Hoppa till innehåll

Databasen Medicin75+ främjar läkemedelssäkerheten för äldre

Fimeas verksamhet Läkemedel
Publicerad 19.3.2021

Ändamålsenligheten av förskrivningen och användningen av läkemedel är de viktigaste faktorerna för patientsäkerheten. Läkemedelssäkerheten främjas genom att förbättra kompetensen av yrkesutbildade inom hälso- och sjukvården samt erbjuda användarvänliga arbetsredskap som stöd för beslutsfattandet. Databasen Medicin75+ som upprätthålls av Fimea hjälper vid utvärderingen av lämpligheten av läkemedel för äldre.

En kvinna och en gammal kvinna.
© GettyImages/PIKSEL

När man blir äldre blir kroniska sjukdomar och multimedicinering vanligare. Användning av flera läkemedel samtidigt ökar risken för interaktioner, och dessutom gör de fysiologiska ändringarna i kroppen äldre personer mer känsliga för läkemedelsbehandlingens biverkningar.

Förändringar i läkemedlens distribution, metabolism och utsöndring leder till bland annat förhöjda läkemedelshalter och förlängda verkningstider för läkemedel, vilket gör planeringen och genomförandet av läkemedelsbehandlingen utmanande för hälso- och sjukvårdspersonalen. På grund av kroniska sjukdomar är multimedicinering ofta motiverad.

Vid genomförandet av ändamålsenlig och säker läkemedelsbehandling bör man fästa särskild uppmärksamhet vid valet av läkemedel, läkemedelsbehovet och doseringen. För att garantera läkemedelssäkerheten bör även dosen av läkemedel som anses nödvändiga kontrolleras regelbundet som en del av läkemedelsbehandlingens riskhantering.

Med läkemedelssäkerhet avses säkerheten i samband med användning av läkemedel och genomförandet av läkemedelsbehandling. För att säkerställa ändamålsenligheten och säkerheten av läkemedelsbehandlingen planerar och genomför organisationer och yrkesutbildade inom hälso- och sjukvården åtgärder, med vilka man strävar efter att förebygga, korrigera och undvika incidenter (adverse event, AE), biverkningar (adverse drug reaction, ADR) och medicineringsfel (medication error, ME) vid användningen av läkemedel.

Syftet med databasen Medicin75+ som upprätthålls av Fimea är att stöda och styra rationell och säker läkemedelsordination till åldringar inom primärvården. Databasen är i första hand avsedd för användning av yrkesutbildade inom hälso- och sjukvården, men den är också tillgänglig för läkemedelsanvändare och deras närstående avgiftsfritt via Fimeas söktjänst för läkemedel, även på svenska och engelska. Yrkespersoner kan använda databasen också via Duodecims läkemedelsdatabas under Vanhus ja lääke.

Läkemedlen i databasen är klassificerade i fyra klasser (A-B-C-D) (tabell 1). Klassificeringen och utvärderingen av läkemedlen grundar sig på expertgruppens gemensamma bedömning och vid beslutsfattandet utnyttjas internationella rekommendationer, databaser för biverkningsrisker och interaktioner samt nyaste forskningsdata. Arbetsgruppen omfattar geriatriker, provisorer och sakkunniga inom farmakologi från olika delar av Finland.

Textmotsvarighet för tabell 1 i tillgänglig form (pdf). 

I databasen inkluderas de läkemedel som har minst 500 användare årligen i åldersgruppen för personer över 75 år. Således innehåller databasen en rekommendation om säkerheten av sådana läkemedel som den äldre finska befolkningen i verkligheten använder. Förutom uppföljning av användarantal kan man i databasen också inkludera andra läkemedel genom expertgruppens beslut. Också användare av databasen kan framlägga motiverade förslag till läkemedel som ska inkluderas i databasen.

Hur främjar databasen säker läkemedelsbehandling?

Till skillnad från de flesta internationella rekommendationerna listar inte databasen Medicin75+ endast de läkemedel vars bruk på åldringar enligt rekommendationer ska undvikas, utan styr läkemedelsvalet i större utsträckning (tabell 2).

Textmotsvarighet för tabell 2 i tillgänglig form (pdf). 

Den läkemedelsspecifika rekommendationstexten ger information om läkemedlets dosering, riskerna förknippade med läkemedlets användning och eventuella begränsningar i användningen med beaktande av åldersförändringar, såsom försvagad njurfunktion. Rekommendationstexterna beaktar också läkemedlets eventuella interaktioner, antingen genom att specifikt berätta om interaktioner med ett visst läkemedel eller genom att varna om att läkemedlet har flera betydande interaktioner med olika läkemedel. Läkemedlets effekt på biverkningsbördan anges med standardorden: antikolinergisk, serotonergisk, sedativ.

Säker läkemedelsbehandling av äldre förutsätter att läkemedlet är ändamålsenligt för sin användare med tanke på användningssyftet. Läkemedel i C-klassen är användbara på åldringar, men riskerna förknippade med dem, dvs. risken för biverkningar och interaktioner, är ofta högre eller deras dosering måste ändras på grund av åldersförändringar. För att garantera säker läkemedelsbehandling ska man vid användning av dessa läkemedel säkerställa tillräcklig uppföljning för att upptäcka biverkningar och överväga minskning av dosen, förlängning av dosintervallet eller begränsning av läkemedlets användning till en så kort tidsperiod som möjligt.

Biverkningsrisken av läkemedel i D-klassen överskrider vanligtvis den kliniska nyttan av behandlingen, vilket ofta äventyrar äldre patienters läkemedelssäkerhet. Användning är dock möjlig i specialfall, åtminstone på åldringar i gott skick, om ett säkrare eller lika effektivt behandlingsalternativ inte finns tillgängligt.

Vid tolkning av databasen är det viktigt att komma ihåg att syftet med klassificeringen inte är att begränsa användningen av läkemedel, utan att styra läkemedelsbehandlingen i en säkrare och ändamålsenligare riktning. Valet av läkemedel och behandling grundar sig alltid på en individuell bedömning av en läkare, och även om läkemedlet enligt sin klassificering bör undvikas för åldringar, kan dess användning vara nödvändig för en enskild äldre patient.

Om läkemedelsbördan eller ett enskilt läkemedel i användning oroar användaren eller dennes närstående, kan man konsultera läkaren som oförskrivit läkemedlet eller apotekspersonalen. Läkemedelsbehandling måste dock alltid påbörjas och avslutas under övervakning av en läkare.

Läkemedelssäkerheten utvecklas i rätt riktning

Databasen Medicin75+ har visat sig vara ett snabbt och användarvänligt verktyg som yrkesutbildade inom hälso- och sjukvården använder aktivt för att säkerställa läkemedelssäkerheten. Fimea följer upp effekten av åtgärderna för att främja rationell användning av läkemedel och utvecklingen av läkemedelsanvändningen årligen med hjälp av indikatorer. Informationen om ersättningsgilla läkemedelsinköp av 75 år fyllda finländare, som grundar sig på FPA:s receptregister, visar att andelen användare av läkemedel i D-klassen som enligt rekommendationerna ska undvikas har minskat under 2017–2019 från 22,1 % till 20,9 %. Detta kan delvis förklaras med förändringar som skett i förskrivningen av läkemedel, men tills vidare har orsaken till den minskade användningen inte utretts i mer detalj. Eftersom användning av läkemedel som ska undvikas försämrar läkemedelssäkerheten genom att öka risken för biverkningar, antyder minskningen i deras användning på riksomfattande nivå att läkemedelsbehandlingen av åldringar håller på att utvecklas mot en god och säkrare riktning.

Litteratur

Jauhonen HM, Jyrkkä J. Monilääkitys ja lääkekustannukset kasvussa iäkkäillä. Sic! 2020; (10)3.

Jyrkkä J. Miten Lääke75+-tietokanta tehdään? Sic! 2019; (9)1–2: 34–35.

Medicin75+ Fimea.fi

Schepel L. Strategies for Medication Safety: An organization-based approach focusing on high-alert medications and clinical pharmacy services in Helsinki University Hospital. Doktorsavhandling. Helsingfors universitet, 2018.

Jasmin Paulamäki
Provisor, forskare
Tammerfors universitet och Fimea
Johanna Jyrkkä
Docent, FaD
HVKForskare, Fimea
Esa Jämsen
Tenure track-professor i geriatri och överläkare
Tammerfors universitet och Tays, geriatriska ansvarsområdet
Dela på Twitter Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Ladda ner artikel från Julkari Skriv ut sida

Berätta din artikelidé för oss

Vi tar gärna emot idéer på artiklar och ämnen som vi kan skriva om