Hyppää sisältöön

Lääkeinformaatioverkosto jatkaa turvallisen lääkehoidon edistämistä uudella rakenteella

Fimean toiminta Lääkkeet
Julkaistu 19.3.2021

Kansallinen Lääkeinformaatioverkosto toteuttaa lääkeinformaatiostrategiaa edistämällä strategiaan kirjattuja toimenpiteitä. Tavoitteena on tuoda esille luotettavien lääkeinformaation lähteiden ja työkalujen merkitystä turvallisen lääkehoidon toteutumisessa.

Ihmisiä kokoontuneena toimistoon.
© GettyImages/FangXiaNuo

Päivitetty lääkeinformaatiostrategia Lääkkeen käyttäjä lääkeinformaation keskiöön – Kansallinen lääkeinformaatiostrategia 2021‒2026 julkaistiin alkuvuodesta 2021. Samalla Lääkeinformaatioverkoston rakenne uudistettiin vastaamaan strategian neljää tavoitetta (kuvio 1).

Kuvio 1. Lääkeinformaatioverkoston rakenne strategiakaudella 2021–2026. Lähde: Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja 2/2021.

Lääkeinformaatioverkoston rakenne strategiakaudella 2021–2026. Lääkeinformaatio-verkoston toimintaa tukevat tutkimus- ja seuranta sekä lääkealan viestijät -työryhmät. Lääkeinformaatiostrategiassa kuvattuja tavoitteita ovat: ajantasainen lääkitystieto muodostaa perustan järkevälle lääkehoidolle, lääkkeenkäyttäjän osallisuus varmistaa lääkehoidon onnistumisen, luotettava lääkeinformaatio on käyttäjälähtöistä ja oikein suunnattua sekä SOTE-ammattihenkilöillä on työtehtävän edellyttämä lääkehoidon osaaminen.

Lisäksi Tutkimus ja seuranta- ja Lääkealan viestijät -työryhmät tukevat verkoston toimintaa. Koordinaatioryhmä koordinoi koko verkoston työtä ja sitä johtaa Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea.

Lääkeinformaatiostrategiaan kirjatut toimenpiteet suuntaavat verkoston toimintaa

Lääkeinformaatiostrategiaan on kirjattu 26 toimenpidettä, jotka on osoitettu eri työryhmille (kuvio 1).  Toimenpiteet on tunnistettu ja laadittu yhdessä Lääkeinformaatioverkoston jäsenten kanssa, ja osa niistä on jatkumoa edelliselle strategiakaudelle 2012‒2020.

Toimenpiteitä on suunnattu sekä lääkkeiden käyttäjille että sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöille. Nyt strategiaan kirjatut toimenpiteet eivät poissulje uusia strategiakauden aikana tunnistettavia toimenpiteitä, joita verkosto voi päättää lähteä edistämään. Strategiaan kirjattujen toimenpiteiden lisäksi verkosto voi niin päättäessään edistää myös uusia toimenpiteitä strategiakauden aikana.

Verkostolla ei ole käytössä erillistä resurssia, joten työryhmä ja sen jäsenet päättävät, millä tavoin ja millä resursseilla toimenpiteiden toteutus organisoidaan. Työryhmä voi myös kutsua verkoston muita jäseniä tai ulkopuolisia toimijoita toteuttamaan toimenpiteitä. Tämä mahdollistaa parhaan mahdollisen asiantuntijajoukon kokoamisen ja yhteisen tekemisen yli organisaatiorajojen. Verkoston toiminta on julkista ja avointa ja sitä voi seurata Innokylästä.

Lääkeinformaatioverkosto nostaa esille luotettavia lääkeinformaation lähteitä ja työkaluja

Taulukkoon 1 on koottu esimerkkejä toimenpiteistä, joilla Lääkeinformaatioverkosto tuo esille luotettavien lääkeinformaation lähteiden ja työkalujen merkitystä turvallisen lääkehoidon toteutumisessa. 

Taulukko 1. Esimerkkejä toimenpiteistä, joilla Lääkeinformaatioverkosto edistää turvallista lääkehoitoa.

Tavoite/työryhmä Toimenpide

Ajantasainen lääkitystieto muodostaa perustan järkevälle lääkehoidolle

Jatkamme viestintää ajantasaisen lääkityslistan laadinnasta ja
ylläpidon merkityksestä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöille sekä lääkkeiden käyttäjille.
Lääkkeen käyttäjän osallisuus varmistaa
lääkehoidon onnistumisen

Selvitämme, mikä on erityisryhmien ja Suomen vieraskielisten vähemmistöjen mahdollisuus saavuttaa olemassa olevaa, luotettavaa lääkeinformaatiota ja vastaamme näihin erityistarpeisiin, esimerkiksi selkokielistä materiaalia laatimalla.

Viestimme olemassa olevien, luotettavien lääketiedon lähteiden ja
työkalujen hyödyntämisestä käytännössä. 

Luotettava lääkeinformaatio on
käyttäjälähtöistä ja oikein suunnattua

Osallistumme tarpeiden ja resurssien mukaan kansalliseen tiedonhallinnan ja digitaalisten työvälineiden kehittämiseen osana lääkeasioiden tiekartan toimeenpanoa, esimerkiksi kansallista
lääketietovarantoa koskeviin jatkotoimenpiteisiin.

Nostamme esille lääkkeiden ympäristövaikutuksia ja mahdollisuuksia
vähentää niitä, esimerkiksi viestimällä siitä, että lääkkeen käyttäminen ohjeen mukaan on myös ympäristöteko.

Sosiaali- ja terveydenhuollon
ammattihenkilöllä on työtehtävän
edellyttämä lääkehoidon osaaminen

Jatkamme Lääkeinformaatioverkoston käynnistämien tilaisuuksien,
Lääkehoidon opettajien monialaisen foorumin (LOMF) ja Lääkeinformaatiofoorumin, toteuttamista.

Olemme mukana levittämässä tietoa päivitetystä Turvallinen
lääkehoito -oppaasta.

Tutkimus ja seuranta -työryhmä

Seuraamme ja arvioimme lääkeinformaatiostrategian toteutumista ja verkoston toimintaa.

Viestimme lääkeinformaation kehittymiseen liittyvästä tutkimustiedosta.

Lääkealan viestijät -työryhmä Tukee lääkeinformaatioverkoston viestintää verkostosta ulospäin.

Lääkeinformaatioverkostossa on mukana aikaisempaa enemmän toimijoita

Verkoston työryhmiin ilmoittautui kaikkiaan 65 eri organisaatiota ja noin 160 henkilöä ympäri Suomea. Organisaatiot ja heidän edustajansa saivat itse valita työryhmän tai -ryhmät, joista olivat kiinnostuneita.

Verkostossa on mukana laajasti lääkeinformaation tuottajia, käyttäjiä ja levittäjiä. Jokaisessa työryhmässä on mukana lääkkeiden käyttäjiä. Tällä halutaan lisätä entisestään lääkkeen käyttäjien osallistamista lääkeinformaation kehittämisessä.

Kirjallisuutta

Fimea. Lääkkeen käyttäjä lääkeinformaation keskiöön. Kansallinen lääkeinformaatiostrategia 2021–2026. Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja 2/2021. Kuopio: Fimea 2021.

Kansallinen Lääkeiformaatioverkosto Innokylässä. www.innokyla.fi 

Päivi Kiviranta
Lääkeainekemisti, FT
Kehittämissuunnittelija, Fimea
Katri Hämeen-Anttila
FaT, dosentti
Tutkimus- ja kehittämispäällikkö, Fimea
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedIn palvelussa

Lataa juttu julkarista Tulosta sivu

Kerro meille juttuideasi

Otamme mielellämme vastaan juttuideoita ja aiheita, joista voisimme kirjoittaa.