Hyppää sisältöön

Luotettava lääkeinformaatio on edellytys turvallisen lääkehoidon toteutumiselle

Lääkkeet
Julkaistu 19.3.2021

Lääkkeen käyttäjällä on oikeus näyttöön perustuvaan ja hänen lääkehoitoaan tukevaan lääkeinformaatioon. Omasta lääkkeestä saatu tieto on edellytys sille, että lääkehoito onnistuu turvallisesti. Kansallinen Lääkeinformaatioverkosto edistää luotettavan lääkeinformaation tunnettuutta ja käyttöä. Juuri päivitetty lääkeinformaatiostrategia ohjaa verkoston toimintaa.

© GettyImages/Geber86

Harvemmin tulee ajatelleeksi, että myös lääkeinformaation antamatta jättäminen voi aiheuttaa lääkitysturvallisuuspoikkeaman (kuvio 1). Lääkeinformaation puute voi johtua terveydenhuollon rakenteista, ammattihenkilöiden toiminnasta tai lääkkeen käyttäjästä itsestään.

Kuvio 1. Lääkeinformaation antamatta jättäminen aiheuttaa lääkitysturvallisuuspoikkeaman. Lähde:  Lääkeinformaatiostrategia 2021‒2026. Fimea 2021.

Kuvion sisältö on kuvattu artikkelissa.

Lyhyet vastaanottoajat lääkärillä, suuri määrä hoidettavia potilaita sairaanhoitajalla tai lähihoitajalla sekä ruuhkainen aika apteekissa ovat esimerkkejä rakenteellisista haasteista, jotka altistavat sille, ettei lääkkeen käyttäjää ennätetä neuvoa riittävästi lääkkeen käyttöön. Ammattihenkilöllä voi myös olla osaamisen puutteita, esimerkiksi eri tietolähteiden ja tietokantojen käyttöön tai heikot vuorovaikutustaidot. Vastaavasti lääkkeen käyttäjä ei välttämättä osaa kysyä lääkkeestään tai hakea tietoa itsenäisesti luotettavista lähteistä.

Suomessa on runsaasti laadukkaita lääkeinformaation lähteitä, työkaluja ja lääketietokantoja sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöille että lääkkeiden käyttäjille. Erityisesti sähköisen lääkeinformaation määrä on kasvanut ja käyttö lisääntynyt 2000-luvulla.

Haasteena on, että ammattihenkilöt ja lääkkeiden käyttäjät eivät tunne, löydä tai osaa käyttää olemassa olevaa lääkeinformaatiota. Kansallinen lääkeinformaatioverkosto on ottanut haasteen vastaan ja on jo lähes kymmenen vuoden ajan välittänyt tietoa olemassa olevista luotettavista lääkeinformaation lähteistä sekä ollut mukana tuottamassa uutta materiaalia.

Kohti laadukasta lääkeinformaatiota -materiaalit tekevät näkyväksi lääkeinformaation merkitystä

Kansallinen Lääkeinformaatioverkosto työsti strategiakaudella 2012–2020 yhteistyössä Kohti laadukasta lääkeinformaatiota -materiaalit, jotka on julkaistu Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean verkkosivuilla.

Materiaalien tavoitteena on tehdä näkyväksi lääkeinformaation ja lääkeneuvonnan merkitystä lääkehoidon onnistumisen ja lääkitysturvallisuuden varmistamisessa (taulukko 1). 

Taulukko 1. Lääkeinformaatioverkoston julkaisemat Kohti laadukasta lääkeinformaatiota - materiaalit (ks. materiaalit artikkelin kappaleesta Kohti laadukasta lääkeinformaatiota).

Nimi Materiaalin tavoite ja sisältö
Laadukkaan, potilaille suunnatun lääketiedon
kriteerit
Kriteerit kuvaavat Lääkeinformaatioverkoston
näkemyksen siitä, millaista on laadukas
lääketieto. Kriteerit on tarkoitettu potilaille suunnatun lääketiedon laatijoille.
Kuvaus terveydenhuollon ammattihenkilöiden
ja pitkäaikaissairaan roolista
lääkehoitoprosessissa
Kuvauksen tavoitteena on tehdä näkyväksi eri terveydenhuollon ammattihenkilöiden toimintaa
lääkehoitoprosessin kaikissa vaiheissa sekä tukea moniammatillista yhteistyötä. Tärkeä tavoite on myös tukea pitkäaikaissairaan osallisuutta
omassa lääkehoitoprosessissa kuvaamalla asioita, jotka kuuluvat potilaan rooliin eri vaiheissa.
Ohjeita turvalliseen lääkehoitoon  Selkokielinen opas lääkkeiden käytön
perusasioista kaikenikäisille lääkkeiden
käyttäjille.

Koosteet eri terveydenhuollon ammattilaisten
lääketiedon lähteistä ja työkaluista:

Lääkäreiden lääketiedon lähteet ja
työkalut

Hoitajien lääketiedon lähteet ja työkalut

Sairaalafarmasian ammattilaisten
lääketiedon lähteet ja työkalut

Apteekissa työskentelevien farmasian
ammattilaisten lääketiedon lähteet ja
työkalut

Koosteisiin on kerätty suomenkielisiä, virallisia hoito-ohjeita tukevia ja luotettavaa lääketietoa antavia tietolähteitä, jotka on havaittu hyviksi eri
terveydenhuollon ammattihenkilöiden
käytännön työssä. Taulukossa ei luetella kaikkia saatavilla olevia tietolähteitä. Suosituksessa on ilmaisia vaihtoehtoja maksullisten lääketiedon lähteiden ja työkalujen rinnalle. Tavoitteena on,
että työnantaja varmistaisi näiden
tiedonlähteiden olevan käytettävissä ja että niiden käyttöön on mahdollista saada koulutusta.
Yhteenveto käytössä olevista tai kokeilluista
yhteistyömalleista apteekkien ja muun
terveydenhuollon välillä
Kuvattujen yhteistyömallien tavoitteena on esitellä käytänteitä ja toimintatapoja
lääkeinformaatiotoiminnassa lääkehoitojen tavoitteiden saavuttamiseksi sekä lisätä yksityisten apteekkien ja muun terveydenhuollon toimintayksiköiden yhteistyötä potilaiden pitkäaikaishoitojen seurannassa.
Terveydenhuollon ammattihenkilöiden
valmentaminen lääkkeenkäyttäjäkeskeiseen
lääkehoidon toteutukseen - Suositus
lääkeinformaatioon ja lääkeneuvontaan
liittyvän peruskoulutukseen
Suosituksessa kuvataan kehittämisehdotuksia lääkäreiden, farmaseuttien, proviisoreiden,
sairaanhoitajien ja lähihoitajien
peruskoulutuksiin lääkeinformaation ja
lääkeneuvonnan opetuksen osalta.
Lääkeneuvonnan ja potilaille suunnatun
kirjallisen lääkeinformaation vaikuttavuus: Katsaus. Hämeen-Anttila K, ym. Dosis 2019; 1: 70–88.
Kirjallisuuskatsauksessa selvitettiin, millaista näyttöä löytyy potilaille suunnatun lääkeneuvonnan ja kirjallisen lääkeinformaation vaikuttavuudesta.
Lääkeneuvonnan ja kirjallisen lääkeinformaation vaikuttavuutta on tutkittu vähän. Lisää tutkimustietoa vaikuttavuudesta tarvitaan, kun
kehitetään toimintatapoja, joilla tuetaan
lääkehoidon onnistumista ja edistetään
potilaiden lääkehoitoon sitoutumista.

Laadukas lääkeinformaatio -materiaaleja voi hyödyntää tiedonlähteinä ja työkaluina terveydenhuollon ammattilaisten työssä, perus- ja täydennyskoulutuksessa sekä lääkehoitoprosessien kehittämistyössä eri organisaatioissa, kuten potilasjärjestöissä ja terveydenhuollon toimintayksiköissä. ”Ohjeita turvalliseen lääkehoitoon” selkokielinen opas lääkkeiden käytön perusasioista on tiivis tietolähde kaikenikäisille lääkkeiden käyttäjille.

Lääkeinformaatiostrategia 2021‒2026 jatkaa luotettavan lääkeinformaation merkityksen esille nostamista

Lääkkeen käyttäjä lääkeinformaation keskiöön – Kansallinen lääkeinformaatiostrategia 2021‒2026 keskittyy neljään tavoitteeseen:

  • Ajantasainen lääkitystieto muodostaa perustan järkevälle lääkehoidolle.
  • Lääkkeen käyttäjän osallisuus varmistaa lääkehoidon onnistumisen.
  • Luotettava lääkeinformaatio on käyttäjälähtöistä ja oikein suunnattua.
  • Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöllä on työtehtävän edellyttämä lääkehoidon osaaminen.

Neljän tavoitteen lisäksi strategia listaa 26 toimenpidettä, joita Lääkeinformaatioverkostossa lähdetään edistämään vuosina 2021–2026. Strategia on jatkumoa vuonna 2012 julkaistulle Suomen ensimmäiselle lääkeinformaatiostrategialle.

Kohti laadukasta lääkeinformaatiota

Tutustu Lääkeinformaatioverkoston julkaisemiin materiaaleihin, jotka käsittelevät laadukasta lääkeinformaatiota. 

Kohti laadukasta lääkeinformaatiota (Fimea)

Kirjallisuutta

Hämeen-Anttila K, ym. Lääkeneuvonnan ja potilaille suunnatun kirjallisen lääkeinformaation vaikuttavuus: Katsaus. Dosis 2019; 1: 70–88. 

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 17.8.1992/785 

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea. Lääkkeen käyttäjä lääkeinformaation keskiöön : Kansallinen lääkeinformaatiostrategia 2021‒2026. Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja 2/2021. Kuopio: Fimea 2021.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea. Tiedolla järkevään lääkkeiden käyttöön. Lääkeinformaatiotoiminnan nykytila ja strategia vuoteen 2020. Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja 1/2012. Kuopio: Fimea 2012. 

Mononen N. From Paper to Cyber – Medicines Information as a Strategic Goal in Finland and the European Union. Väitöskirja. Helsingin yliopisto 2020. 

Reason JT. Managing the risks of organizational accidents. Michiganin yliopisto: Ashgate 1997.

Päivi Kiviranta
Lääkeainekemisti, FT
Kehittämissuunnittelija, Fimea
Katri Hämeen-Anttila
FaT, dosentti
Tutkimus- ja kehittämispäällikkö, Fimea
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedIn palvelussa

Lataa juttu julkarista Tulosta sivu

Kerro meille juttuideasi

Otamme mielellämme vastaan juttuideoita ja aiheita, joista voisimme kirjoittaa.