Medicintekniska produkter

Det anmälda organet säkerställer att en medicinteknisk produkt fungerar och är säker

De anmälda organen har en viktig roll när medicintekniska produkter lanseras på marknaden. Fimea utser anmälda organ som är verksamma i Finland och övervakar deras verksamhet. I synnerhet små och nystartade produkttillverkare har nytta av att det finns ett anmält organ i Finland.