Hyppää sisältöön

Lääke75+-tietokanta edistää iäkkäiden lääkitysturvallisuutta

Fimean toiminta Lääkkeet
Julkaistu 19.3.2021

Lääkkeiden asianmukainen määrääminen ja käyttö ovat potilasturvallisuuden tärkeimpiä tekijöitä. Lääkitysturvallisuutta edistetään parantamalla terveydenhuollon ammattilaisten osaamista ja tarjoamalla helppokäyttöisiä työvälineitä päätöksenteon tueksi. Fimean ylläpitämä Lääke75+-tietokanta auttaa lääkkeen soveltuvuuden arvioinnissa iäkkäille.

Nainen hieroo vanhuksen olkapäätä.
© GettyImages/PIKSEL

Ikääntyessä pitkäaikaissairaudet ja monilääkitys yleistyvät. Useiden lääkeaineiden samanaikainen käyttö lisää yhteisvaikutusten riskiä, ja samaan aikaan elimistön fysiologiset muutokset herkistävät ikäihmiset lääkehoidon haitoille.

Muutokset lääkeaineiden jakautumisessa, metaboliassa ja erittymisessä johtavat muun muassa kohonneisiin lääkeainepitoisuuksiin ja pidentyneisiin lääkkeiden vaikutusaikoihin, mikä haastaa terveydenhuollon ammattilaisia lääkehoidon suunnittelussa ja toteuttamisessa. Pitkäaikaissairauksien vuoksi monilääkitys on usein perusteltua.

Asianmukaisen ja turvallisen lääkehoidon toteuttamisessa tulee kiinnittää erityistä huomiota lääkevalintaan, lääkkeen tarpeeseen ja annostukseen. Lääkitysturvallisuuden takaamiseksi tarpeelliseksikin katsotun lääkkeen annos tulisi tarkistaa säännöllisesti osana lääkehoitoon liittyvien riskien hallintaa.

Lääkitysturvallisuudella tarkoitetaan lääkkeiden käyttöön ja lääkehoidon toteutukseen liittyvää turvallisuutta. Varmistaakseen lääkehoidon asianmukaisuuden ja turvallisuuden, terveydenhuollon organisaatiot ja ammattilaiset suunnittelevat ja toteuttavat toimenpiteitä, joilla pyritään ennaltaehkäisemään, korjaamaan ja välttämään lääkkeiden käyttöön liittyviä haittatapahtumia (adverse event, AE), haittavaikutuksia (adverse drug reaction, ADR) sekä lääkitysvirheitä (medication error, ME).

Fimean ylläpitämän kansallisen Lääke75+-tietokannan tarkoitus on tukea ja ohjata järkevää ja turvallista lääkkeenmääräämistä iäkkäille perusterveydenhuollossa. Tietokanta on suunnattu ensisijaisesti terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön, mutta se on myös lääkkeiden käyttäjien ja heidän läheistensä saatavilla maksutta Fimean Lääkehaun kautta, myös ruotsin- ja englanninkielisenä (www.fimea.fi/laakehaut_ja_luettelot/laakehaku). Ammattilaiset voivat käyttää tietokantaa myös Duodecim Lääketietokannan Vanhus ja lääke -osion kautta.

Tietokannassa lääkeaineet on luokiteltu neljään luokkaan (A-B-C-D) (taulukko 1). Lääkeaineiden luokittelu ja arviointi perustuu asiantuntijatyöryhmän yhteiseen näkemykseen ja päätöksenteossa hyödynnetään kansainvälisiä suosituksia, lääkehaittariski- ja yhteisvaikutustietokantoja sekä tuoreinta tutkimustietoa. Työryhmään kuuluu geriatreja, proviisoreita ja kliinisen farmakologian asiantuntijoita eri puolilta Suomea.

Tietokantaan sisällytetään lääkeaineet, joilla on vähintään 500 käyttäjää vuosittain 75 vuotta täyttäneiden ikäryhmässä. Näin ollen tietokanta sisältää suosituksen sellaisten lääkeaineiden turvallisuudesta, joita suomalainen ikääntynyt väestö todellisuudessa käyttää. Käyttäjämäärien seurannan lisäksi tietokantaan voidaan sisällyttää myös muita lääkkeitä asiatuntijatyöryhmän päätöksellä. Myös tietokannan käyttäjiltä otetaan vastaan perusteltuja ehdotuksia tietokantaan sisällytettävistä lääkkeistä.

Taulukon 1 sisältö kuvattuna saavutettavassa pdf-tiedostossa.

Miten tietokanta edistää turvallista lääkehoitoa?

Toisin kuin useimmat kansainväliset suositukset, Lääke75+-tietokanta ei vain listaa ikäihmisillä vältettäväksi suositeltuja lääkkeitä, vaan ohjaa lääkevalintaa laajemmin (taulukko 2).

Lääkeainekohtainen suositusteksti antaa tietoa lääkkeen annostelusta, lääkkeen käyttöön liittyvistä riskeistä sekä mahdollisista käyttörajoituksista ottaen huomioon ikääntymismuutokset, kuten munuaisten heikentyneen toiminnan. Suositustekstit huomioivat myös lääkeaineen mahdolliset yhteisvaikutukset, joko spesifisti kertomalla yhteisvaikutuksesta tietyn lääkeaineen kanssa tai varoittamalla, jos lääkeaineella on paljon merkittäviä yhteisvaikutuksia eri lääkeaineiden kanssa. Lääkeaineen vaikutus lääkehaittakuormaan ilmaistaan vakiosanoin: antikolinerginen, serotonerginen, sedatiivinen.

Iäkkään turvallinen lääkehoito edellyttää, että lääke on käyttötarkoitukseen nähden käyttäjälleen asianmukainen. C-luokkaan kuuluvat lääkkeet ovat iäkkäillä käyttökelpoisia, mutta niihin liittyvät riskit, eli haitta- ja yhteisvaikutusten mahdollisuus, on usein lisääntynyt tai niiden annostelua täytyy muuttaa ikääntymismuutosten vuoksi. Turvallisen lääkehoidon takaamiseksi näitä lääkkeitä käytettäessä tulee huolehtia riittävästä seurannasta lääkehaittojen havaitsemiseksi ja harkita lääkeannoksen pienentämistä, annosvälin pidentämistä tai lääkkeen käytön rajoittamista mahdollisimman lyhyeksi ajanjaksoksi.

D-luokkaan kuuluvien lääkeaineiden haittavaikutusriski ylittää tavallisesti hoidosta saatavan kliinisen hyödyn, mikä vaarantaa usein iäkkäiden lääkitysturvallisuutta. Käyttö on kuitenkin mahdollista erityistapauksissa ainakin hyväkuntoisilla iäkkäillä, jos turvallisempaa ja yhtä tehokasta hoitovaihtoehtoa ei ole saatavilla.

Taulukon 2 sisältö kuvattuna saavutettavassa pdf-dokumentissa. 

Tietokantaa tulkittaessa on tärkeä muistaa, että luokittelun tarkoituksena ei ole rajoittaa lääkkeiden käyttöä, vaan ohjata lääkehoitoa turvallisempaan ja tarkoituksenmukaisempaan suuntaan. Lääkkeen ja hoidon valinta perustuu aina lääkärin tekemään yksilölliseen arvioon, ja vaikka lääke olisi luokiteltu iäkkäillä vältettäväksi, niiden käyttö voi yksittäisen iäkkään kohdalla olla välttämätöntä.

Mikäli lääkekuorma tai yksittäinen käytössä oleva lääke huolestuttaa käyttäjää tai hänen läheisiään, apua voi kysyä lääkkeen määränneeltä lääkäriltä tai apteekkihenkilökunnalta. Lääkehoito on kuitenkin aina aloitettava ja lopetettava lääkärin valvonnassa.

Lääkitysturvallisuus on kehittymässä oikeaan suuntaan

Lääke75+-tietokanta on osoittautunut nopeaksi ja helppokäyttöiseksi työkaluksi, jota terveydenhuollon ammattilaiset käyttävät aktiivisesti lääkkeiden turvallisuuden varmistamiseksi. Fimea seuraa järkevän lääkkeiden käytön edistämiseksi tehtyjen toimien vaikuttavuutta ja lääkkeiden käytön kehitystä vuosittain indikaattoreiden avulla. Kelan reseptirekisteriin perustuvat tiedot 75 vuotta täyttäneiden suomalaisten korvattavista lääkeostoista osoittavat, että vältettäväksi suositeltujen D-luokan lääkkeiden käyttäjien osuus on laskenut vuosien 2017–2019 aikana 22,1 %:sta 20,9 %:iin. Tämä voi osittain kertoa lääkkeiden määräämiskäytännöissä tapahtuneista muutoksista, mutta toistaiseksi käytön vähenemisen syitä ei ole selvitetty tarkemmin. Koska vältettävien lääkkeiden käyttö heikentää lääkitysturvallisuutta lisäten haittatapahtumien riskiä, niiden käytön vähentyminen valtakunnallisesti kertoo ikääntyneiden lääkehoidon olevan kehittymässä hyvään ja turvallisempaan suuntaan.

Kirjallisuutta

Jauhonen HM, Jyrkkä J. Monilääkitys ja lääkekustannukset kasvussa iäkkäillä. Sic! 2020; (10)3. 

Jyrkkä J. Miten Lääke75+-tietokanta tehdään? Sic! 2019; (9)1–2: 34–35. 

Lääke75+ Fimea.fi

Schepel L. Strategies for Medication Safety: An organization-based approach focusing on high-alert medications and clinical pharmacy services in Helsinki University Hospital. Väitöskirja. Helsingin yliopisto, 2018.

Jasmin Paulamäki
Proviisori
Tutkija, Tampereen yliopisto ja Fimea
Johanna Jyrkkä
Dosentti, FaT, TtK
Tutkija, Fimea
Esa Jämsen
Geriatrian tenure track -professori ja ylilääkäri
Tampereen yliopisto ja Tays, geriatrian vastuualue
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedIn palvelussa

Lataa juttu julkarista Tulosta sivu

Kerro meille juttuideasi

Otamme mielellämme vastaan juttuideoita ja aiheita, joista voisimme kirjoittaa.