Julkaistu numerossa 3-4/2017

Edistetään yhdessä järkevää lääkehoitoa

Järkeä lääkehoitoon

Edistetään yhdessä järkevää lääkehoitoa

Sosiaali- ja terveysministeriön ohjauksessa toimivassa rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelmassa on koottu järkevän lääkehoidon elementit tukemaan lääkkeen määräämistä ja hoidon toteutumista. Tavoitteena on edistää kansanterveyttä ja lääkehoitojen kustannusvaikuttavuutta.

Rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelman tavoitteena on tehdä lääkehoidosta vaikuttavaa, turvallista, laadukasta, taloudellista ja yhdenvertaista. Näin lisätään väestön hyvinvointia sekä edistetään kansanterveyttä ja lääkehoitojen kustannusvaikuttavuutta.

Mitä on järkevä lääkehoito?

Järkevä lääkehoito huomioi potilaan erityistarpeet ja edistää potilaan terveyttä ja hyvinvointia. Järkevä lääkehoito muodostaa toimivan ja turvallisen kokonaisuuden, joka on kaikkine osatekijöineen potilaan ja häntä hoitavan lääkärin tiedossa. On tärkeää, että tämän tiedon ajantasaisuus myös tarkastetaan säännöllisesti.

Ajantasaisena ylläpidetty lääkityslista antaa kokonaiskuvan potilaan lääkehoidosta ja helpottaa näin ammattilaisten työtä. Lista voi myös tuoda esiin potilaan omatoimiset annosmuutokset tai sairaalajaksolla tehdyt lääkitysmuutokset. Potilaalla voi lisäksi olla sähköisiä reseptejä lääkkeistä, joita hän ei todellisuudessa käytä. Kunnes ajantasainen kansallinen lääkityslista on käytössä koko terveydenhuollossa, voi lääkityslistaa ylläpitää vaikka käsinkirjoitettuna, sähköisessä verkkopalvelussa tai apteekin tai potilastietojärjestelmän tulosteena.

Tutkimusten mukaan pitkäaikaissairaista vain noin 50 % sitoutuu lääkehoitoon tavalla, jolla lääkettä määrätessä on suunniteltu. On ilmeistä, että tällä on huomattavia kansanterveydellisiä ja -taloudellisia vaikutuksia. Jotta lääkehoito voi toteutua järkevästi, on potilaalla kuitenkin oltava riittävästi tietoa siitä, miten ja miksi hän kyseistä lääkettä käyttää ja mitä tapahtuu, jos hän ei käytä lääkettään sovitulla tavalla.

Lääkehoitoon sitoutumisen ongelmien taustalla on moninaisia, potilaan sairauteen, lääkkeeseen sekä potilaan elämäntilanteeseen ja asenteisiin liittyviä tekijöitä. Lääkkeen annostelu voi olla hankalaa tai sen käyttöön liittyvät haittavaikutukset vaikeuttavat lääkkeen käyttöä. Lääke voi myös olla potilaan näkökulmasta liian kallis käytettäväksi.

Hoitoon sitoutumisen ongelmiin ei ole yksinkertaista parannuskeinoa. Hoitavan lääkärin ja muun henkilöstön paneutumisella ja kannustavalla keskusteluyhteydellä on kuitenkin iso rooli potilaan motivoimisessa lääkkeen oikeaan käyttöön. Lääkehoito ja sen asianmukainen toteutuminen on aina osa hoidon laajempaa kokonaisuutta.

Järkevän lääkehoidon elementit terveydenhuollon ammattilaisen tukena

Järkevän lääkehoidon elementit on laadittu toimeenpano-ohjelmassa erityisesti lääkkeitä määräävän terveydenhuollon henkilöstön tarpeisiin. Elementit esittelevät järkevän lääkehoidon toteutumisen kannalta olennaiset asiat muodossa, jossa niitä on helppo hyödyntää myös lääkkeitä potilaalle toimitettaessa, lääkehoidon kokonaisuutta arvioitaessa sekä lääkehoitoja koskevissa perusopetustilanteissakin.

Järkevään lääkehoitoon kuuluu kiinteästi myös käsite kustannusvaikuttavuus. Ei ole yhdentekevää, miten yhteiset voimavaramme yhteiskunnassamme kohdennetaan. Valintoja tehdään sellaisista lääkehoidoista, jotka tuottavat mahdollisimman monelle mahdollisimman paljon terveyshyötyä käytettävissä olevien voimavarojen puitteissa, suomalaisen potilaan parhaaksi.

Järkevän lääkehoidon elementit

www.sopivalaake.fi

Henkilöesittely Liisa-Maria Voipio-Pulkki

Liisa-Maria Voipio-Pulkki

Johtaja
Terveyspalveluryhmä, sosiaali- ja terveysministeriö

Henkilöesittely Taina Mäntyranta

Taina Mäntyranta

Lääkintöneuvos
Terveyspalveluryhmä, sosiaali- ja terveysministeriö