Hoppa till innehåll

Hur skapas en databas över läkemedel som lämpar sig för äldre?

Fimeas verksamhet Läkemedel
Publicerad 2.2.2024

Uppbyggnaden av Fimeas databas Medicin75+ är en noggrant planerad process som avslutas med konsensus mellan experter på läkemedelsbehandling av äldre om läkemedlets lämplighet för personer som fyllt 75 år.

© GettyImages/PIKSEL

Vad är Medicin75+? 

Medicin75+ styr aktörer att välja läkemedel som lämpar sig för äldre personer som fyllt 75 år. Syftet med databasen är att stöda det kliniska beslutsfattandet kring läkemedelsbehandling av äldre och förbättra medicineringssäkerheten inom primärvården. 

Medicin75+ uppdateras kontinuerligt och innehåller en klassificering (A–D) av och en rekommendation om hur 450–500 läkemedel eller kombinationer av dem lämpar sig för äldre personer. Databasen är i första hand avsedd för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården. Informationen finns dock avgiftsfritt tillgänglig för alla via Fimeas  

Läkemedelsöktjänst, så även de som använder läkemedlen och deras anhöriga kan granska rekommendationer som är specifika för ett visst läkemedel. 

Hur väljs vilka läkemedel som ska ingå i Medicin75+? 

I Medicin75+ inkluderas läkemedelssubstanser som används inom primärvården och som minst 500 personer i åldersgruppen 75 år fyllda skaffat under året. Antalet användare av enskilda läkemedel kan under årens lopp sjunka till under 500 användare. Ofta sparas dessa läkemedel ändå i Medicin75+. 

Enligt expertgruppens beslut kan även andra läkemedel tas med i Medicin75+. Läkemedel kan också läggas till på motiverat förslag av användare av Medicin75+. 

Antalet användare av läkemedel granskas en gång per år utifrån det nationella Receptcentrets läkemedelsinköp. De nya läkemedel som lyfts fram i granskningen behandlas vid arbetsgruppen Medicin75+:s möte så snart som möjligt, senast inom ett halvt år.

Vad grundar sig ett beslut om klassificering och rekommendation av läkemedlet på?

Läkemedlets klass (A, B, C, D) beskriver hur läkemedlet lämpar sig för användning av personer som fyllt 75 år. Rekommendationstexterna beaktar inte indikationen, utan grundar sig på läkemedlets egenskaper. 

 

Klassificering som använts i Medicin75+

Läkemedlet är lämpligt för äldre personer. Läkemedlet kan användas på samma sätt som hos yngre personer. Åldersförändringar orsakar inga förändringar i läkemedelsdosen eller dosintervallet. Biverkningarna avviker inte jämfört med hos yngre personer.

Det finns tills vidare knappt om forskningsrön eller användarupplevelser hos äldre personer eller läkemedlets effekt är ringa.

C Lämpar sig med förbehåll för äldre personer. Läkemedlet kan användas med eftertanke. Vid användningen ska åldersförändringars effekt på läkemedelsdosen eller dosintervallet beaktas. Också njurfunktionens effekt på läkemedelsbehandlingen ska beaktas. Användningen av läkemedlet kan vara förknippad med en betydlig risk för biverkningar eller interaktioner. 

D Undvik användning hos äldre personer. Risken för biverkningar är i allmänhet högre än den kliniska nyttan av behandlingen. Kan användas i specialfall.

För bedömningen av ett läkemedel samlas väsentlig information om läkemedlet in från olika informationskällor på ett så kallat informationskort. Informationskortet innehåller information om sådant som ska beaktas när det gäller äldre personer, till exempel användning av läkemedlet hos äldre personer, begränsningar i användningen, njurfunktionens inverkan på läkemedelsdosen samt biverkningar och interaktioner. 

Dessutom utreds huruvida läkemedlet hör till internationella kriterier för eller förteckningar över läkemedel som ska undvikas samt läkemedelsmyndigheternas eventuella observationer om användningen av läkemedlet. För varje läkemedel görs också en litteratursökning för att utreda de senaste forskningsrönen. Fimea ansvarar för att upprätthålla och uppdatera informationskorten.

Vilka informationskällor, kriterier och förteckningar används och beaktas vid sammanställningen av informationskorten?  

Som informationskällor används i regel produktresuméer och för ändamålet lämpliga databaser och publikationer, till exempel databaser och publikationer som finns tillgängliga via Terveysportti samt Micromedex och Lexicompi.

Vid granskningen av läkemedlets farmakologiska egenskaper utnyttjas läroböcker samt nationella och internationella expertpublikationer. Meddelanden om användningen av läkemedlet och dess säkerhet hämtas på Europeiska läkemedelsmyndighetens (EMA) webbplats.  

De senaste vetenskapliga bevisen utreds genom en litteratursökning i Pubmed och som har planerats tillsammans med en informationsexpert. Datainnehållet i Medicin75+ grundar sig aldrig enbart på en källa, utan är en syntes av uppgifter som samlats in från olika källor och expertgruppens synpunkter.  

För informationskortet kontrolleras att läkemedlet ingår i följande kriterier eller förteckningar över läkemedel som ska undvikas: Beers, STOPP/START, EU(7)-PIM, Sveriges indikatorer för läkemedelsbehandling av äldre, STOPPFall, PRISCUS och NORGEP. Innehållet i Medicin75+ följer i regel rekommendationerna i andra kriterier.  

Arbetsgruppens riktlinjer grundar sig emellertid på en experternas gemensamma konsensus, som med fog kan avvika från rekommendationerna i andra kriterier och informationskällor. Referenserna till de kriterier eller förteckningar som använts finns på webbplatsen Medicin75+. 

Är de informationskort som arbetsgruppen använder tillgängliga?  

Informationskorten har utarbetats som stöd för arbetsgruppens arbete och de överlåts inte till utomstående. Fimea ansvarar för att upprätthålla och uppdatera informationskorten.  

Hur arbetar arbetsgruppen? 

Arbetsgruppen som ansvarar för uppdateringen av Medicin75+ omfattar experter på läkemedelsbehandling av äldre från olika delar av Finland, bland annat inom geriatrik, farmaci och klinisk farmakologi. I arbetsgruppen ingår också representanter för Fimea.  

För närvarande består arbetsgruppen av 12 personer. Arbetsgruppen kan också bjuda in utomstående experter till enskilda möten samt vid behov komplettera arbetsgruppen med nya medlemmar utifrån deras sakkunskap.  

Medlemmarna i arbetsgruppen bekantar sig i tur och ordning med de läkemedel som behandlas på mötet med hjälp av uppdaterade informationskort samt genom att vid behov söka mer information om läkemedlet. En medlem i arbetsgruppen som är insatt i ämnet presenterar observationer om läkemedlet. Dessa diskuteras vid arbetsgruppens möten tills konsensus uppnås om läkemedelsklassen och rekommendationstexten. Om konsensus inte uppnås och det behövs tilläggsutredningar, tas läkemedlet till ny behandling vid nästa möte.  

Mellan mötena följer arbetsgruppens medlemmar aktivt de senaste forskningsrönen samt nationella och internationella rekommendationer om läkemedelsbehandling och lyfter vid behov fram de saker de observerat för behandling i arbetsgruppen. Arbetsgruppen sammanträder regelbundet en gång per månad, med undantag av sommarpausen. 

Var hittar jag klassificeringen och rekommendationen för ett specifikt läkemedel?  

Medicin75+ kan användas avgiftsfritt via Fimeas Läkemedelsöktjänst. Informationen finns på finska, svenska och engelska. 

Yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården kan använda databasen bland annat via funktionen Vanhus ja lääke (Duodecim) i Terveysporttis läkemedelsdatabas, databasen Salko (Finlands apotekareförbund) och webbtjänsten Pharmaca Fennica Premium (Pharmaca Health Intelligence Oy). Applikationsutvecklare kan också integrera databasen i sina egna dataprodukter, till exempel i patientdatasystem och system som stöder beslutsfattandet. För närvarande har informationen integrerats i åtminstone Apotti och Procuro.

Hur har användningen av Medicin75+ upplevts i hälso- och sjukvårdens vardag?  

Utifrån användarintervjuer hösten 2023 upplever läkarna att informationen i Medicin75+ är till nytta. I synnerhet konstaterades att dess koncisa presentationsform fungerar bra i det kliniska arbetets vardag. En komprimerad rekommendationstext går snabbt att ta till sig. Den lyfter fram de viktigaste faktorerna som ska beaktas då läkemedlet används samt vägleder yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården att vid behov söka närmare information i andra databaser eller medicinska artiklar. 

Farmaceutisk personal upplever att rekommendationstexterna utgör ett fungerande stöd för den dagliga läkemedelsrådgivningen samt en bra informationskälla i utvärderingen av en läkemedelsbehandling. 

Hur kan jag skicka respons eller ändringsförslag? 

Personer som använder Medicin75+ kan skicka respons om databasens innehåll och lägga fram motiverade ändringsbehov som tas upp till behandling i arbetsgruppen. Respons eller frågor kan skickas via Fimeas allmänna kontaktformulär.

Johanna Jyrkkä
Docent, FaD, HvM
Forsknings- och utvecklingsexpert, Fimea
Anniina Kössi
Provisor
Forskare, Fimea
Jasmin Paulamäki
Provisor
Forskare, Fimea
Dela på Twitter Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Ladda ner artikel från Julkari Skriv ut sida

Berätta din artikelidé för oss

Vi tar gärna emot idéer på artiklar och ämnen som vi kan skriva om