaan ja ilman valmistus-, jakelu- ja toimitusvaikeuksia. Toisinaan tämä lääkealan yhteinen tavoite saavutetaan, mutta aina asiat eivät etene näin mutkattomasti.

Lääkkeiden saatavuushäiriöitä raportoidaan kautta maailman. Kun lääketeollisuus ja muut lääkealan toimijat sekä toimintaa valvovat viranomaiset onnistuvat tehtävässään, mahdollinen saatavuushäiriö ei useimmiten näyttäydy lääkkeen käyttäjälle lainkaan. Valitettavasti tänäkin vuonna on ollut kuitenkin tilanteita, joissa potilaiden huoli oman lääkkeensä saatavuudesta on ollut varsin ymmärrettävä: tutun ja tarpeellisen lääkevalmisteen korvaavan lääkkeen korkeat kustannukset ovat haastaneet hoidon jatkuvuuden tai korvaavaa lääkettä ei syystä tai toisesta ole ollut lainkaan tarjolla. Kun lääkehoidon jatkuvuus vaarantuu, etsitään vastauksia ja vastuunkantajia.

Muistathan! Painetun lehden artikkelit löytyvät myös verkosta osoitteesta sic.fimea.fi. Vastaathan myös verkkolehdestä löytyvään lukijakyselyyn!

Lääkevalmisteen saatavuudesta vastaa viime kädessä aina myyntiluvan haltija ja toimitusvarmuudesta lääkkeen valmistaja, maahantuoja ja jakelija. Kansallisena lääkeviranomaisena Fimean tehtäviin kuuluu valvoa ja varmistaa lääkkeiden saatavuutta niin normaali- kuin poikkeusolossakin. Valvomme, että Suomen lääkemarkkinoilla olevat ihmisille ja eläimille tarkoitetut lääkkeet täyttävät niille asetetut vaatimukset ja että lääkealan toimijat toimivat asianmukaisesti.  Valvomme, että lääkkeiden velvoite- ja varmuusvarastointi toteutuu sille asetettujen vaatimusten mukaisesti. Saatavuuden varmistamisessa tehokas ja toimiva kansallinen lääkeviranomainen on ehdoton perusedellytys.

Olemme kaikki sitä mieltä, että laadukkaita, tehokkaita ja turvallisia lääkkeitä tulee olla saatavilla niitä tarvitseville. Globaalien lääkeyritysten näkökulmasta Suomi on kuitenkin pieni markkina-alue, jossa lääkkeiden saatavuus on riippuvaista toiminnan kannattavuudesta. Uusien lääkevalmisteiden kauppaan tuloa odotetaan meillä toisinaan pidempään kuin joissain naapurimaissamme, ja varsinaisia lääkkeiden globaaleja saatavuushäiriöitä esiintyy yhä enemmän. On ilmeistä, että lääkkeiden saatavuuden varmistaminen globaalissa ja digitalisoituvassa Suomessa edellyttää meiltä toimijoilta aktiivista vuoropuhelua, yhteisiin tavoitteisiin sitoutumista ja ennakoivaa riskinhallintaa – näin varmistutaan lääkejakeluketjun toimintavarmuudesta myös poikkeustilanteissa. 

Meidän tulisi jatkuvasti arvioida myös oman toimintamme ja järjestelmämme tarkoituksenmukaisuutta suhteessa ajan asettamiin tarpeisiin.  Tämän hetkisissä pohdinnoissa painottuvat muuttuvat sote-rakenteet ja tasapainon varmistaminen lääkesäästöjen, mahdollisen lääkehankintojen keskittämisen ja lääkkeiden saatavuuden välillä.    

Henkilöesittely Sinikka Rajaniemi

Sinikka Rajaniemi

Ylijohtaja, Fimea