Hyppää sisältöön

Farmaseuttista osaamista tarvitaan turvallisen lääkehoidon varmistamisessa

Lääkkeet
Julkaistu 19.3.2021

Lääkehuollon tehtävänä on varmistaa lääkkeiden saatavuus sekä sosiaali- ja terveydenhuollossa että avohuollossa. Farmaseuttista osaamista tarvitaan myös potilaiden lääkehoidon onnistumisen varmistamisessa sekä turvallisten lääkehoitoprosessien kehittämisessä. Farmaseutit ja proviisorit voivat toimia useissa rooleissa lääkitysturvallisuuden varmistajina laajan lääkehoidon koulutuksensa perusteella.

Farmaseutti työskentelee.
© GettyImages/alvarez

Osastofarmasia ja kliinisen farmasian palvelut ovat yleistyneet etenkin julkisen terveydenhuollon yksiköissä. Farmaseuttista osaamista voitaisiin kuitenkin hyödyntää nykyistä enemmän ja laajemmin erilaisissa toimintaympäristöissä, joissa lääkehoitoa toteutetaan. Esimerkiksi sairaaloissa, terveyskeskuksissa, kotihoidossa ja sosiaalihuollon asumispalveluyksiköissä lääkehoito on usein vaativaa ja sitä toteutetaan päivittäin. Lääkehoitoja toteutetaan myös sellaisissa yksiköissä, joissa ei ole lääkehoidosta vastaavaa lääkäriä, eikä lääkehoidon toteutus ole jokapäiväistä, kuten esimerkiksi perhehoidon yksiköissä voi olla. Lääkehoitoja toteutetaan hyvin erilaisella lääkehoito-osaamisella ja koulutuksella. Lääkehoitosuunnitelmassa kuvataan eri ammattilaisten tehtävät ja osaaminen juuri kyseisessä yksikössä.

Jokaisen ammattilaisen osaamista tarvitaan

Keskeiset haasteet lääkkeiden järkevän käytön toteutumisessa ovat lääkehoidon kokonaisuuden hallinta ja se, että sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisilla ei ole ajantasaista tietoa potilaan tosiasiallisesti käyttämistä lääkkeistä. Näiden haasteiden ratkomiseen tarvitaan jokaisen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisen osaamista ja panosta. Olennaista on tunnistaa, ennaltaehkäistä ja ratkaista lääkehoidon ongelmia jo ennen kuin ne aiheuttavat lääkkeiden käyttäjälle haittoja.

Asiakkaan kokonaislääkitys sekä lääkehoidon aloittaminen ja lopettaminen ovat aina lääkärin vastuulla. Terveydenhuollon ammattihenkilöt, kuten sairaanhoitajat ja lähihoitajat, toteuttavat lääkärin määräämää lääkehoitoa ja välittävät lääkärille tietoa potilaan voinnista, arjen sujumisesta ja toimintakyvystä. He myös seuraavat lääkehoidon vaikutuksia.

Myös sairaaloissa ja terveyskeskuksissa työskentelevät farmasian ammattilaiset voivat tukea lääkärin ja muiden sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten työtä. He voivat esimerkiksi arvioida lääkehoidon tarvetta ja tarkoituksenmukaisuutta, tunnistaa lääkehoitoon liittyviä ongelmia ja ehdottaa ratkaisuja hoitavalle lääkärille, seurata lääkehoidon tavoitteiden saavuttamista sekä ohjata potilasta lääkkeen käytössä. Farmasian ammattilaisia työskentelee sairaala-apteekkien ja terveyskeskusten lisäksi myös esimerkiksi sairaanhoitopiireissä lääkitysturvallisuuskoordinaattorin nimikkeellä.

Avohuollossa apteekin farmaseuttisella henkilökunnalla on puolestaan tärkeä rooli neuvoa lääkkeen käytössä, mutta myös seurata, kuinka pitkäaikaissairas käyttää lääkettään, onko lääke vaikuttanut toivotulla tavalla ja onko pitkäaikaissairas havainnut ongelmia lääkettä käyttäessään. Tarvittaessa apteekista ohjataan ottamaan yhteyttä hoitavaan lääkäriin.

Kliinisen farmasian palvelut lääkitysturvallisuuden kehittämisessä

Farmaseuttista osaamista voidaan hyödyntää myös toimintayksikön lääkitysturvallisuuden kehittämisessä ja lääkehoidon riskien hallinnassa. Farmaseutit ja proviisorit voivat esimerkiksi auditoida sosiaali- ja terveydenhuollon yksikön lääkehoitoprosessin tai luoda yhtenäisiä toimintamalleja lääkkeiden käyttöön liittyvien vaaratapahtumien ehkäisemiseksi. He voivat myös kouluttaa ja perehdyttää henkilökuntaa yksikön lääkehoitoprosessiin, riskilääkkeisiin ja lääkehoitoihin.

Lisäksi farmaseutin tai proviisorin tehtäviin voi kuulua esimerkiksi lääkeinformaatiopalveluita, organisaatiokohtaisiin lääkehoitolupiin liittyvän osaamisen varmistamista, ohjeiden laatimista sekä lääkehoitosuunnitelman laatimista tai osallistumista sen laatimiseen.

Farmasian koulutus antaa laajan lääkehoidon osaamisen

Farmaseuttien ja proviisorien peruskoulutus antaa suoraan osaamisen lääkehuollon ja kliinisen farmasian tehtäviin. He voivat koulutuksensa perusteella tehdä esimerkiksi lääkityslistan ajantasaisuuden tarkistuksen tai lääkityksen tarkistuksen.

Lääkehoidon arvioinnin (LHA) osaaminen kuuluu nykyään perustutkintoon, mutta sen voi hankkia myös täydennyskoulutuksena tai tunnustamismenettelyn kautta. Lääkehoidon kokonaisarvioinnin erityispätevyyteen (LHKA) tarvitaan erillinen lisäkoulutus. Koulutuksensa perusteella farmasian ammattilainen voi osallistua eri tasoisten lääkehoitojen arviointien tekemiseen osana moniammatillista tiimiä.

Farmaseuttista osaamista hyödyntämällä voidaan varmistaa turvallisen lääkehoidon toteutumista niin sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä kuin avohuollossa.

Kirjallisuutta

Kumpusalo-Vauhkonen, ym. Moniammatillisuus ikäihmisten lääkkeiden järkevän käytön edistämisessä – kansallinen selvitys ja suositukset. Fimea kehittää, arvioi ja informoi - julkaisusarja 8/2016. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea 2016.

Rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelman Lääkehuollon rakenteet sote-järjestelmissä -työryhmän raportti. Lääkehuolto SOTE-toimintaympäristössä. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 6/2018.

Turvallinen lääkehoito-opas. Opas lääkehoitosuunnitelman laatimiseen. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2021: 6. 

Leena Reinikainen
Proviisori
Kehittämissuunnittelija, Fimea
Katri Hämeen-Anttila
FaT, dosentti
Tutkimus- ja kehittämispäällikkö, Fimea
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedIn palvelussa

Lataa juttu julkarista Tulosta sivu

Kerro meille juttuideasi

Otamme mielellämme vastaan juttuideoita ja aiheita, joista voisimme kirjoittaa.