Julkaistu numerossa 4/2018

Lääkehoitoa kehitetään moniammatillisesti KYSin päivystyksessä – potilas aktiivisesti mukana

Järkeä lääkehoitoon

Lääkehoitoa kehitetään moniammatillisesti KYSin päivystyksessä – potilas aktiivisesti mukana

Sairaalahoitoon saapuneista 10–30 %:lla hoidon syy on liittynyt lääkitysongelmaan. Kiinnittämällä tarkempaa huomiota potilaan kotona käyttämiin lääkkeisiin voidaan havaita lääkitysongelmia ja lisätä potilasturvallisuutta.

Itä- ja Keski-Suomessa tehdyssä tutkimuksessa 83 %:lla potilaista havaittiin vähintään yksi eroavaisuus kotona käytetyissä lääkkeissä verrattuna terveyskeskuksen potilastietojärjestelmän lääkemääräyksiin. Eroista 40 % arvioitiin kliinisesti merkittäviksi. Lisäksi lähes 70 %:lla oli käytössä potilastietojärjestelmästä puuttuvia lääkkeitä, ja reilu 50 % ei käyttänyt kaikkia lääkärin määräämiä lääkkeitä.

KYSin päivystyksessä on selvitetty sitä, miten perinteinen sairaalaan tulohaastattelu eroaa farmaseutin tekemästä tehostetusta haastattelusta, kun halutaan selvittää potilaan kotona käyttämiä lääkkeitä. Tehostetussa haastattelussa havaittiin kaikilla vähintään yksi ero perinteiseen haastatteluun verrattuna. Keskimäärin eroja oli 5,5 kappaletta tutkittavaa kohden.

KYS-Meilahti-tutkimuksessa verrattiin sairaalan päivystykseen saapuvien potilaiden lääkelistojen eroavaisuutta tehostetun ja perinteisen tulohaastattelun välillä. Vain yhdellä tutkittavalla 150:stä lääkitys oli oikein perinteisen haastattelun jälkeen potilastietojärjestelmässä. Eroavaisuuksia oli etenkin reseptilääkkeissä. Lääkäri-farmasistityöpari arvioi joka viidennen potilaan saapuneen päivystykseen lääkitysongelman takia.

Huolella selvitetty ja tarkastettu potilaan lääkitys säästää aikaa ja lisää potilasturvallisuutta koko terveydenhoitoketjussa. Tähän tarvitaan uudenlaista asennetta ja moniammatillista yhteistyötä. Selvitetty kotilääkitys on perusta potilaan turvalliselle hoidolle, yksilölliselle lääkehoitosuunnitelmalle, lääkitysten arvioinneille ja uusien lääkehoitojen turvallisille aloituksille.

Lääkityksen turvatarkastuksen malli

KYSin apteekin ja Itä-Suomen yliopiston kehittämä lääkityksen turvatarkastus sisältää strukturoidun potilashaastattelun, jossa apuna käytetään muun muassa potilaan kotilääkekorttia sekä Reseptikeskusta. Lääkityksen turvatarkastuksessa selvitetään esimerkiksi lääkityksen mahdollista yhteyttä tulosyyhyn ja potilaalla havaittuihin oireisiin. Uudesta toimintamallista eniten hyötyvät potilaat valitaan turvatarkastukseen erillisten kriteereiden avulla (kuva 1).

Kriteerit farmaseutin tekemälle lääkehoidon turvatarkastukselle KYS:n päivystyksessä.

Kuva 1. Kriteerit farmaseutin tekemälle lääkehoidon turvatarkastukselle KYS:n päivystyksessä. Kuva: Kuopion yliopistollinen sairaala.

Hoitajat ja lääkärit haastattelevat potilaan hänen tulleessaan sairaalaan. Turvatarkastukseen valikoitujen potilaiden kohdalla hyödynnetään haastattelussa osastofarmaseutin asiantuntemusta. Farmaseutti raportoi havainnot potilaasta hoitavalle lääkärille, joka arvioi akuuttien lääkemuutosten tarpeellisuuden ja tekee mahdolliset lääkitysmuutokset.  Ei-kiireelliset havainnot välitetään jatkohoitopaikkaan.

Iltapainotteinen osastofarmasia

KYSin päivystyksessä on työskennellyt osa-aikainen farmaseutti jo vuosia. Toukokuussa 2018 aloitettiin iltapainotteinen (klo 12.00–19.45) osastofarmasia. Farmaseutin päätehtävä on osallistua potilaiden kotilääkitysten selvittelyyn, lääkitysten turvatarkastuksiin sekä hoitohenkilökunnan koulutuksiin ja perehdytyksiin. Uuden toiminnan tavoitteena on parantaa sairaalaan saapuvien potilaiden lääkehoidon rationaalisuutta. Ensimmäisen viiden kuukauden aikana farmaseutti on tehnyt lähes 600 lääkityksen selvitystä, joista turvatarkastuksia on ollut 460 (taulukko 1).

Farmaseutin toteuttamat lääkityksen turvatarkastukset tai selvitykset eri ammattiryhmien ohjaamina.Päivystyspoliklinikan henkilökunnalle tehtiin sähköinen kysely iltapainotteisesta osastofarmasiasta. Kaikki vastanneet kokivat farmaseutin tekemät kotilääkityksen turvatarkastukset hyödyllisinä. 90 % vastanneista oli sitä mieltä, että ne ovat farmaseutin tärkein työtehtävä. Kehittämiskohteiksi henkilökunta ehdotti muun muassa farmaseutin työpanoksen lisäämistä aamuvuoroon ja viikonloppuihin. Henkilökunnan mielestä lääkityksen turvatarkastuksien avulla voidaan ennaltaehkäistä lääkkeiden aiheuttamia ongelmia ja siten lisätä potilasturvallisuutta.

Johtopäätökset

Terveydenhuollon henkilöstön tietämättömyys potilaan kotona käyttämistä lääkkeistä on yleistä, mikä altistaa potilasta lääkitysongelmille. Hoitajan, farmaseutin ja lääkärin yhteistyössä tekemä turvatarkastus auttaa potilaan käyttämän lääkityksen selvittämisessä sekä mahdollisten lääkitysongelmien kartoittamisessa ja niihin puuttumisessa.

Henkilöesittely: Leena Kuusikko

Leena Kuusikko

Sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, TtK
Osastonhoitaja, Varkauden kaupunki

Henkilöesittely Anu Ahonen

Anu Ahonen

Farmaseutti, LHA
Osastofarmaseutti, KYSin apteekki

Henkilöesittely Jouni Ahonen

Jouni Ahonen

FaT, LHKA
Sairaala-apteekkari, KYSin apteekki