Hyppää sisältöön

Tiedä ja toimi -kortit tukevat ikäihmisten lääkitysturvallisuutta

Fimean toiminta Lääkkeet
Julkaistu 22.4.2022

Kotona asuvien iäkkäiden henkilöiden lääkitysturvallisuuteen liittyy haasteita, joita voidaan ehkäistä neuvoilla ja opastuksella. Uudeksi työkaluksi tähän on laadittu lääkitysturvallisuuden Tiedä ja toimi -kortit, joita voi vapaasti käyttää iäkkäiden henkilöiden ja heidän omaistensa neuvonnassa.

© GettyImages/vorDa

Monilääkitys lisää riskiä lääkkeiden yhteisvaikutuksille ja lääkehaitoille. Kotona asuville monisairaille iäkkäille henkilöille lääkehoidon kokonaisuuden hallitseminen saattaa olla haasteellista. Omaisten ja läheisten tuki ikäihmisen lääkitysturvallisuuden varmistajana onkin usein merkittävä, sillä he seuraavat iäkkään henkilön vointia läheltä.

Ei riitä, että lääkäri määrää oikeanlaisen lääkityksen. Myös lääkehoidon toteutumisesta täytyy huolehtia riittävällä tarkkuudella. Lääkehoidon turvallisuuden vaarantuminen voi aiheuttaa vakaviakin haittoja. Kotona lääkitysturvallisuus vaarantuu tyypillisesti lääkkeiden säilyttämisen tai ottamisen aikana.

Kotona lääkitysturvallisuus vaarantuu tyypillisesti lääkkeiden säilyttämisen tai ottamisen aikana.

Hiljattain julkaistu Asiakas- ja potilasturvallisuusstrategia korostaa yhteistyön merkitystä monivaiheisessa lääkehoitoprosessissa. Lääkitysturvallisuuden takaaminen edellyttää saumatonta yhteistyötä kaikkien iäkkäiden henkilöiden lääkehoitoon osallistuvien kuten avoapteekkien ja omaishoitajien sekä muiden hoidosta vastaavien tahojen kesken.

Jaettu ja yhteinen päätöksenteko (shared decision making) terveydenhuollon ammattilaisen ja iäkkäiden henkilöiden kesken on aina ensisijainen toimintatapa, kun tehdään päätöksiä hoidosta, johon kuuluu myös lääkkeet. Mikäli iäkäs henkilö ei halua tai pysty osallistumaan hoitoaan koskevaan päätöksentekoon, näissä tilanteissa omaisten tai muiden luotettujen henkilöiden rooli korostuu myös lääkitysturvallisuuden edistämisessä.

Ota Tiedä ja toimi -kortit neuvonnan tueksi

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisemaan Turvallisesti kaiken ikää – Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn ohjelmaan 2021–2030 on kirjattu tavoite tarjota iäkkäille henkilöille, heidän omaisilleen ja läheisilleen ymmärrettävää tietoa lääkitysturvallisuudesta ja lääkkeiden yhteydestä myrkytysvaaraan.

Toimenpiteen käytännön toteuttamiseksi on tuotettu kaksi Tiedä ja toimi -korttia lääkitysturvallisuudesta. Toinen kortti on suunnattu kotona asuville iäkkäille henkilöille itselleen ja toinen heidän omaishoitajilleen.

Kortti opastaa, milloin lääkitysturvallisuus voi vaarantua ja kuinka sitä voi parantaa kotona.

Kortti opastaa, milloin lääkitysturvallisuus voi vaarantua ja kuinka sitä voi parantaa kotona. Lisäksi korteissa on useita lisätiedon lähteitä. Kortit ovat maksutta kaikkien saatavilla verkossa. Niitä voi hyödyntää neuvonnan tukena verkkoversiona tai tarvittaessa tulostaa iäkkäälle tai hänen omaiselleen paperisena.

Huomio muutoksiin

Ikäihmisten haavoittuvuus lääkkeiden haitoille tai jopa myrkytyksille on seurausta ikääntymismuutoksista, kuten alentuneesta munuaisfunktiosta, vähentyneestä lihasmassasta, elimistön suhteellisen vesimäärän vähentymisestä sekä lisääntyneestä rasvan osuuden lisääntymisestä.

Näiden ikääntymismuutosten vuoksi normaali aikuisten annos lääkettä voi aiheuttaa haittoja, vaikka ikäihminen olisikin sietänyt lääkettä aikaisemmin.

Iäkkään ihmisen ja hänen omaisensa kanssa kannattaa keskustella aktiivisesti lääkityksestä, pyytää heitä osallistumaan päätöksentekoon. Ikääntymisen aiheuttamien fysiologisten muutosten lisäksi tarkkaavaisuutta vaaditaan erityisesti siirtymätilanteissa. Tällaisia ovat esimerkiksi tilanteet, joissa ikäihminen siirtyy sairaalahoidosta jatkohoitoon tai sairaalasta takaisin kotiin.

Siirtymätilanteisiin tiedetään liittyvän lisääntyvien lääkehaittojen riski sairaalassa aloitettujen uusien lääkkeiden tai tehtyjen lääkitysmuutosten vuoksi. Lisäksi ajantasainen tieto lääkityksestä ei aina siirry hoitolaitoksesta toiseen siirtymätilanteissa tai kotona ei osata toteuttaa oikein uutta lääkitystä.

Tunnista ja ehkäise riskit ja ongelmat

Lääkehoidon ongelmien tunnistamiseksi on kehitetty itsearviointimittari, LOTTA-tarkistuslista, jonka avulla iäkäs henkilö voi omatoimisesti tai yhdessä omaisen kanssa selvittää mahdollisia lääkehoitoon liittyviä riskejä. Ilmaiseksi verkosta saatavilla olevaa lomaketta voivat hyödyntää myös terveydenhuollon ammattilaiset potilaan lääkehoidon onnistumisen selvittämisessä.

Lääkehoidon arviointi, johon osallistuu lääkärin lisäksi usein myös hoitaja ja farmasian ammattilainen, on yksi keino hallita lääkehoitoon liittyviä riskejä ja ongelmia. Arviointi kannattaa tehdä tilanteissa, joissa iäkkäällä on paljon lääkkeitä käytössä, iäkäs tai hänen omaisensa epäilee lääkityksen aiheuttavan haittoja tai lääkityksessä tapahtuu muutoksia. Joskus riittää myös kevyempi lääkehoidon tarkistus, jonka voi suorittaa lääkäri tai farmasian ammattilainen.

Laajemmassa arvioinnissa käydään läpi perusteellisesti ikäihmisen lääkityksen tarve ja tarkoituksenmukaisuus sekä lääkkeistä mahdollisesti aiheutuvat ongelmat. Lääkehoidon arviointi edellyttää aina yhteistyötä ikäihmisen tai hänen omaistensa kanssa.

Arviointeja toteutetaan moniammatillisena yhteistyönä terveydenhuollon yksiköissä, joissa on valmiudet arviointitoimintaan. Lisäksi arviointeja tarjoaa yksityiset apteekit, joissa työskentelee lääkehoidon arviointeihin pätevöityneitä farmasian ammattilaisia.

Tiedä ja toimi -kortit

Turvallinen lääkehoito – iäkkäät. Tiedä ja toimi. (THL, 2022)

Iäkkään turvallinen lääkehoito – omaishoitajat. Tiedä ja toimi. (THL, 2021)

Trygg läkemedelsbehandling för äldre – närståendevårdare. Faktablad. (THL, 2021)

Lääkehoidon onnistumisen tarkistuslista (LOTTA)

Ohjeet tarkistuslistan käyttöön (Fimea) 

LOTTA-tarkistuslista (Fimea) 

Kirjallisuutta

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea. Lääkehoidon tietopaketit. Lääkehoidon moniammatillinen arviointi, 5/2017 (Fimea)

Lääkehoidon turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea. Lääkehoidon tietopaketit. Lääkehoidon ongelmien tunnistaminen ja ehkäisy, 3/2018 (Fimea)

Smith F, ym. Assisting people with dementia with their medicines: experiences of family carers. Int J Pharm Pract 2015; 23: 44–51.

Sosiaali- ja terveysministeriö. Asiakas- ja potilasturvallisuusstrategia ja toimeenpanosuunnitelma 2022–2026. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2022:2. Helsinki (Valto)

Sosiaali- ja terveysministeriö. Turvallisesti kaiken ikää – Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn ohjelma 2021–2030 sekä selvitys kustannuksista. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2020:33. Helsinki (Valto)

Tomlinson J, ym. Post-discharge medicines management: the experiences, perceptions and roles of older people and their family carers. Health Expectations 2020; 23: 1603–13.

Wagle KC, ym. Caregiver-based Interventions to Optimize Medication Safety in Vulnerable Elders: A Systematic Evidence-based Review. J Am Geriatr Soc 2018; 66: 2128–35.

Johanna Jyrkkä
Dosentti, FaT, TtK
Tutkija, Fimea
Riitta Koivula
YTT, sh
Kehittämispäällikkö, Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedIn palvelussa

Lataa juttu julkarista Tulosta sivu

Kerro meille juttuideasi

Otamme mielellämme vastaan juttuideoita ja aiheita, joista voisimme kirjoittaa.