SIC! Läkmedelsinformation från Fimea

Publicerad i nummer 1-2/2020

Diabetesläkemedel även för barn

Nytt om läkemedel

Diabetesläkemedel även för barn

©GettyImages / SDI Productions

Nya läkemedel som kommer ut på marknaden har traditionellt haft en officiell, godkänd indikation endast för vuxna. Det innebär att läkemedel ofta måste användas på barn utifrån bristande eller begränsad forskningsinformation. Ibland kan problemet även vara bristen på läkemedelsformer och -styrkor som passar för barnets ålder.

EU-förordningen om läkemedel för pediatrisk användning, som trädde i kraft 2007, fyller så småningom en lucka i medicineringen av barn: för alla nya läkemedel som är avsedda att lanseras på den europeiska marknaden ska det ingås avtal om ett pediatriskt prövningsprogram (Paediatric Investigation Plan, PIP) med Europeiska läkemedelsmyndighetens pediatriska kommitté (Paediatric Committee, PDCO), om den sjukdom som behandlas kan förekomma även hos barn.  Målet är att säkerställa att nya läkemedel systematiskt prövas även på barn och unga, så att de officiella indikationerna för nya läkemedel så fort som möjligt kan utvidgas att även omfatta minderåriga.

Tack vare prövningsprogrammen har diabetesläkemedel även indikationer för barn

På samma sätt som hos vuxna, förekommer vid sidan av typ 1-diabetes också i allt större grad även typ 2-diabetes hos barn och unga. På grund av det bör det upprättas ett pediatriskt prövningsprogram (minst från 10 års ålder) för läkemedel som är avsedda för behandlingen av typ 2-diabetes. De pediatriska prövningsprogrammen börjar så småningom ge resultat, dvs. kända diabetesläkemedel har även indikationer för barn. Indikationer för barn som Europeiska läkemedelsmyndigheten vetenskapliga kommitté för humanläkemedel har godkänt för diabetesläkemedel som finns till salu i Finland presenteras i tabell 1 (situationen 28.1.2020) 

Tabell 1. Diabetesläkemedel som har indikationer för barn.

Läkemedels­grupp

Aktiv substans

Handelsnamn

Officiellt godkänd indikation för barn (se noggrannare uppgifter i produktresuméerna)

Biguanid

metformin

Flera preparat

≥ 10 års ålder för behandling av typ 2-diabetes

Sulfonyliureat

glibenklamid

Amglidia

Neonatal diabetes

glimepirid

Amaryl, Glimepirid Krka

För behandling av typ 2-diabetes utan åldersgräns

Kort- och långverkande

samt kombinationsinsuliner

Actrapid

Ingen åldersgräns

Humulin NPH

Ingen information om barn

Protaphane

Ingen åldersgräns

Långverkande insulinanaloger och kombinationer av dem

insulin lispro*

Humalog

Ingen åldersgräns

Humalog Mix

Ingen åldersgräns

Insulin lispro Sanofi

Ingen åldersgräns

insulin aspart

NovoRapid

Från 1 års ålder

NovoMix 30

Från 10 års ålder

snabbare insulin aspart

Fiasp

Från 1 års ålder

insulin glulisin

Apidra

Från 6 års ålder

Långverkande insulinanaloger

insulin glargin 100 enheter/ml

Lantus,

Abasaglar

Från 2 års ålder

insulin glargin 300 enheter/ml

Toujeo

Från 6 års ålder

insulin determir

Levemir

Från 1 års ålder

insulin degludec

Tresiba

Från 1 års ålder

GLP1-receptoragonist

liraglutid

Victoza

≥ 10 års ålder för behandling av typ 2-diabetes

* förutom styrkan Humalog 200 enheter/ml, som endast har en indikation för vuxna

Pediatriska kommittén har dessutom godkänt prövningsprogram för åtminstone följande diabetesläkemedelsgrupper: för de flesta dipeptidylpeptidas 4 (DPP-4)-hämmare (gliptiner), natrium- och glukostransportprotein 2 (SGLT2)-hämmare (s.k. glukos­avlägsnare), GLP1-receptoragonister, gemensamma agonister för GLP1- och glukagonreceptorer och för moderna insuliner (insulin glargin, detemir, degludec, degludec/aspart, peglispro). Majoriteten av prövningsprogrammen innehåller 1–3 kliniska jämförelseprövningar och en kinetisk studie eller studier antingen separat eller som en del av den kliniska prövningen. Prövningsprogrammen innehåller också nya preparatformer och utvecklingen av innovativa doseringsvägar.

Däremot behöver ett pediatriskt prövningsprogram inte upprättas för modulatorer till PPAR-gammareceptorer, inklusive tiazolidindioner, dubbel-PPAR-modulatorer (”glitazarer”) och trippelmodulatorer. Även många diabetesläkemedel som länge varit på marknaden har godkänts endast för vuxna, eftersom det inte krävdes pediatriska prövningsprogram för läkemedel som släpptes ut på marknaden före läkemedels­förordningen. Ett undantag utgör sjukdomar som endast förekommer hos barn. Ett exempel på detta är oral suspension (Amglidia) som innehåller glibenklamid, vilken godkändes för behandlingen av neonatal diabetes år 2018. Det är fråga om ett särläkemedel för barn, fastän glibenklamid redan i flera decennier använts för behandlingen av typ 2-diabetes.

Indikationerna för nya diabetesläkemedel kan utvidgas

För många av de diabetesläkemedel som ännu är begränsade endast till behandlingen av vuxna torde indikationen i fortsättningen emellertid även kunna utvidgas till barn, såvida de planerade prövningarna är gjorda och resultaten av dem har utvärderats av myndigheterna. Detta förutsätter att nyttan med preparaten är större än eventuella nackdelar även för barn. Det faktum att diabetesläkemedel saknar indikationer för barn beror inte nödvändigtvis på att läkemedlen har bristande effekt eller inte är tillräckligt trygga för att användas på barn. Däremot kan det vara så att innehavaren av försäljningstillstånd för läkemedelspreparatet aldrig har ansökt om indikationer för vården av barn. Likväl kan det finnas forskningsinformation om användningen av läkemedlet på barn som insamlats genom akademisk forskning redan under flera år eller årtionden. Då det gäller gamla läkemedel blir den vårdande läkaren kanske varaktigt tvungen att stöda sig på den information som finns i litteraturen om användning av läkemedlet på barnpatienter.

Förordningen om läkemedel för pediatrisk användning

Förordningen om läkemedel för pediatrisk användning (EU 1901/2006 och 1902/2006) trädde i kraft den 26 januari 2007.

Det bör ingås ett avtal om ett pediatriskt prövningsprogram med Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) pediatriska kommitté (PDCO) om det är fråga om

  1. ett nytt läkemedel för vilket det inte tidigare finns försäljningstillstånd i Europa (artikel 7)
  2. ett läkemedel för vilket det redan finns försäljningstillstånd och som fortfarande har ett tilläggsskydd och man avser att ansöka om en utvidgning av försäljningstillståndet för nya indikationer, nya läkemedelsformer och nya administreringsvägar (artikel 8)

Alternativt kan för ett läkemedelspreparat ansökas om undantagstillstånd (waiver) för att inte utveckla det för barn, t.ex. om sjukdomen inte förekommer hos barn.

Till förordningens incitament hör bl.a. avgiftsfri vetenskaplig rådgivning om utvecklingen av pediatriska läkemedel samt en eventuell förlängning av preparatets skyddstid med 6 mån., vilken kan beviljas när prövningsprogrammet som avtalats om med EMA har färdigställts.

Förordningen om läkemedel för pediatrisk användning gäller inte biosimilarer, generiska läkemedel, naturläkemedel eller homeopatiska läkemedel.

Läs mer på webbplatserna:

Henkilöesittely: Eeva Sofia Leinonen sv

Eeva Sofia Leinonen

Eeva Sofia Leinonen

Med. dr., specialist i invärtesmedicin
Överläkare, Fimea

Henkilöesittely Ann Marie Tötterman

Ann Marie Tötterman

Ann Marie Tötterman

FaD, docent
Specialforskare, medlem i Pediatriska kommittén (PDCO), Fimea