Hyppää sisältöön

Lääkehoidon toteuttaminen vaatii erityistä osaamista

Lääkkeet
Julkaistu 19.3.2021

Lääkehoitoa toteutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden lisäksi esimerkiksi varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja vankiloissa. Lääkehoidon tehtäviin ja toteuttamiseen voi osallistua vain lääkehoidon koulutuksen saanut henkilö.

© GettyImages/Lordn

Lääkehoidon toteuttaminen on terveydenhuollon toimintaa riippumatta siitä, minkälaisessa ympäristössä sitä toteutetaan. Lääkehoitoon koulutettujen terveydenhuollon ammattihenkilöiden kuten sairaanhoitajien ja lähihoitajien tulee ensisijaisesti vastata yksikön lääkehoidon toteuttamisen kokonaisuudesta, yksiköstä riippumatta.  

Kaikissa lääkehoitoa toteuttavissa yksiköissä tulee olla riittävän yksityiskohtaisesti laadittu toiminta- tai työ yksikkökohtainen lääkehoitosuunnitelma, joka ohjaa käytännön lääkehoitoa. Työnantaja päättää työntekijöidensä välisestä tehtävänjaosta ja lääkehoitosuunnitelmassa kuvataan muun muassa missä laajuudessa kukin ammattityhmä osallistuu lääkehoidon toteuttamiseen ja kuinka eri ammattiryhmien osaaminen varmistetaan. Päivitetty Turvallinen lääkehoito -opas korostaa johdon vastuuta turvallisen lääkehoidon edellytysten järjestämisessä ja lääkehoitoa toteuttavan henkilöstön riittävän osaamisen arvioinnissa.

Työnantaja vastaa lääkehoidon toteuttamisesta sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä, joissa lääkehoidon toteuttaminen on jokapäiväistä, lääkehoitoa toteuttavat ensisijaisesti lääkehoitoon koulutetut terveydenhuollon ammattihenkilöt (Taulukko 1). Työnantajan on huolehdittava siitä, että jokaisessa työvuorossa on riittävästi terveydenhuollon ammattihenkilöitä vastaamaan lääkehoidon toteuttamisen kokonaisuudesta. Työantaja vastaa myös lääkehoitoa toteuttavien ammattihenkilöiden perehdytyksen ja täydennyskoulutuksen järjestämisestä.

Riittävän koulutuksen, kokemuksen, ammattitaidon sekä tehtävissä tarvittavan lääkehoidon osaamisen arviointi kuuluu normaaliin työnantajan rekrytointiprosessiin. Työnantajalla on oikeus päättää siitä, mitä lääkehoitoon liittyviä tehtäviä kukin ammattiryhmä tekee, ja riittävätkö ammattihenkilöiden ammatillisessa koulutuksessa saamat valmiudet tehtävien suorittamiseen vai tarvitsevatko he lisäkoulutusta.

Lääkehoidon osaaminen varmistetaan lääkehoitosuunnitelmassa määritellyllä tavalla aina ennen kuin työntekijä voi ryhtyä toteuttamaan lääkehoitoa itsenäisesti. Osaaminen varmistetaan työntekijän suorittaman tutkinnon, työtehtävien laajuuden ja yksikön ohjeiden mukaisesti. Vaativan lääkehoidon toteuttamiseen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt tarvitsevat tutkintoon sisältyvän osaamisen varmistamisen lisäksi lisäkoulutuksen ja yksikön lääkehoidosta vastaavan lääkärin allekirjoittaman kirjallisen luvan.

Taulukko 1. Lääkehoito, jota eri sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt voivat toteuttaa tutkintoon sisältyneen lääkehoidon koulutuksen perusteella. Lähde: Turvallinen lääkehoito -opas (2021).

Sosiaali- tai terveydenhuollon ammattihenkilö Lääkehoito, jota voi toteuttaa tutkintoon sisältyneen lääkehoidon koulutuksen perusteella
Lääkäri ja hammaslääkäri 

Vastuu lääkehoidon kokonaisuudesta
Lääkkeen määrääminen (hammaslääkäri: lääkkeen määrääminen vain hammaslääketieteelliseen tarkoitukseen)

Lääkehoidon toteuttaminen koulutuksen, osaamisen ja perehdytyksen mukaisesti

Sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, kätilö,
ensihoitaja AMK

Vastuu lääkehoidon toteutuksen suunnittelusta

Lääkkeiden tilaaminen

Lääkkeiden käyttökuntoon saattaminen ja jakaminen potilaskohtaisiksi annoksiksi

Lääkkeiden antaminen luonnollista tietä

Pkv- ja huumausainelääkkeiden käsittely
Injektion antaminen im., sc. ja id.

Röntgenhoitaja

Lääkkeiden tilaaminen

Lääkkeiden käyttökuntoon saattaminen ja jakaminen potilaskohtaisiksi annoksiksi

Lääkkeiden antaminen luonnollista tietä

Pkv- ja huumausainelääkkeiden käsittely

Injektion antaminen im., sc. ja id.

Lähihoitaja Lääkehoito siinä laajuudessa, kuin se on sisältynyt tutkintoon, esimerkiksi: lääkkeiden tilaaminen, lääkkeiden käyttökuntoon saattaminen ja jakaminen potilaskohtaisiksi annoksiksi sekä
lääkkeiden antaminen luonnollista tietä 
Proviisori, farmaseutti 

Lääkkeiden tilaaminen ja varastointi

Lääkkeiden käyttökuntoon saattaminen ja jakaminen potilaskohtaisiksi annoksiksi

Lääkevalmistus

Lääkeneuvonta

Kliinisen farmasian asiantuntijatehtävät

Optikko  Lääkehoidon toteuttaminen silmien tutkimukseen liittyen
Suuhygienisti  Lääkehoito siinä laajuudessa, kuin suun terveydenhuollon tehtävät edellyttävät: lääkkeiden tilaaminen vastaanottotoimintaa varten, lääkkeiden jakaminen potilaskohtaisiksi annoksiksi ja käyttökuntoon saattaminen ja lääkkeiden antaminen luonnollista tietä
Muu sosiaali- tai terveydenhuollon ammattihenkilö, jonka tutkintoon on
sisältynyt vähintään lähihoitajan
osaamisvaatimuksia vastaava määrä lääkehoidon opintoja
Lääkehoito siinä laajuudessa, kuin se on sisältynyt tutkintoon, esim. lääkkeiden tilaaminen, lääkkeiden käyttökuntoon
saattaminen ja jakaminen potilaskohtaisiksi annoksiksi sekä
lääkkeiden antaminen luonnollista tietä
Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilö, jonka tutkintoon ei ole sisältynyt vähintään lähihoitajan
osaamisvaatimuksia vastaavaa lääkehoidon koulutusta

Ei osallistu lääkehoidon toteuttamiseen, ennen kuin on suorittanut riittävät, lääkehoidon opinnot.

Kirjallinen lääkehoitolupa voi olla potilas-, lääke- tai antoreittikohtainen.

Lääkehoidon toteuttamisen vastuut ammattiryhmittäin

Lääkäri vastaa lääkehoidon kokonaisuudesta ja lääkärin vastuulla on lääkityksen aloittamisen ja lopettamisen lisäksi asiakkaan/potilaan kokonaislääkityksen tarkastaminen ja sen varmistaminen, ettei lääkityksessä ole haitallisia yhteisvaikutuksia tai päällekkäisyyksiä. Työnantajan vastuulla on varmistaa, että lääkärillä on työtehtäviensä edellyttämä lääkehoito-osaaminen. Jokaisella lääkärillä on lakiin perustuva velvoite ylläpitää ja kehittää ammattitaitoaan, ja työnantajan vastuulla on valvoa tämän toteutumista.  

Sairaanhoitaja ja sairaanhoitajana laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö (terveydenhoitaja, kätilö, ensihoitaja) voi koulutuksensa perusteella toteuttaa lääkehoitoa monipuolisesti (kuten lääkkeiden tilaaminen, jakaminen ja antaminen luonnollista tietä ja injektioina).

Vaativan lääkehoidon toteuttamiseen sairaanhoitajat tarvitsevat lisäkoulutuksen, osaamisen varmistamisen ja kirjallisen, yksikön lääkehoidosta vastaavan lääkärin luvan. Sairaanhoitajien toteuttamaksi vaativaksi lääkehoidoksi luokitellaan esimerkiksi ääreislaskimokatetrin asettaminen, laskimonsisäiset neste- ja lääkehoidot ja lääkehoidon toteuttaminen erityisantoreittejä pitkin (esimerkiksi epiduraalitilaan) tai erityisillä välineillä (esimerkiksi kipupumppu).

Sairaanhoitajat vastaavat lääkehoidon toteuttamisen kokonaisuudesta ja kantavat erityistä vastuuta siitä, että lääkehoito on yksikön asiakkaille/potilaille turvallista.

Lähihoitajien ammatillisen koulutuksen lääkehoidon opintojen määrä vaihtelee eri osaamisaloilla.  He voivat toteuttaa lääkehoitoa siinä laajuudessa, kuin se on sisältynyt opintoihin. Työnantajan tehtävänä on selvittää lähihoitajan saama lääkehoidon koulutus, varmistettava osaaminen ja sen perusteella arvioida, miltä osin lähihoitaja voi osallistua lääkehoidon toteuttamiseen. Lähihoitaja ei kuitenkaan voi vastata lääkehoidon toteuttamisen kokonaisuudesta yksikössä.

Vaativamman lääkehoidon toteuttamiseen lähihoitajat tarvitsevat lisäkoulutuksen, osaamisen varmistamisen ja kirjallisen luvan. Lähihoitajien toteuttamaksi vaativaksi lääkehoidoksi luokitellaan esimerkiksi pkv-lääkkeet, luonnollista tietä annettavat huumausainelääkkeet, injektioiden antaminen lihakseen ja ihon alle sekä perusliuosta sisältävän jatkoinfuusion vaihtaminen. Lähihoitajat eivät anna huumausainelääkkeitä injektiona muutoin kuin poikkeustilanteissa, esimerkiksi saattohoidossa.

Farmaseutit ja proviisorit pystyvät koulutuksensa perusteella tekemään lääkitysturvallisuutta edistäviä kliinisen farmasian asiantuntijatehtäviä, joilla voidaan tukea lääkärin ja muiden sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden työtä. Tällaisia ovat esimerkiksi lääkityslistan ajantasaisuuden tarkistaminen tai lääkehoidon arviointi.

Sosiaalihuollon ammattihenkilöt, joiden tutkintoon on sisältynyt vähintään lähihoitajan osaamisvaatimuksia vastaavat lääkehoidon opinnot (esim. geronomi) voivat osaamisen varmistamisen jälkeen toteuttaa lääkehoitoa siinä laajuudessa, kuin se on sisältynyt opintoihin. Vaativamman lääkehoidon toteuttamiseen he tarvitsevat osaamisen varmistamisen jälkeen myönnettävän kirjallisen luvan, esimerkiksi pääasiassa keskushermostoon vaikuttavan lääkehoidon toteuttaminen.

Muut sosiaali- tai terveydenhuollon ammattihenkilöt, joiden tutkintoon ei ole sisältynyt vähintään lähihoitajan osaamisvaatimuksia vastaavia lääkehoidon opintoja, tarvitsevat lääkehoidon koulutusta, osaamisen varmistamisen ja yksikön lääkehoidosta vastaavan lääkärin kirjallisen luvan aina ennen lääkehoidon toteuttamiseen osallistumista. Tarvittavan koulutuksen sisältö on arvioitava työtehtävissä tarvittavan osaamisen ja toimintayksikössä toteuttavan lääkehoidon vaatimusten mukaan. Kirjallinen lääkehoitolupa voi olla potilas-, lääke- tai antoreittikohtainen.

Kun riittävät opinnot suorittanut terveydenhuollon opiskelija toimii tilapäisesti terveydenhuollon ammattihenkilön tehtävissä (sijaisena), työnantaja määrittää hänelle kuuluvat lääkehoidon tehtävät huomioiden opiskelijan valmiudet ja työyksikön lääkehoidon vaativuuden. Opiskelijan osaaminen varmistetaan samoin kuin terveydenhuollon ammattihenkilöiltä.

Lääkäriksi, sairaanhoitajaksi tai muuksi laillistetuksi terveydenhuollon ammattihenkilöksi opiskelevan toimimisesta tilapäisesti laillistetun ammattihenkilön tehtävässä on säännökset terveydenhuollon ammattihenkilöasetuksessa. On työnantajan vastuulla arvioida, onko tilapäisesti laillistetun ammattihenkilön tehtävässä toimivalla opiskelijalla suoritettujen opintojen perusteella riittävät edellytykset sijaisuuden hoitamiseen ja varmistaa, että hänelle nimetty ohjaaja on tosiallisesti opiskelijan tavoitettavissa hänen työskentelynsä aikana.

Lääkehoidon toteuttaminen muissa kuin sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä

Pääperiaatteena on, että toteutetaan lääkehoitoa missä ympäristössä tahansa, tulee sen perustua riittävän yksityiskohtaisesti laadittuun toiminta- tai työyksikkökohtaiseen lääkehoitosuunnitelmaan, johon kaikkien lääkehoitoa toteuttavien tulee perehtyä.

Myös sosiaali- ja terveydenhuollon ulkopuolisissa yksiköissä työnantaja vastaa siitä, että lääkehoitoprosessi on turvallinen ja lääkehoitoa toteuttavilla työntekijöillä on siihen riittävä koulutus ja osaaminen. Mahdollisuuksien mukaan lääkehoitoa toteuttavat siihen koulutetut sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt.

Kirjallisuutta

Asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä 564/1994.

Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 28.6.1994/559.

Turvallinen lääkehoito. Opas lääkehoitosuunnitelman laatimiseen. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2021: 6.

Irja Hemmilä
TtM
Ylitarkastaja, Sosiaali- ja terveydenhuollon lupa- ja valvontavirasto Valvira
Kirsti Tolonen
Geriatrian erikoislääkäri
Ylilääkäri, Sosiaali- ja terveydenhuollon lupa- ja valvontavirasto Valvira
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedIn palvelussa

Lataa juttu julkarista Tulosta sivu

Kerro meille juttuideasi

Otamme mielellämme vastaan juttuideoita ja aiheita, joista voisimme kirjoittaa.