Hoppa till innehåll
Läkemedel
Publicerad 19.3.2021

Den nya handboken Säker läkemedelsbehandling ger anvisningar för lokalt lärande

Handboken Säker läkemedelsbehandling riktar sig till alla enheter som utför läkemedelsbehandling, även utanför social- och hälsovårdsfältet. Handboken erbjuder för första gången en modell för läkemedelsbehandlingsplan, med vars hjälp man kan öka kännedomen om styrkor och riskfyllda situationer i den lokala läkemedelsbehandlingsprocessen.

alt=
© GettyImages/sturti

En säker läkemedelsbehandling kan äventyras i alla faser av läkemedelsbehandlingsprocessen och på alla enheter som genomför läkemedelsbehandling. Med hjälp av planen för läkemedelsbehandling kan verksamhets- och arbetsenheterna utveckla egna lokala processer för läkemedelsbehandling och öka sin förståelse för riskfyllda situationer där läkemedelssäkerheten kan äventyras.

Den nya uppdaterade handboken Säker läkemedelsbehandling erbjuder övergripande anvisningar för upprättande och uppdatering av enhetens egen plan för läkemedelsbehandling. Målet är att den uppdaterade handboken ska kunna användas på alla enheter där läkemedelsbehandling utförs.

Handboken Säker läkemedelsbehandling uppdaterades för andra gången

Social- och hälsovårdsministeriet publicerade den första handboken Säker läkemedelsbehandling 2006, och sedan dess har den styrt praxis för läkemedelsbehandling i Finland. Institutet för hälsa och välfärd uppdaterade handboken 2015. Traditionellt har handboken använts främst på social- och hälsovårdsenheter där läkemedelsbehandling utförs.

Den uppdatering av handboken Säker läkemedelsbehandling som nu har genomförts är den andra i ordningen. Enligt en enkät som var riktad till intressegrupper önskade man en tydlig handbok samt konkret stöd för att upprätta en lokal läkemedelsbehandlingsplan – även utanför social- och hälsovårdssektorn. Dessutom ansåg man på fältet att särskilt läkarnas roll var för vag i säkerställandet och upprättandet av en säker läkemedelsbehandlingsprocess. Man önskade att detta skulle konkretiseras i samband med uppdateringen. 

På uppdrag av Social- och hälsovårdsministeriet inledde Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea en uppdatering av handboken Säker läkemedelsbehandling hösten 2019. Arbetet genomfördes under 2020 i intensivt samarbete på distans med Valvira och regionförvaltningsverken. Handboken publicerades i social- och hälsovårdsministeriets publikationsserie.

Modellen för planen för läkemedelsbehandling är ett centralt verktyg i handboken

Den uppdaterade handboken innehåller vid sidan av lagstiftning som syftar till att främja en säker läkemedelsbehandling även god praxis med vars hjälp läkemedelssäkerheten ytterligare kan förbättras. Handboken är till sin karaktär en rekommendation och den riktar sig till alla enheter som utför läkemedelsbehandling, även utanför social- och hälsovården.

Modellen för upprättande av en läkemedelsbehandlingsplan är en viktig del i handboken. Målet är att handboken bättre än tidigare ska ge stöd i upprättandet av en plan för läkemedelsbehandling på olika enheter i varierande verksamhetsmiljöer och i olika läkemedelsbehandlingsprocesser. I samband med att en plan för läkemedelsbehandling upprättas och uppdateras ökar kännedomen om styrkor och riskfyllda situationer i enheternas lokala läkemedelsbehandlingsprocesser exakt där det behövs. 

Det krävs kunskap för att utföra läkemedelsbehandling

I den nya handboken betonas betydelsen av lokalt lärande, kompetens, aktiv utveckling och förutseende riskhantering.

Högklassig ledning och ansvar i chefsarbetet är delar som betonas i en säker process för läkemedelsbehandling, och handledning och rådgivning till patienten och de närstående lyfts upp på ett förtjänstfullt sätt. Även farmaceuternas kunskap tas upp och läkarna ska enligt anvisningarna aktivt delta i de multiprofessionella grupper som upprättar läkemedelsbehandlingsplaner.

Riktlinjen i den nya handboken är att läkemedelsbehandling på verksamhetsenheter inom social- och hälsovården i första hand ska utföras av yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården.

Formuleringen har övervägts noggrant för att säkerställa den yrkeskunskap som krävs för genomförande av läkemedelsbehandling, men utan att lamslå funktioner i praktiken. Även på enheter utanför social- och hälsovården behövs utbildning, introduktion och tillräcklig kompetens i läkemedelsbehandling för att utföra läkemedelsbehandling.

I enheternas planer för läkemedelsbehandling fastställer man vad detta innebär i praktiken på ifrågavarande enhet och hur man i praktiken säkerställer kompetensen på enheten. I sista hand är det alltid arbetsledningen som ansvarar för säkerställandet av kompetensen och en säker läkemedelsbehandling. Organisationens högsta ledning fastställer för sin del resurserna, metoderna och ansvarsfördelningen för säker läkemedelsbehandling och ansvarar för styrningen och övervakningen av processerna.

Intressegrupper deltar i uppdateringen av handboken

Handboken Säker läkemedelsbehandling upplevs på fältet som ett viktigt verktyg i vardagen. Därför var målet vid uppdateringen att arbeta tillsammans och dra nytta av erfarenheterna på fältet. Företrädare för olika intressegrupper deltog aktivt i uppdateringen av handboken under hela projektet.

Utöver den enkät för intressegrupperna som genomfördes hösten 2019 kartlades önskemål och behov även i samband med andra kontakter. Av de planerade workshopparna genomfördes endast en under coronavåren: under mötesevenemanget i mars behandlades ledning av läkemedelsbehandlingsprocessen ur olika perspektiv, med hänsyn till behoven i olika verksamhetsmiljöer. Frågor gällande kompetensen i läkemedelsbehandling behandlades under en separat telefontid i stället för en workshop.

Utkastet till handboken var på offentlig remissrunda sommaren 2020. Sammanlagt 81 utlåtanden erhölls och utifrån dem uppdaterades till exempel avsnitten om säkerställande av kompetensen, risker i samband med läkemedelsbehandling och riktlinjer för godkännande av planen för läkemedelsbehandling. Två referentgranskningar utfördes också av utkastet till handboken.

Trots det intensiva samarbetet med intressegrupperna är det klart att den nya handboken inte kan ge svar på alla frågor som väcks på fältet. Målet med uppdateringen har varit realistiskt: nämligen att antalet obesvarade frågor ska vara färre än tidigare. Därmed finns det ännu behov av myndighetshandledning när man till exempel funderar över lokal tillämpning av lagar eller uppgifter för olika yrkesgrupper inom läkemedelsbehandling.

Följande steg är att förankra handboken i praktiken

I samband med publiceringen av handboken Säker läkemedelsbehandling koordinerar Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet ett projekt, där man stöder förankringen av handboken i praktiken.

Målet med projektet är bland annat att hjälpa enheterna i upprättandet av högklassiga läkemedelsbehandlingsplaner och på så sätt stärka den lokala säkerhetskulturen inom läkemedelsbehandling. Projektet genomförs i samarbete med Valvira, regionförvaltningsverken och SHM. Utvecklingscentret för patient- och klientsäkerhet deltar också i samarbetet.

Litteratur

Hakoinen S, et al. Lääkehoitoa toteutetaan monessa eri toimintaympäristössä. Sic! 2019; 1–2: 16–17.

Hitonen H. Lääkehoitosuunnitelmat lääkitysturvallisuustyökaluna. Pro gradu avhandling 2013. Helsingfors universitet, farmaceutiska fakulteten.

Säker läkemedelsbehandling. Handbok för upprättande av plan för läkemedelsbehandling. Social- och hälsovårdsministeriets publikationer 2021: 7. 

Statsrådets principbeslut. Patient- och klientsäkerhetsstrategi 2017–2021. Social- och hälsovårdsministeriets publikationer 2017: 9. 

Emilia Laukkanen
HvD
projektkoordinator, Fimea
Päivi Ruokoniemi
Med.dr, specialistläkare i klinisk farmakologi och läkemedelsbehandling
Specialistläkare inom hälso- och sjukvård, överläkare, Fimea
Dela på Twitter Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Ladda ner artikel från Julkari Skriv ut sida

Berätta din artikelidé för oss

Vi tar gärna emot idéer på artiklar och ämnen som vi kan skriva om