SIC! Läkmedelsinformation från Fimea

Publicerad i nummer 2/2017

Fimea erbjuder tillförlitlig information om biosimilarer

Teman

Fimea erbjuder tillförlitlig information om biosimilarer

Biologiska läkemedel omfattas inte av generisk substition, utbyte av läkemedel, på apoteken. Därför byts de inte ut mot ett förmånligare, terapeutiskt jämförbart och utbytbart preparat på apoteken utan separat förskrivning av en läkare.

När biosimilarerna kommer ut i handeln blir priskonkurrens mellan de biologiska läkemedlen och påföljande läkemedelsbesparingar möjliga, men endast om läkarna är beredda att också förskriva biosimilarer. Läkarens kännedom om bakgrunderna till biosimilarernas kvalitet, effekt och säkerhet är då av största vikt.

Till Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimeas uppgifter hör att främja en rationell användning av läkemedel och att ta fram tillförlitlig och begriplig information om läkemedlen och läkemedelsbehandlingarna. Fimea koordinerar uppfyllandet av en plan för att främja ibruktagandet av biosimilarer på nationell nivå. Målet för åtgärderna i planen är att öka läkarnas, de farmaciutbildades och patienternas kännedom om biosimilarer. Planen ingår i programmet för genomförande av rationell läkemedelsanvändning, som styrs av social- och hälsovårdsministeriet.  Samtidigt stöder programmet verkställandet av författningsändringar som främjar ibruktagandet av biosimilarer.

Social- och hälsovårdsministeriets uppdaterade förordning om förskrivning av läkemedel (2.12.2010/1088) trädde i kraft i början av 2017. Förordningen innehåller följande skyldighet: "Om det för ett biologiskt läkemedel finns ett biosimilar tillgängligt, ska läkemedelsförskrivaren i första hand av dessa jämförbara och alternativa läkemedelspreparat välja det som har det förmånligaste priset. Om läkaren förfar på något annat sätt, ska han eller hon motivera valet medicinskt och anteckna motiveringen i journalhandlingarna." I enlighet med indikationerna för de biosimilarer som för närvarande är till salu i Finland har den ändrade förordningen stor betydelse för läkarna, som förskriver läkemedelsbehandlingar bland annat mot reumasjukdomar, psoriasis, inflammatoriska tarmsjukdomar, insulinbehandlad diabetes, cancersjukdomar, hematologiska sjukdomar, njursjukdomar, brist på tillväxthormon eller barnlöshet.

Fimea erbjuder på sin webbplats aktuell och tillförlitlig information om biosimilarer och om biologiska läkemedels utbytbarhet. Vårt syfte är att stå till tjänst för läkare som förskriver biologiska läkemedel och uppmuntra organisationer inom hälso- och sjukvården och läkarföreningar att skriva anvisningar som fyller deras egna behov för att garantera säkra läkemedelsbyten när det gäller biologiska läkemedel. Vi tar gärna emot feedback så att vi kan utveckla hela paketet om biosimilarer på våra webbsidor.

Genomförandeprogrammet för rationell läkemedelsbehandling

Genomförandeprogrammet hör till de projekt som är skriven i regeringsprogrammet och dess syfte är att förbättra helhetsvården av patienter och människornas funktionsförmåga samt att skapa förutsättningar för en kostnadseffektiv läkemedelsbehandling såväl ur patientens som ur samhällets synvinkel.

I genomförandet av programmet deltar utöver Fimea bland annat, FPA, THL, Valvira, Apotekareförbundet, Läkarförbundet, Finlands farmaciförbund, Duodecim och flera patientorganisationer.

Genomförandeprogrammet syftar bland annat till att främja ibruktagandet av biosimilarer och en ändamålsenligt allokerande av de begränsade resurserna utan att effekten hos patienternas läkemedelsbehandlingar äventyras av detta.

 

Henkilöesittely sv Päivi Ruokoniemi

Päivi Ruokoniemi

Päivi Ruokoniemi

Med.dr, specialistläkare i klinisk farmakologi och läkemedelsbehandling
Specialistläkare inom hälso- och sjukvård, överläkare, Fimea

Innehållspublicerare