Läkemedelsbiverkningar

Innehållspublicerare

Läkemedelsbiverkningar
Publicerad i nummer 3/2016

Biverkningar av läkemedel märkta med en svart triangel med spetsen nedåt övervakas särskilt noggrant

Du känner igen läkemedel som är föremål för utökad övervakning på den svarta triangeln med spetsen nedåt i produktuppgifterna. Syftet med utökad övervakning är att effektivt få information om nya preparat och tidigare okända biverkningar. Anställda inom hälso- och sjukvården och patienter uppmanas meddela om misstänkta biverkningar särskilt hos läkemedel som är under utökad övervakning.

Läkemedelsbiverkningar
Publicerad i nummer 3/2016

Anmälningar om misstänkt läkemedelsbiverkning 2015

År 2015 mottog Fimea 2 001 anmälningar om misstänkt läkemedelsbiverkning. Även i Finland mottogs några anmälningar om signaler som behandlats av kommittén för säkerhetsövervakning och riskbedömning av läkemedel (PRAC), exempelvis eventuell kalcifylax i samband med warfarin och ketoacidos som utvecklats under användning av glukosavlägsnare. Några andra nya signaler framkom inte nationellt.