Julkaistu numerossa 3/2018

Tulevaisuuden sairaalahoito on jo täällä

Teemat

Tulevaisuuden sairaalahoito on jo täällä

Keski-Suomen uuden Nova-sairaalan suunnittelussa on haluttu edistää potilas- ja lääkitysturvallisuutta sekä parantaa hoidon laatua digitalisaatiota ja automaatiota hyödyntäen. Tavoitteena on muun muassa ottaa käyttöön kliinisen päätöksentuen ja katkeamattoman, dokumentoidun lääkehoidon prosessi.

Sairaaloissa kerätään systemaattisesti tietoa läheltä piti- ja vaaratapahtumista. Esimerkiksi HaiPro-järjestelmän avulla tehdään vuosittain tuhansia ilmoituksia. Näistä ylivoimaisesti yleisin on potilaan lääkehoitoon liittyvä vaaratapahtuma

Keski-Suomen keskussairaalan alueelle valmistuu vuonna 2020 täysin uusi sairaala Nova. Sairaalan toteutussuunnittelu ja rakentaminen alkoivat vuonna 2016. Hankkeen tavoitteena on parantaa sairaalan potilas- ja lääkitysturvallisuutta sekä hoidon laatua hyödyntämällä digitalisaatiota ja automaatiota HIMSS-sairaalaluokittelun mukaisesti.

Tällä hetkellä Keski-Suomen keskussairaala on tasolla viisi HIMSS-luokittelussa: sairaalan potilastieto- ja laboratoriojärjestelmä, kuvantamisen järjestelmä ja apteekkijärjestelmä ovat siis digitalisoituja. Sairaala Novan tavoitteena on saavuttaa taso seitsemän, eli ylin taso, mikä edellyttää kliinisen päätöksentuen ja katkeamattoman, dokumentoidun lääkehoitoprosessin käyttöönottoa sekä toimintaa lähes paperittomana sairaalana.

Katkeamaton ja dokumentoitu lääkehoidon prosessi lisää potilas- ja lääkitysturvallisuutta

Katkeamattomassa lääkehoitoprosessissa lääkkeiden määrääminen, lääkemääräysten varmentaminen, lääkkeiden jakaminen, käyttökuntoon saattaminen ja valmistaminen sekä lääkkeiden antaminen kirjautuvat reaaliaikaisesti lääkehoidon tietojärjestelmiin. Tieto liikkuu eri tietojärjestelmien välillä automaattisesti (HIMSS 7 -tason vaatimus).

Asiakas- ja potilastietojärjestelmästä tulee olla kahdensuuntainen integraatio muihin lääkehoidon tietojärjestelmiin kuten apteekin toiminnanohjausjärjestelmään. Lisäksi potilaan lääkitystietojen on oltava ajan tasalla, kun lääkkeet jaetaan tai valmistetaan potilaskohtaisesti.

Katkeamaton lääkehoidon prosessi parantaa potilas- ja lääkitysturvallisuutta määräys-, tiedonsiirto-, lääkejako- ja annosteluvirheiden vähenemisen ja laadukkaan, dokumentoidun hoidon myötä.

Lääkäri määrää potilaalle sairaalalääkityksen kirjaamalla lääkemääräykset asiakas- ja potilastietojärjestelmään sähköistä päätöksentukea apuna käyttäen. Lääkemääräykset ovat reaaliaikaisesti nähtävissä sairaala-apteekissa farmaseuttista varmentamista varten.

Varmentamisvaiheessa tarkastetaan potilaan lääkemääräyksistä sähköisen päätöksentuen avulla herätteet (esim. allergiat), joita ei ole dokumentoidusti kuitattu määräysvaiheessa ja tehdään mahdolliset muutosesitykset. Varmentamisen jälkeen lääkäri kuittaa haluamansa muutokset ja lääkitystiedot vahvistetuiksi.

Tämän jälkeen lääkemääräykset siirtyvät sähköisesti apteekin toiminnanohjausjärjestelmään, annosjakelukoneelle tai älylääkekaapille lääkkeiden jakamista, valmistamista tai käyttökuntoon saattamista varten.

Lääkkeenanto kirjataan mobiililaitteella asiakas- ja potilastietojärjestelmään sähköisesti. Tämä tapahtuu siten, että potilas tunnistetaan potilasrannekkeesta, lääkepakkaukset tunnistekoodeista ja lääkkeen antaja varmennekortilla tai tunnistekoodilla lääkkeenantotilanteessa. Annetut lääkkeet dokumentoituvat automaattisesti potilastietojärjestelmään.

Sairaala Novassa automaatio tulee olemaan kiinteä osa katkeamatonta lääkehoidon prosessia. Lääkehuollon automaatio muodostaa yhtenäisen toiminnallisen kokonaisuuden, johon kuuluvat muun muassa keräilyvarastoautomaatti, älylääkekaapit, Suomen ensimmäinen Unit Dose -annosjakelukone ja antibiootteja käyttökuntoon saattavat robotit.

Lääkkeiden koneellinen annosjakelu (Unit dose) mahdollistaa yksilölliset tunnisteet ja sähköiset antokirjaukset

Unit Dose -annosjakelukone pakkaa lääkevalmisteet yksittäispakkauksiin, eli yksi pakkaus sisältää yhden lääkeannoksen. Yksittäispakkaukseen tulostuu automaattisesti lääkeannoksen tiedot ja yksilöllinen tunniste, jonka avulla lääke voidaan tunnistaa ja kirjata annetuksi automaattisesti tietojärjestelmään.

Sairaala Novan vuodeosastopotilaiden (368 vuodepaikkaa) lääkkeet jaetaan yksiköihin pääosin koneellisesti yksittäispakattuna, potilas- ja antoaikakohtaisesti vuorokaudeksi kerrallaan. Yksittäispakkaukset kootaan annosjakelulaitteella yhdeksi tai useammaksi potilaskohtaiseksi pakkausnipuksi lääkärin määräysten mukaisesti. Yksi pakkausnippu sisältää yhden potilaan yhden antoajankohdan lääkkeet. Pakkausnippuun lisätään automaattisesti kortti, jossa on potilaan tiedot ja tunniste, lääkkeiden antoajankohta sekä yhteenveto potilaan pakkausnipussa olevista lääkkeistä.

Akuuttisairaalan ja -poliklinikan potilaat vaihtuvat nopeasti, ja heidän lääkityksiinsä tehdään usein muutoksia. Edellisestä poiketen lääkkeet varastoidaan näissä yksiköissä lääkehuoneissa oleviin älylääkekaappeihin yksittäispakattuina, ei-potilaskohtaisina ja kerätään sitten tietojärjestelmän ohjaamana potilaskohtaisesti sekä kirjataan annetuiksi potilaalle sähköisen tunnisteen avulla. Unit Dose -jakeluun soveltumattomien lääkkeiden, kuten oraali- ja infuusionesteiden, antokirjaaminen tehdään älylääkekaapilta tulostettujen koodien avulla.

Älylääkekaappi ohjaa lääkkeiden jakajaa oikean lääkkeen ja lääkevahvuuden valinnassa

Älylääkekaappi on osastolle sijoitettu sähköisesti ohjattava lääkevarasto, jonka sisältö on sairaala-apteekin omaisuutta. Se ohjaa lääkkeen jakajaa oikean lääkkeen ja lääkevahvuuden valinnassa. Älylääkekaapin varastojen erilaisilla lukitussuojaustasoilla voidaan rajata käyttäjän pääsyä seurattavien lääkeryhmien lääkevarastoon tai varastoida keskenään helposti sekoittuvat lääkepakkaukset erillään toisistaan.

Älylääkekaapin avulla osaston ja sairaala-apteekin lääkevaraston hoito helpottuu. Osaston lääketilaukset muodostuvat automaattisesti ja lääkekulutuksen seuranta perustuu todelliseen kulutukseen. Apteekin velvoitevarasto voidaan hajauttaa älylääkekaappeihin, ja siten apteekin varaston kierto nopeutuu, varastonarvo laskee ja lääkehävikki pienenee.

Mikrobilääkkeitä saatetaan käyttökuntoon automaatiota hyödyntäen

Usein käytettyjen ja suonensisäisesti annosteltavien mikrobilääkkeiden käyttökuntoon saattaminen keskitetään sairaala-apteekin puhdastiloihin, jossa se toteutuu robotiikan avulla. Käyttökuntoon saattaminen onnistuu näin nopeammin, turvallisemmin ja ergonomisemmin. Keskitetty mikrobilääkkeiden käyttökuntoon saattaminen vähentää mikrobiologisen kontaminaation riskiä ja lisää kustannustehokkuutta sekä vapauttaa hoitajien työaikaa potilastyöhön.

Automaatio vapauttaa osastofarmasiaa potilastyöhön

Tulevat automaatioratkaisut vapauttavat osastofarmasistien työpanosta logistisista töistä asiantuntijatyöhön. Sairaala Novassa osastofarmasiaa lisätään ja kehitetään kliinisempään suuntaan, osaksi potilastyötä lääkärin ja hoitajan kanssa muodostettavaan hoitotiimiin. Osastofarmaseuttien työkenttänä tulee olemaan lääkityksen selvittäminen ja arviointi, lääkemääräyksien verifiointi, potilasohjaus sekä henkilökunnan ohjaus ja koulutus.

Haasteena osastofarmasian lisäämisessä on kliinisen asiantuntijatyön osaajien löytäminen ja kouluttaminen. Farmasian alan koulutuksessa kliinisen farmasian osuus on viime vuosina hieman lisääntynyt, mutta eri erikoisaloilla ja yksiköissä vaaditaan erityisosaamista, joka lähes poikkeuksetta karttuu vasta käytännön työn kautta.

HIMSS-7-tasoisella lääkehoidon prosessilla voidaan hyvin todennäköisesti merkittävästi lisätä lääkitysturvallisuutta. Inhimillinen tekijä ei tässäkään järjestelmässä kokonaan poistu, mutta virheiden tekemiselle alttiit työvaiheet vähenevät oleellisesti.

Henkilöesittely Sari Kauppinen

Sari Kauppinen

Farmaseutti
Vastaava farmaseutti, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri

Henkilöesittely Anu Saavalainen

Anu Saavalainen

Farmaseutti
Vastaava farmaseutti, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri

Henkilöesittely Kaisa Hänninen

Kaisa Hänninen

Proviisori, FaT
Kehittämisprofessori, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri

Henkilöesittely Anna Vilanti

Anna Vilanti

Proviisori, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri

Henkilöesittely Vesa Kataja

Vesa Kataja

LT, syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri
Johtajaylilääkäri, kliinisen onkologian dosentti, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri

Henkilöesittely Kirsi Juurinen

Kirsi Juurinen

Proviisori
Sairaala-apteekkari, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri