Tillgänglighetsutlåtande

Tillgänglighetsutlåtande

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea strävar efter att garantera att alla dess webbplatser är tillgängliga enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019).

Genom lagen sätts EU:s s.k. tillgänglighetsdirektiv nationellt i kraft (Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2102 om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer).

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller webbtidningen Sic!

Fullgörandestatus

Innehållet i webbtidningen Sic! uppfyller delvis tillgänglighetskraven. Avvikelserna nämns nedan.

Tillgänglighetskraven tillämpas inte

Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster tillämpas inte på filformaten i de kontorsprogram som publicerats på webbplatsen före den 23 augusti 2018.

Icke tillgängligt innehåll

Material som publicerats före den 23 september 2019 är arkiverat innehåll som inte uppdateras eller behövs för att sköta ett pågående ärende hos myndigheten. (Lag om tillhandahållande av digitala tjänster, 17 § 3 mom.)

Webbartiklarnas figurer, tabeller och grafer har inte gjorts i HTML-format. I stället har det utarbetats tillgängliga textversioner av dem i PDF-format eller så har deras innehåll beskrivits i artikelns text. Figurer, tabeller och grafer publiceras i HTML-format före utgången av 2022.

Beredningen av detta tillgänglighetsutlåtande

Denna redogörelse har utarbetats den 23 september 2020

Utlåtandet baserar sig på Fimeas självutvärdering.

Respons och kontaktuppgifter

Respons på tillgängligheten kan skickas till Fimeas registratorskontor.

Kontaktinformation: kirjaamo@fimea.fi

PB 55, 00034 FIMEA

Tfn växel 029 522 3341

Uppföljningsförfarande

Om du upptäcker brister i tillgängligheten av tjänsten, bör du först påtala bristerna för den aktör som upprätthåller tjänsten. Det kan ta upp till 14 dagar innan du får svar. Om du inte är nöjd med svaret eller inte får något svar alls inom två veckor, kan du påtala detta för tillsynsmyndigheten.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet(at)rfv.fi
telefonnummer till växeln 0295 016 000